(This post was last modified: 04-23-2021, 04:34 PM by whiteblXK.)
#1
Regulamin:

1. Zakaz obrażania/prowokowania/irytowania administracji.
2. Zakaz sprzedaży kont oraz przedmiotow (w tym także tzw. desek) za realne pieniądze.
2b. Osoba która kupuje itemy także ponosi odpowiedzialność.
2c. Próba sprzedaży także jest zakazana.
2d. Grozi za to delete na wszystkie konta.
2e. Konta oraz postacie są własnością serwera (administracji) wasz jest tylko czas włożony w grę.
3. Zakaz reklamowania innych serverów.
4a. Jeżeli gracz znajdzie buga, jest zobowiązany odrazu zgłosić go administratorowi.
4b. Zakaz korzystania z bugów gry.
5. Blokowanie expów/przejść jest zakazane.
6. Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat servera, wprowadzanie graczy w błąd (np: Jutro odbędzie się restart postaci itp) jest zakazane.
7. Podawanie danych osobowych (imie, nazwisko lub facebooka) innego gracza jest zakazane.
8. Wszelkie wpłaty na server/kupowanie PKT do shopa itp, są dobrowolne.
9. Administracja nie odpowiada za utracone przez graczy przedmioty (straty z winy gracza, RS itp),
10. Na serwerze co kilka miesięcy lub lat odbywa się restart postaci (tak jak na każdym innym serwerze).
11. Gracze którzy będą niszczyć lub próbować niszczyć serwer/edycję aktualną zostaną ukarani najwyższą możliwą karą zostanie im odebrana możliwość zwrotów god itemek/priv skinów, a także zostanie zablokowana im możliwość gry na serwerze na danym komputerze oraz ip (na zawsze). Za niszczenie serwera są uważane wywoływanie crashy/klonowanie przedmiotów oraz inne czynności skierowane przeciwko serwerowi. Osoby którą będą zgłaszać takich graczy (z dowodami) otrzymają wysokie nagrody w zależności od tego jak bardzo destrukcyjne działania podejmuje gracz przeciwko serwerowi, nagrody mogą być w wysokości nawet 10.000 pkt do shopa.
Masz jakieś pytania? Pisz na Fanpage lub GG!

Rules:

1. Prohibition of offending/provoking/irritating the administration.
2. The ban on selling accounts and items (including so-called boards) for real money.
2b. The person who buys the items also bears responsibility.
2c. An attempt to sell is also prohibited.
2d. There is a risk of delete for all accounts.
2e. Accounts and characters are the property of the server (administration) your is only time put into the game.
3. No advertising for other servers.
4a. If a player finds a bug, he is obliged to immediately report it to the administrator.
4b. Prohibition of using game bugs.
5. Blocking exp / transitions is prohibited.
6. Dissemination of not real information about the server, misleading players (eg: Tomorrow the character will restart, etc.).
7. Providing personal data (name, surname or facebook) of another player is prohibited.
8. All payments to the server / buying PKT to shop etc. are voluntary.
9. The administration is not responsible for items lost by players (losses due to the fault of the player, RS, etc.),
10. The server is restarted every few months or years (just like on any other server).
11. Players who damage or attempt to damage the server/edition will be punished with the highest possible penalty, they will be banned from returning god items/private skins and will also be banned from playing on the server on the given computer and ip (forever). Crashing/cloning items and other actions against the server are considered as damaging the server. People who will report such players (with evidence) will receive high rewards, depending on how destructive the player is, the rewards can be as high as 10.000 points to the shop.
Do you have any questions? Write on Fanpage or GG!