Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
DBKO Inferno
DBKO Inferno News Archive

Step into the vast Anime OTS realm with DBKO Inferno - featuring six iconic anime universes on a single server: Dragon Ball, Naruto, Bleach, Fairy Tail, One Piece, and My Hero Academy!

7.5.2022 - BIG UPDATE v1.3.9
Author: [ADM] Aragorn

PL: Przyszła już pora na ostatnią dużą aktualizacje gry na tej edycji! Jest to bardzo duża aktualizacja dzięki której został zmniejszony kolejny raz Pay to Win oraz skończyliśmy tworzenie Super Rebornów! Ważnym aspektem jest również to że w grze pod długim czasie jest już dobry balans! Wszystkie założenia tej edycji zostały spełnione! UWAGA: KLIENT TRZEBA POBRAĆ ZE STRONY NA NOWO INACZEJ NIE BĘDZIE DZIAŁAĆ! Co nowego?

 • 1. Do gry został wprowadzony nowy rozdział Family Island w którym można znaleźć:
 • - Ponad 20 różnych zadań,
 • - Crafting nowych run,
 • - Wędkarstwo,
 • - Mocne nagrody w postaci: skina, dużej ilości poziomów, mocnych achivmentów,
 • - Zupełnie nowa walka z bossem dużo ciekawsza,
 • - Task na God Token czyli to o co najbardziej prosiliście!
 • - Nowe expy na 1,5kk lvl,
 • - Duża nowa mapa!
 • 2. Do gry został dodany bardzo rozbudowany system skinów, od tej pory gracze którzy nie chcą wydawać dużo pieniędzy na dobry skin mogą mieć go taniej ale na jedną edycję. W shopie pojawiły się nowe skiny, każda klasa ma do wyboru 2 mocne outfity klasowe które dodają atrybuty najbardziej potrzebne dla danej postaci, oprócz tego trafiło do shopa 8 skinów dla każdej klasy różniących się statystykami. Każdy z tych skinów ma aż 5 poziomów, pierwszy poziom kupujemy z shopa, drugi poziom możemy kupić od Luffy Skin Boostera, którego możemy znaleźć w depo oraz różnych częściach mapy. Następne poziomy możemy zrobić u Emperor Calusa. Dodatkowo w grze pojawił się też kolejny skin darmowy który możemy zdobyć na Pirates Island u NPC o nazwie "Janusz On Vacation".
 • 3. Kolejna z postaci All Might otrzymał Super Reborn, nowe czary oraz zmiany w czarach:
 • - Czar "Missouri Smash" został zmieniony na poziomowy, 
 • - Czar "Smash And Smash" został zmieniony na poziomowy, 
 • - Czar "One For Smash" został zmieniony na poziomowy, 
 • - Nowy mocny czar "Indomitable Spirit" zadaje on parę ciosów obszarówych w target oraz mocno spowalnia cele, 
 • - Nowy czar "Hampshire Offensive" który pobiera max hp gracza w zamian za to daje mu mocny boost do DMG a dodatkowo stunuje.
 • 4. Bardzo duża zmiana względem graczy, do tej pory są gracze którzy wolą grać sobie bez używania bota, jednak przez bota w kliencie nie miało to do tej pory większego sensu, a więc postanowiliśmy dodać nowy bonus do statystyk gdy bot jest wyłączony! Od tej pory każdy gracz który będzie miał bota wyłączonego dostanie bonus do expa na poziomie +75% expa do 500k lvla, powyżej +50% expa! Jest to bonus podstawowy przez co mnoży się także z exp boostami itp.
 • 5. Klient przeszedł bardzo wiele zmian, do gry zostało dodane okienko statystyk skina można go znaleźć gdy wejdziemy w okienko set outfit, także całe te okienko od zmiany skina zostało przerobione. Do klienta zostało wprowadzonych dużo różnych zmian.
 • 6. Do gry została dodana pierwsza część Quest Loga która będzie powoli aktualizowana, od tej pory gracze będą mogli zobaczyć swoje aktualne zadania w quest logu w kliencie.
 • 7. W pałacu Calusa pojawił się nowy NPC "Legolas" u którego klasa DST może zamienić magic gunbai na Legolas Bow (odpowiednik Thor Hammera).
 • 8. Exp z zabijania graczy został zmniejszony o 25%.
 • 9. Dla Son Goku zostały dodane 2 bardzo mocne czary które są poziomowe "Super Taiyoken" który jest dużo mocniejsza wersją podstawowego czaru, dodatkowo daje slow oraz szansę na całkowite zatrzymanie gracza. Drugim nowym czarem jest "Potential Releasing" który odpowiada za zwiększenie absorb all, daje regenerację % HP co sekundę. Na ostatnim poziomie daje prawie nieśmiertelność czyli +40% absorb all oraz 10% HP co sekundę! Dzięki nowym możliwościom Goku stanie się dużo bardziej grywalna postacią.
 • 10. Zmiany w bonusach soula dla postaci fizycznych, bonus który dostawała między innymi klasa Warrior 
 • 11. Około 25 nowych achivmentów które można zdobyć w grze, są związane z ukrytymi miejscami na mapie a także z zadaniami które wcześniej były ich pozbawione. 
 • 12. Zmniejszone została ilość potworów na wyspie "Last Stand" u Edward Teach o około 10-15%. Jest to spowodowane przygotowaniami do nowej edycji i zmniejszenia expa.
 • 13. Do gry została dodana nowa wyspa u Hana Solo "Hell Gate" jest to bardzo dobry exp na 400-900k lvl aby odciążyć Gobliny. Dodatkowo znajduje się tam nowy NPC "Ash Williams" u którego można wykonywać taski i pomagać mu uratować świat przed demonami, w zamian za to można zdobyć księge umarłych. Necronomicon jest to nowa najlepsza tarcza w grze która oprócz statystyk normalnych zwiększa także ilość zdobywanego expa dzięki czemu gracz można dużo szybciej osiągnąć swój wymarzony poziom.
 • 14. Zmiany na expie w Hotelu, ilość mobów zwiększona 2x dzięki czemu to dobry exp na 50-100k lvl, dodatkowo na mapie znajduje sie znajdźka.
 • 15. Zwiększony zasięg z 5 do 6 kratek dla czaru "Hollisch Angst".
 • 16. Necronomicon został wzmocniony, exp rate z +30% na +40%, DMG z 12% na 25%, max hp i ki z 25% na 30%!
 • 17. Każdy potwór od 300k+ poziomu będzie miał teraz więcej życia, dzięki temu będzie się expić wolniej, jednak by miało to większy sens zwiększony został DMG z run w te potwory!
 • 18. Metin powder zostały dodane do shopa, 
 • 19. Do gry zostało dodane około 10 nowych przedmiotów, nowe mocne bronie oraz tarcze (można zobaczyć w zakładce items). Do shopa trafił Best Shield Box oraz Best Weapon Box z którego można zdobyć Elder wand, Ultimate Sword of Gryffindor, Magic Gunbai oraz wiele innych nowych mocnych broni. 
 • 20. W grze został wprowadzony nowy exp stage aby expiło się wolniej na wysokich poziomach. Zmiany: od 500k lvl exp spada z 4x na 3x, od 1kk spada do 2x a od 2kk do 1x.
 • 21. Oraz wiele więcej w grze!
 •  

ENG: The time has come for the last big update of the game in this edition! This is a very big update, thanks to which we have reduced Pay to Win once again and finished creating Super Reborns! Another important aspect is that the game has a good balance after a long time! All the assumptions of this edition have been fulfilled! NOTE: THE CLIENT MUST BE RE-DOWNLOADED FROM THE WEBSITE OTHERWISE IT WILL NOT WORK! What's New?

 • 1. a new Family Island chapter has been introduced to the game in which you can find:
 • - Over 20 different quests,
 • - Crafting new runes,
 • - Fishing,
 • - Strong rewards in the form of: skins, lots of levels, strong achivments,
 • - A brand new boss fight much more interesting,
 • - Task on God Token which is what you asked for the most!
 • - New exp for 1.5k lvl,
 • - Big new map!
 • 2. From now on, players who do not want to spend a lot of money on a good skin can have it cheaper, but for one edition. New skins have appeared in the shop, each class has a choice of 2 strong class outfits that add attributes most needed by the character. In addition, 8 skins for each class have been added to the shop, differing in statistics. Each of these skins has 5 levels, the first level we buy from the shop, the second level we can buy from Luffy Skin Booster, which can be found in the depo and various parts of the map. Next levels we can do at Emperor Calus. Additionally, there is another free skin which we can get on Pirates Island from NPC called "Janusz On Vacation".
 • 3. Another character All Might received Super Reborn, new spells and changes in spells:
 • - The spell "Missouri Smash" was changed to a level spell, 
 • - The spell "Smash And Smash" has been changed to a level spell, 
 • - The spell "One For Smash" has been changed to a level spell, 
 • - New powerful spell "Indomitable Spirit" it deals a couple of area-of-effect blows to the target and slows the targets heavily, 
 • - New spell "Hampshire Offensive" which takes player's max HP and gives him DMG boost in return and also stuns.
 • 4. a very big change for players, so far there are players who prefer to play without the bot, but because of the bot in the client it didn't make much sense so far, so we decided to add a new bonus to the stats when the bot is turned off! From now on, every player who will have the bot turned off will get an exp bonus of +75% exp up to lvl 500k, above that +50% exp! This is a basic bonus, which also multiplies with exp boosts etc.
 • 5. The client has undergone many changes, a window of the skin statistics was added to the game, you can find it when you enter the set outfit window, also the whole window of the skin change was reworked. Many different changes have been made to the client.
 • 6. the first part of the Quest Log has been added to the game, which will be slowly updated. from now on, players will be able to see their current quests in the quest log in the client.
 • 7. A new NPC "Legolas" has appeared in Calus' palace, where DST class can exchange magic gunbai for Legolas Bow (equivalent of Thor Hammer).
 • 8. Exp from killing players has been decreased by 25%.
 • 9. for Son Goku 2 very powerful spells have been added which are levelled "Super Taiyoken" which is a much more powerful version of the basic spell, additionally it gives slow and a chance to completely stop a player. The second new spell is "Potential Releasing" which is responsible for increasing the absorption of all, gives a % HP regeneration every second. At the last level it gives almost immortality, i.e. +40% absorb all and 10% HP every second! With these new abilities Goku will become a much more playable character.
 • 10. changes to the soul bonuses for physical characters, one of the bonuses being given to the Warrior class 
 • 11. Approximately 25 new achivments that can be obtained in the game, which are related to hidden places on the map as well as quests that were previously missing. 
 • 12. the amount of monsters on the island "Last Stand" at Edward Teach has been decreased by about 10-15%. This is due to preparations for the new edition and reduction of exp.
 • 13. new Han Solo island "Hell Gate" has been added to the game. it is a very good exp for 400-900k lvl to relieve Goblins. In addition there is a new NPC "Ash Williams" where you can do quests and help him save the world from demons, in return you can get a book of the dead. Necronomicon is the new best shield in the game, which in addition to normal stats also increases the amount of exp gained so that players can reach their dream level much faster.
 • 14. changes to hotel exp, number of mobs increased by 2x so it's a good exp for 50-100k lvl, additionally there is a finder on the map.
 • 15. Spell "Hollisch Angst" range increased from 5 to 6 grids.
 • 16. Necronomicon has been strengthened, exp rate from +30% to +40%, DMG from 12% to 25%, max HP and ki from 25% to 30%!
 • 17. Every monster from level 300k+ will now have more life, this will make the exp slower, but the DMG of the runes in these monsters has been increased to make more sense!
 • 18. Metin powders have been added to the shop, 
 • 19. About 10 new items, new powerful weapons and shields have been added to the game (you can see them in the items tab). Best Shield Box and Best Weapon Box have been added to the shop, from which you can get Elder wand, Ultimate Sword of Gryffindor, Magic Gunbai and many other new strong weapons. 
 • 20. New exp stage has been introduced in game to make exp exp on high levels slower. Changes: from 500k lvl exp drops from 4x to 3x, from 1kk it drops to 2x and from 2kk to 1x.
 • 21. And much more in the game!
Library
  Description
  VIP Access
  Pirates Island
  Skin System
  Dragon Ball System
  Events
  Server Info
  Creatures
  Spells
  Equipments
  Achievements NEW
  Shop Outfits
  Tutorials (forum)
  Free Premium points
Community
Facebook
Bonuses
Follow Us
Top Players
# Name
1 Wbita (4,921,584)
2 Wwhis (4,905,675)
3 Fristajlo (4,542,445)
4 Kubamartin (4,350,486)
5 Shaddo Eternal (4,109,127)
6 Aizenhover (4,096,267)
7 Soupe (3,233,056)
8 Przyscio (2,864,349)
9 Toppo (2,749,508)
10 Killertime (2,710,454)
Top Achievement Points
# Name Value
1 Wbita 381
2 Kubamartin 368
3 Shaddo Eternal 360
4 Soupe 354
5 Fristajlo 349
6 Wwhis 342
7 Aizenhover 333
8 Toppo 316
9 Seiya 313
10 Ainzowany 308
Top Combat Points
# Name Value
1 Stinha 277,563
2 Pablovsky 170,727
3 Jeyjey 155,243
4 Inosuke 155,037
5 Laxenhover 148,754
6 Pulsar 137,896
7 Quasar 132,269
8 Franz 127,073
9 Wwhis 114,461
10 Devilmas 100,567