Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
DBKO Inferno
DBKO Inferno News Archive
5.3.2022 - Update v1.3.8!
Author: [ADM] Aragorn

PL: Mam zaszczyt oglosic kolejny duzy update! Graczy w ostatnim czasie jest coraz więcej przez co można spodziewać się częściej dużych update! Ta aktualizacja skupiała się głównie na dalszym rozwoju super rebornów a także na nowej transformacji! Co nowego?

 • 1. Nowy super reborn dla postaci Infernus, zmiany: 
 • - Postać co 100k lvli dostaje 1% szansy na super krytyka który bije dużo większy dmg niż normalne krytyczne trafienie,
 • - Czar "Perfect Sniper" został przerobiony na czar poziomowy, im większy mamy poziom czaru tym mniej soula pobiera a także mocno zwiększa dmg fizyczny, 
 • - Czar "Hellbender Rustung" został przerobiony, teraz na początku dodaje mniej statystyk jednak mocno ulepszony czar daje o wiele więcej niż wcześniej,
 • - Czar "Spielberger Feuer" został przerobiony, czar daje ogromny boost do obrażeń a także szasnę na super krytyka, 
 • - Nowy czar "Verlangsamung" to czar paraliżujący zmniejsza szybkość poruszania się mobków, im bardziej ulepszony tym mocniejszy paraliż, na ostatnim poziomie speed zostaje zmniejszony aż o 90% dzięki czemu można samemu bić wszystkie bossy!
 • - Nowy czar "Inferno Nova" to mocny target ktory uderza parę razy, mocny także do PvP i poziomowy. 
 • - Nowy czar "Hollisch Angst" to aktualnie nowy rewolucyjny czar który zmniejsza defa mobom które atakujemy, najbardziej potrzebny czar poziomowy do bicia bossow! 
 • 2. Kolejny super reborn dla postaci Shisui Uchiha, zmiany: 
 • - "Susanoo Tsukumo Sen" Pierwszy czar który został zmieniony na poziomowy, to po prostu target, jednak bardzo mocny i po ulepszeniu uderza aż 3x! 
 • - Nowy czar "Sharingan Ririsu" to czar poziomowy ktory daje zwieksza szanse na dodge, bardzo mocny czar (na ostatnim poziomie daje aż 35% szansy na dodge!),
 • - Nowy czar "Inton Saisei" jest to czar którego mu brakowało by dogonił w możliwościach Vegetto, jest to czar leczący poziomowy,
 • - Nowy czar "Ketsueki Yoku" jest to czar ktory daje lifesteal oraz zwieksza nasze skille, bardzo przydatny czar poziomowy,
 • - Nowy czar "Susanoo Ikari" To czar który zwiększa nasze obrażenia bardzo mocno, jednak w zamian za to otrzymujemy większe obrażenia.
 • 3. Dodany został do gry 7 dniowy trening dla osób po Super Rebornie, składa się on z 7 rozbudowanych zadań na każdy dzień, można go wykonać u NPC "Daishinkan" który znajduje się obok Zeno. Podczas wykonywania tego treningu zdobędziemy dużo mocnych achivmentów a finalną nagrodą jest Transformacja na 1kk poziom (Super Power)! 
 • 4. Do gry został dodany nowy "Fire Storm Event", jest to event który jest tylko na rookgaardzie, główną nagrodą z eventu jest poziom, dzięki czemu łatwiej jest osiągnąć wszystkie achivmenty na wyspie!
 • 5. Bardzo duża zmiana względem graczy, do tej pory są gracze którzy wolą grać sobie bez używania bota, jednak przez bota w kliencie nie miało to do tej pory większego sensu, a więc postanowiliśmy dodać nowy bonus do statystyk gdy bot jest wyłączony! Od tej pory każdy gracz który będzie miał bota wyłączonego dostanie bonus do expa na poziomie +75% expa do 500k lvla, powyżej +50% expa! Jest to bonus podstawowy przez co mnoży się także z exp boostami itp. 
 • 6. Automatyczny lottery event został zmieniony, teraz z eventu można zdobyć dużo lepsze przedmioty takie jak: harry potter wand, bills set, miecz gryffindoru, exp/skill boosty itp! Kolejna rzecz która ułatwi nowym graczom zdobywanie przedmiotów z loterii, dodatkowo tylko aktywni gracze biorą udział w evencie, osoby skillujące z zamknietym klientem nie będą liczone do eventu! To kolejna zmiana by gracze nie musieli kupować przedmiotów z shopa!
 • 7. Do gry został dodany nowy NPC "Fred Ginger" znajduje się on przed pałacem Calusa, można u niego wykonać zadanie raz na 3 dni nagrodą jest zwój który teleportuje do temple. Dodatkowo item trafił też do shopa.
 • 8. Nowy [s] mob "Imperial Hellfire" jest to nowy silny boss, który znajduje się w największym spocie hellfire w underground!
 • 9. Nowy [s] mob "Lord Of Mummy" znajduje się na największym spocie mummi w underground.
 • 10. Na planecie "Lithlad" została zwięszkona ilość goblinów aby była to alternatywa do expienia dla morii.
 • 11. Do NPC z planety Nowy Namek zostały dodane informacje o tym ile posiadamy combatant pointsów. 
 • 12. Do Calus Emperor dodany nowy mocny przedmiot "Dragon Energy Potion".
 • 13. Poprawionych zostało wiele bugów w tym z czarami które nie pobierały soula.
 • 14. Wiele więcej zmian widocznych w grze! 
 •  

ENG: I am proud to announce another big update! With more and more players lately, you can expect more big updates! This update focused mainly on the further development of the super reborns as well as the new transformation! What's new?

 • 1. new super reborn for the character Infernus, changes: 
 • - The character every 100k lvls gets a 1% chance of a super crit that beats a much higher dmg than a normal critical hit,
 • - Perfect Sniper" spell has been changed into a level spell, the more level the spell is, the less soul it takes and the more physical damage it takes, 
 • - Spell "Hellbender Rustung" was reworked, now it adds less stats at the beginning, but the improved spell gives much more than before,
 • - Spielberger Feuer" spell has been reworked, it gives a huge damage boost and also a chance for a super crit, 
 • - New spell "Verlangsamung" is a paralyzing spell that reduces the speed of mobs, the more improved the stronger the paralysis, at the last level the speed is reduced by 90% so you can hit all bosses yourself!
 • - New spell "Inferno Nova" is a strong target that hits several times, also strong for PvP and levels. 
 • - New spell "Hollisch Angst" is a revolutionary new spell that reduces the defaults of mobs that you attack, the most needed level spell for beating bosses! 
 • 2. Another super reborn for the character Shisui Uchiha, changes: 
 • - "Susanoo Tsukumo Sen" The first spell that has been changed to a level spell, it's just a target, however it's very powerful and after upgrading it hits up to 3x! 
 • - New spell "Sharingan Ririsu" is a level spell that increases the chance of dodge, very powerful spell (on the last level it gives a 35% chance of dodge!),
 • - New spell "Inton Saisei" is the spell he needed to catch up with Vegetto, it's a level healing spell,
 • - New spell "Ketsueki Yoku" is a spell that gives lifesteal and increases our skills, very useful level spell,
 • - New spell "Susanoo Ikari" It's a spell that increases your damage very much, but in return you get more damage.
 • 3. A 7 day training for people after Super Reborn has been added to the game, it consists of 7 extended tasks for each day, you can do it at the NPC "Daishinkan" which is next to Zeno. During this training, you will gain a lot of powerful achivments and the final reward is a level 1k Transformation (Super Power)! 
 • 4. New "Fire Storm Event" has been added to the game, it's an event that is only on rookgaard, the main prize of the event is a level, so it's easier to reach all achivments on the island!
 • 5. A very big change for players, so far there are players who prefer to play without the bot, but because of the bot in the client it did not make much sense so far, so we decided to add a new bonus to the stats when the bot is turned off! From now on, every player who will have the bot turned off will get an exp bonus of +75% exp up to lvl 500k, above that +50% exp! This is a basic bonus, which is also multiplied with exp boosts etc. 
 • 6. automatic lottery event has been changed, now you can get much better items from the event such as: harry potter wand, bills set, gryffindor sword, exp/skill boosts etc! Another thing that will make it easier for new players to get raffle items, additionally only active players can take part in the event, people who skill with a closed client will not be counted into the event! This is another change so that players do not have to buy items from the shop!
 • 7. a new NPC "Fred Ginger" has been added to the game. he is located in front of Calus' palace and you can do a quest with him once every 3 days. the reward is a scroll that teleports you to the temple. Additionally, this item has also been added to the shop.
 • 8. new [s] mob "Imperial Hellfire" this is a new strong boss, which is located in the biggest hellfire spot in the underground!
 • 9. the new [s] mob "Lord Of Mummy" is located on the biggest mummi spot in the underground.
 • 10) On the planet "Lithlad" the amount of goblins has been increased to make it an alternative for morias to spend time on.
 • 11. information about the amount of combatant points has been added to NPCs on the planet Novy Namek. 
 • 12. New powerful item "Dragon Energy Potion" has been added to Calus Emperor.
 • 13. Many bugs have been fixed including spells that didn't download souls.
 • 14. Many more changes visible in the game! 
Library
  Description
  VIP Access
  Pirates Island
  Skin System
  Dragon Ball System
  Events
  Rules
  Server Info
  Creatures
  Spells
  Equipments
  Achievements NEW
  Shop Outfits
  Tutorials (forum)
  Free Premium points
Discord
Fanpage
Follow Us
Top Players
# Name
1 Katakuri (2,649,380)
2 Erestinho (2,543,575)
3 Bachleda (2,378,916)
4 Vis'tic (2,077,840)
5 Nanadaime (1,990,830)
6 Laxusik (1,967,234)
7 Rico (1,936,594)
8 No Ta Normalnie (1,885,367)
9 Sad And Mad (1,720,627)
10 Monkey Brain (1,672,120)
Top Achievement Points
# Name Value
1 Katakuri 291
2 Vis'tic 291
3 Nanadaime 283
4 Bachleda 280
5 Ubberek 259
6 Sun God Nika 259
7 Erestinho 258
8 Rico 250
9 Monkey D Garp 247
10 Auro 238
Top Combat Points
# Name Value
1 Ulti 112,722
2 Svante 81,845
3 Greed 79,523
4 Addekk 68,126
5 Urtrudurk Toppo 64,781
6 Ciastek 64,571
7 Percocet Stripp Joint 59,036
8 Synek 56,421
9 Theantek 35,748
10 Incowish 35,268