Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
DBKO Inferno
DBKO Inferno News Archive

Step into the vast Anime OTS realm with DBKO Inferno - featuring six iconic anime universes on a single server: Dragon Ball, Naruto, Bleach, Fairy Tail, One Piece, and My Hero Academy!

5.12.2021 - Update v1.3.7!
Author: [ADM] Aragorn

PL: Witam! Ogłaszam kolejny duży update, w tym update zobaczymy głównie dalszy rozwój super rebornów oraz wiele nowości które przedłużą czas gry o kolejne kilka dziesiąt godzin! Co nowego?

 • - Do gry został dodany nowy duży akt Dragon Island na 250k lvl, w którym spotkamy nowe bossy, nowe expy, dużą ilość nowych ciekawych zadań po wykonaniu których otrzymamy nowy mocny przedmiot który możemy założyć na slot od strzał, a także w trakcie otrzymamy parę fajnych przedmiotów. Dodatkowo na wyspie znajdują się nowe potężne achivmenty które otrzymamy po dołączeniu do Smoczego Klanu. Wyspa ta znajduje się na VIPie, jest to bramka od 50k z dragonami. Flame Of Agony posiada aż 10 poziomów a na ostatnim poziomie jest dużo silniejszy niż cały god set, szczególnie na magach/supportach! Przedmiot dodatkowo posiada bardzo duża regeneracje soula 1-20/s!
 • - Do gry został dodany Super Reborn dla postaci "Toppo" dzięki temu postać stała się niewyobrażalnie silna, zmiany: 
 • 1. Czar "Hakaishin mode" od tej pory jest lvlowany po super rebornie stał się najlepszym buffem maga, na ostatnim poziomie zwiększa dmg magiczny o aż 50% a absorb o 30%!
 • 2. Czar "Hakaishin Destruction" od tej pory jest lvlowany, można go ulepszać po super rebornie, i finalnie czar ma 25% wiekszy dmg niz fire hail!
 • 3. Czar "Haikashin Destruction Attack", jest lvlowany oraz dodatkowo zadaje dmg obszarowy na wiekszych poziomach!
 • 4. Dodane zostały 3 nowe fale lvlowane po super rebornie z których można zrobić combo, jest to aktualnie najsilniejsze combo w grze, ulepszony na wyższy poziom, będzie zabijać wiele osób na jedno combo.
 • - Do każdego elite moba w grze zostały dodane nowe specjalne itemy z których możemy tworzyć bio exp boosty.
 • - Do gry został dodany nowy NPC: "Eremita" którego można znaleźć na w small city (dół prawo od temple na górce), dodatkowo na rookgaardzie (w dół od master roshi saga), oraz na pirates island. U tego NPC znajdziemy rozbudowany system craftingu bio exp boostów które możemy używać razem z boostami z shopu!
 • - Do gry zostało dodane duże ułatwienie dla nowych graczy, oraz w szczególności dla magów, w Pałacu Wielkiego Calusa pojawił się nowy NPC "Evil Doorkeeper" u którego możemy wykonać proste misje na dodatkowy lifesteal oraz manasteal w zależności od klasy jaką gramy. Dzięki czemu expienie jest dużo łatwiejsze.
 • - Dodany nowy smok na dragon hunting evencie Enraged Blue Dragon (daje 2k dragon points),
 • - Zmiana w domkach u calusa emperora, teraz w tych domkach są także trainery.
 • - Nowe komendy na sprawdzanie metin points !mp albo !metin, komendy na sprawdzanie dragon points !dp albo !dragon
 • - Dodane do gry zostały dwa nowe moby dragon hunter i dragon hunter scout które są bardzo dobrym expem dla 300k lvl +/- jednak dużo łatwiej się je zabija na magu/supporcie ze wzgledu na to że moby mają trochę odporności na energy dmg, także całkiem dobrze się je bije mieczem.
 • - Naprawiony bug u Garetta z beczkami w 4 akcie piratów. 
 • - Naprawione bugi z misjami dziennmi na soul.
 • - Omni whis staff został naprawiony, nie zadaje już poison dmg, za to zwiększona dwukrotnie szansa na krytyka a także zostały powiększone obrażenia krytyczne z 2-3 razy na 3-4 razy!
 • - Naprawione zbugowane exp scrolle, oraz została ustawiona maksymalna ilość użyć na 5.
 • - Naprawione bugi w achivmentach takich jak Basic i Divine Ki Control oraz w wielu innych.
 • - Han Solo poprawiony, 
 • - Poprawione wyświetlanie bonusów w scouter, 
 • - Czar "Kyushu" dodany tez dla maga.
 • - Oraz wiele więcej zmian w grze! 

ENG: Hello! I'm announcing another big update, in this update we'll see mainly the further development of Super Reborns and many new features that will extend the game time by several dozen hours! What's new?

 • - New big act Dragon Island on 250k lvl has been added to the game, where we will meet new bosses, new exp, a lot of new interesting quests after the completion of which we will receive a new powerful item that we can put on the arrow slot, and also we will receive some cool items. In addition, on the island there are new powerful achivments that we will receive after joining the Dragon Clan. This island is located on VIP, it is a gate from 50k with dragons. 
 • - Super Reborn has been added to the game for the character "Toppo" thanks to this the character has become unimaginably strong, changes: 
 • 1. the spell "Hakaishin mode" from now on is lvlated after super reborn has become the best mage buff, at the last level it increases magic dmg by up to 50% and absorb by 30%!
 • 2) The spell "Hakaishin Destruction" is now leveled, it can be upgraded after super reborn, and it has 25% more damage than fire hail!
 • 3. the spell "Haikashin Destruction Attack" has been leveled up and it also gives more area damage on higher levels!
 • Added 3 new waves lvlated after super reborn which can be used to make a combo, this is currently the strongest combo in the game, upgraded to higher levels, will kill many people per combo.
 • - For every elite mob in the game new special items have been added from which we can create bio exp boosts.
 • - New NPC has been added to the game: "Eremita" who can be found in small city (down right from temple on hill), additionally on rookgaard (down from master roshi saga), and on pirates island. In this NPC you will find an extensive system of crafting bio exp boosts that can be used together with shop boosts!
 • - A new NPC "Evil Doorkeeper" has appeared in the Palace of the Great Calus, where we can do simple quests for extra lifesteal and manasteal depending on the class we play. Thanks to that exaping is much easier.
 • - Added new dragon on dragon hunting event Enraged Blue Dragon (gives 2k dragon points),
 • - Change in emperor calus houses, now there are trainers in these houses.
 • - New commands to check metin points !mp or !metin, commands to check dragon points !dp or !dragon
 • - Added two new mobs to the game dragon hunter and dragon hunter scout which are very good exp for 300k lvl +/- but are much easier to kill on mage/support due to the fact that they have some energy dmg resistance, also pretty good to hit with sword.
 • - Fixed bug in Garett with barrels in 4th act of pirates. 
 • - Fixed bugs with day quests on soul.
 • - Omni whis staff has been fixed, no more poison dmg, doubled crit chance and increased critical damage from 2-3 times to 3-4 times!
 • - Fixed bugged exp scrolls, and set max use to 5.
 • - Fixed bugs in achivments like Basic and Divine Ki Control and many others.
 • - Han Solo improved, 
 • - Fixed display of bonuses in scouter, 
 • - Kyushu" spell added for mage too.
 • - And many more game changes! 

 

Library
  Description
  VIP Access
  Pirates Island
  Skin System
  Dragon Ball System
  Events
  Server Info
  Creatures
  Spells
  Equipments
  Achievements NEW
  Shop Outfits
  Tutorials (forum)
  Free Premium points
Community
Facebook
Bonuses
Follow Us
Top Players
# Name
1 Wbita (4,917,621)
2 Wwhis (4,905,361)
3 Fristajlo (4,540,280)
4 Kubamartin (4,350,486)
5 Shaddo Eternal (4,109,108)
6 Aizenhover (4,096,267)
7 Soupe (3,233,056)
8 Przyscio (2,864,349)
9 Toppo (2,749,479)
10 Killertime (2,710,454)
Top Achievement Points
# Name Value
1 Wbita 381
2 Kubamartin 368
3 Shaddo Eternal 360
4 Soupe 354
5 Fristajlo 349
6 Wwhis 342
7 Aizenhover 333
8 Toppo 316
9 Seiya 313
10 Ainzowany 308
Top Combat Points
# Name Value
1 Stinha 277,563
2 Pablovsky 170,621
3 Jeyjey 155,243
4 Inosuke 155,037
5 Laxenhover 148,754
6 Pulsar 137,896
7 Quasar 132,269
8 Franz 127,073
9 Wwhis 114,461
10 Devilmas 100,567