Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
DBKO Inferno
DBKO Inferno News Archive
4.6.2021 - Update v1.3.4 v2 + DOUBLE EXP WEEKEND!
Author: [ADM] Aragorn

PL: To już pora na kolejny duży update! A także z okazji dnia dziecka dziś o godzinie 15.00 startuje double exp który potrwa 48h! Przedłużył się trochę update jednak dzięki temu jest dużo większy, jest to aktualizacja która najbardziej skupiała się na rozwinięciu gry pod free to play oraz wprowadzeniu nowego anime do gry! Dodane zostało dużo przedmiotów do zdobycia w grze z shopa. Co nowego?

 1. - Specjalnie na prośby graczy zostało do gry dodane nowe anime "My Hero Academia", 
 2. - Nowy NPC jest to duże ułatwienie dla nowych graczy "Tsumuri" znajduje się w drodze z temple do depo, sprzedaje on dwa rodzaje nowego senzu pierwsze regeneruje 100k hp i ki i ma 5% szansy na zniszczenie się, drugie możemy kupować jedynie po black rebornie i na vipie które regeneruje 300k hp i ki i ma 15% szansy na zniszczenie się, 
 3. - Nowa premium profesja "All Might". Jest to nowy poteżny warrior, jego umiejętności polegają na dmg fizycznym dzięki czemu mądrze wykorzystany jest dobry nawet w PvP a dzięki dobrym przyrostom hp/ki daje radę także tankować dobrze bossy! 
 4. - Nowy NPC Emperor Calus jest to wielki kupiec który znajduje się w "pałacu wielkiego kupca", po wykonaniu zadań u NPC możemy z nim handlować, możemy u niego za rubiny kupować różne przedmioty z shopa. Jest to NPC stworzony specjalnie na prośby graczy, sprzedaje on różne przedmioty a także exp/skill boosty, elite provokatery, autolooty itp. Dzięki niemu prawie wszystkie przedmioty z shopa można kupić w grze!
 5. - Ukończony został pałac wielkiego kupca, dodane zostały tam także 4 nowe domki do kupienia przez graczy, 
 6. - Na mapie pojawiła się nowa skrzynka w której odbieramy nagrody co 10-100k lvli, aż do nawet 6kk lvl, w skrzynce znajdziemy nagrody z shopa ale nie tylko, znajdziemy tam takie przedmioty jak orion exp boosty a nawet god tokeny! Wszystko zależy od poziomu jaki posiadamy! Jest to kolejna zmiana serwera dla dobra graczy! (ta zmiana wejdzie w poniedziałek z powodu bugu). 
 7. - Dodany został nowy task dzienny u NPC Baba Gula, task zalicza się do achivmentu za dzienne taski, nagrodą jest przedmiot z shopa,
 8. - Gracze od dawna narzekali na to że nie da się rozwijać MAX capa w grze, postanowiliśmy to zmienić teraz wiele sposobów na zdobywanie max capa:
 9. a) na mapie pojawiło się 20 skrzynek w różnych miejscach każda skrzynka to +500 czyli łącznie 10k capa z samych skrzynek, 
 10. b) Anni od 50k lvl na 2,5k capa w exp roomie, 
 11. c) Anni od 500k lvl na 5k capa na atlantydzie,
 12. d) W shopie jest dostępny item który zwiększa capa każde użycie to +600, każda postać może użyć ten item 20 razy czyli łącznie 12k capa + dodatkowo wtedy dostajemy mocny achivment,
 13. - Specjalnie dla starych graczy dbko atlantyda zostala przerobiona, doszedł tam nowy bardzo mocny exp od 100k lvl oraz anni na capa, NPC od łodzi został naprawiony, 
 14. - Nowa skrzynka która znajduje się 
 15. - Specjalnie na prośby magicznych profesji w Super kyushu zmniejszony soul z 5%/s na 2%/s,
 16. - Task zeno zmniejszona ilość janemb mvp z 20 na 3, 
 17. - Naprawiono bugi z Max hp / ki przekraczający 2kkk, 
 18. - W Khazad Dum zostaly dodane blokady przejscia przez brame z PZ, 
 19. - Naprawione bugi z drzwiami które były przesuwane na teleporty, 
 20. - Kolejna zmiana specjalnie na prośby graczy, pet nie będzie bić już ludzi w party, 
 21. - God Buff magów od teraz bierze max hp bez dodawania hp z skina/itemek, DMG buffa teraz to 350% max hp, 
 22. - Cena sprzedaży Diamond Ore została zwiększona z 120000 zeni na 2500000 u NPC Dwalin.
 23. - Zwiększony został poziom wymagany na questy takie jak black goku set oraz frozen set do 300k ponieważ dużo osób robiło ten quest na mc,
 24. - Poprawione prawie wszystkie bugi na mapie które były na rozpisane na forum w tym bugi z pz/zablokowanymi przejściami, 
 25. - Ulepszenia wizualne w pokazywaniu ilości pieniędzy itp, 
 26. - Oraz wiele więcej do odkrycia w grze! Dziękujemy że jesteście z nami!

 

EN: It's time for another big update! And also in celebration of Children's Day, today at 15.00 double exp starts, which will last 48h! The update has been extended a bit, but thanks to that it's much bigger, it's an update which focused most on developing the game for free to play and introducing new anime to the game! Added a lot of items to get in the game from the shop. What is new?

 1. - A new anime "My Hero Academia" has been added to the game as requested by players, 
 2. - A new NPC that makes it easier for new players, "Tsumuri", is located on the way from the temple to the depo, he sells two types of new senzu, the first regenerates 100k HP and ki and has a 5% chance of destroying itself, the second can only be bought after black reborn and on vip, which regenerates 300k HP and ki and has a 15% chance of destroying itself, 
 3. - New premium profession "All Might". It's a new powerful warrior, his skills are based on physical dmg, so if he uses it wisely he's good even in PvP and thanks to good HP/kid increments he can tank bosses well! 
 4. - New NPC Emperor Calus is a great merchant who is located in "great merchant's palace", after completing tasks at NPC we can trade with him, we can buy various items from shop for rubies. This NPC was created especially for players requests, he sells various items and exp/skill boosts, elite provokaters, autoloots etc. Thanks to him almost all shop items can be bought in game!
 5. - The grand merchant's palace has been completed and 4 new houses have been added there for players to buy, 
 6. - A new chest has appeared on the map, in which we receive rewards every 10-100k lvl, up to 6kk lvl, in the chest you will find rewards from the shop, but not only, you will find there items such as orion exp boosts and even god tokens! Everything depends on what level you are! This is another server change for the good of the players! (This change will enter on Monday due to a bug). 
 7. - There is a new daily task added at NPC Baba Gula, task is included in achivment for daily tasks, reward is an item from shop,
 8. - Players have been complaining for a long time about the fact that it is impossible to increase MAX cap in the game, we have decided to change that and now there are many ways to gain max cap:
 9. a) 20 chests have appeared on the map in different places, each chest is +500 which means 10k cap in total from the chests, 
 10. b) Anni from 50k lvl on 2,5k capa in exp room, 
 11. c) Anni from 500k lvl on 5k capa in atlantis,
 12. d) In shop there is an item available which increases capa each time you use it +600, each character can use this item 20 times which is 12k capa in total + additionally then you get strong achivment,
 13. - Especially for old players atlantis was reworked, new very strong exp from lvl 100k and anni for capa, boat NPC was fixed, 
 14. - New chest which is located 
 15. - Special request for magic professions in super kyushu reduced soul from 5%/s to 2%/s,
 16. - Task zeno reduced janemb mvp from 20 to 3, 
 17. - Fixed bug with Max hp / ki exceeding 2kkk, 
 18. - In Khazad Dum added blocking the passage through the gate with PZ, 
 19. - Fixed bugs with doors being moved to teleports, 
 20. - Another change specifically for player requests, pet will no longer hit people in party, 
 21. - God Buff of mages from now on takes max hp without adding hp from skins/items, DMG of buff now is 350% of max hp, 
 22. - Diamond Ore sale price has been increased from 12000 zeni to 2500000 at NPC Dwalin.
 23. - Increased the level required for quests like black goku set and frozen set to 300k because a lot of people were doing this quest on mc,
 24. - Fixed almost all bugs on the map which were described on the forums including bugs with pz/blocked passages, 
 25. - Visual improvements in showing amount of money etc, 
 26. - And much more to discover in-game! Thank you for being with us!

Library
  Description
  VIP Access
  Pirates Island
  Skin System
  Dragon Ball System
  Events
  Rules
  Server Info
  Creatures
  Spells
  Equipments
  Achievements NEW
  Shop Outfits
  Tutorials (forum)
  Free Premium points
Discord
Fanpage
Follow Us
Top Players
# Name
1 Katakuri (2,649,380)
2 Erestinho (2,543,674)
3 Bachleda (2,379,046)
4 Vis'tic (2,077,840)
5 Nanadaime (1,990,830)
6 Laxusik (1,968,540)
7 Rico (1,936,594)
8 No Ta Normalnie (1,885,367)
9 Sad And Mad (1,721,297)
10 Monkey Brain (1,672,120)
Top Achievement Points
# Name Value
1 Katakuri 291
2 Vis'tic 291
3 Nanadaime 283
4 Bachleda 280
5 Ubberek 259
6 Sun God Nika 259
7 Erestinho 258
8 Rico 250
9 Monkey D Garp 247
10 Auro 238
Top Combat Points
# Name Value
1 Ulti 112,722
2 Svante 81,845
3 Greed 79,523
4 Addekk 68,126
5 Urtrudurk Toppo 64,781
6 Ciastek 64,571
7 Percocet Stripp Joint 59,036
8 Synek 56,421
9 Theantek 35,748
10 Incowish 35,268