Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
DBKO Inferno
DBKO Inferno News Archive

Step into the vast Anime OTS realm with DBKO Inferno - featuring six iconic anime universes on a single server: Dragon Ball, Naruto, Bleach, Fairy Tail, One Piece, and My Hero Academy!

1.4.2021 - Update v1.3.4 + EASTER EVENT + DOUBLE EXP!
Author: [ADM] Aragorn

PL: Z okazji świąt wielkanocnych startuje event oraz bardzo duży update, a także w weekend odbędzie się double exp! Start eventu w którym można zdobyć bardzo mocny skin, teleport do świata wielkanocnego znajduje się po lewej od temple przed samym depo! Update postanowiliśmy podzielić na 3 części ponieważ składał się z zbyt dużej objętość, najpierw wchodzi główna część update, potem dwie dodatkowo all might oraz akt saiyanow na planecie vegeta. Dodatkowo w piątek 02.04.2021 około godziny 20.00 startuje event double exp potrwa on 48h. W tym czasie w shopie będą dostępne orion exp oraz skill boosty. Co nowego?

 1. - Dodany został Super Reborn dla Whisa (jest to trzeci reborn który możemy wykonać na poziomie 500k-1kk lvl), wykonujemy go u zeno (musimy mieć ukończone misje na omni staff). Z czasem każda z premium postaci dostanie super reborn, zaczynamy od whisa ponieważ to postać support która nie pokona nikogo w walkach 1v1. 
 2. - Czar requiem of destruction dostal nerfa o 20% ponieważ Whis dostaje dużo mocniejszą obszarówkę którą może ulepszać po super rebornie, 
 3. - Whis dostał 10 nowych outfitów po super rebornie a ostatnia na poziom 200k,
 4. - Balans (zmiany w dmg magów),
 5. - Do achivmentu pyrokara dodane +15% expa wiecej z mobków na stałe, 
 6. - Nowe boostery "Elite Provokater" dostępne są w shopie polega to na tym że gracz po użyciu boosta ma większe szanse na pojawienie się Elite bossa przy zabijaniu potworów,
 7. - Nowy boostery "Skill booster" jest to odpowiednik exp boosterów tylko ze zwiększa prędkość skillowania, 
 8. - Zmiana ceny przedmiotu do oczyszczania wody z 25 na 250 rubinów,
 9. - Naprawione questowe mobki, nie daja teraz expa ani golda,
 10. - Teraz przy każdym restarcie serwera gracze będą trafiać do Yamy automatycznie,
 11. - Dużo zmian w taskerach o które prosiliście, 
 12. - Nowy NPC do daily tasków "Scorpion Hunter" można go znaleźć na plaży niedaleko góry skorpionów, ma proste zadanie dzienne na low lvl (warto robić nawet na wiekszych żeby nabijać punkty achivmentu),
 13. - NPC Joshme Gibbs dostał także zadanie które możemy wykonywać codziennie (zalicza sie do achivmentu),
 14. - Dodane do npc zoltana na rooku nowy task na skorpiony, 
 15. - Super Kyushu od teraz wymaga do nauki 5 zamiast 10 sztabek magicznej rudy, 
 16. - Black Reborn quest został totalnie przebudowany, 
 17. - Kolejny balans god buffa magów tym razem zwiększony cd z 5 minut na 10 oraz delikatnie obniżony dmg, to już ostatni nerf tego buffa. 
 18. - Dla klasy warrior, dps, tank dodany dodatkowy dmg w moby który zwiększa się co 100k lvli, tylko z fizycznych obrażeń (miecz), 
 19. - Task Ravena zmieniony na 250 mobków, 
 20. - Do każdego itemy został dodany cap, 
 21. - Dodano exhaust przy relogu, 
 22. - Dodano nowy bardzo rozbudowany skill "Combatant" który polega na tym że im większy poziom go mamy dostajemy więcej CP z scrolli, mobów, bossów itp maksymalnie o 60% na 200 skilla, 
 23. - Dodano !tasks która daje informacje o tasku zaraz po jego wzięciu, 
 24. - Dodano początek pałacu bogatego kupca w mieście w dół od wieży pyrokara (najwyższego kapłana innosa). Znajduję się NPC combatant warlord który odpowiada za skillowanie umiejętności combatant która podnosi ilość zdobywanych combat punktów, 
 25. - Poprawiony zostało ciało infernusa po jego śmierci, 
 26. - Nowy czar dla Molten Charge jest to czar dla tanków który zdobywamy po wykonaniu misji u Merchants Bodyguard (jest to npc który chroni bogatego kupca także w jego domu), czar zwiększa dmg w moby, jest to czar ulepszany, na maksymalnym poziomie zwiększa dmg aż o 75%,
 27. - Zablokowana możliwość wrzucania itemek do drzwi, 
 28. - Poprawki w czarach które bugowały gre, 
 29. - Oraz wiele więcej zmian które zobaczycie w grze! 

ENG: On the occasion of Easter, we are starting an event and a very big update, as well as a double exp event during the weekend! The start of the event in which you can get a very strong skin, teleport to the Easter world is located on the left of the temple before the depo! We have decided to divide the update into 3 parts because it is too large, first the main part of the update, then two more all might and saiyan act on planet vegeta. Additionally, on Friday 02.04.2021 around 20.00 double exp event will start and it will last 48h. During this time orion exp and skill boosts will be available in the shop. What is new?

 1. - Super Reborn for Whis has been added (it is the third reborn we can do on 500k-1kk lvl level), we do it at zeno's (we have to have completed missions on omni staff). In time each premium character will get super reborn, we start with whis because it is a support character that cannot beat anyone in 1v1 fights. 
 2. - Requiem of destruction spell got a 20% nerf because Whis gets a much stronger area that he can upgrade after super reborn, 
 3. - Whis gets 10 new outfits after super reborn and the last one at level 200k,
 4. - Balance (changes in mage dmg),
 5. - To pyrokar achivment added +15% exp more from mobs permanently, 
 6. - New "Elite Provokater" boosters are available in the shop. It means that after using the boost the player has a higher chance of getting an Elite boss when killing monsters,
 7. - New "Skill booster" is the equivalent of exp boosters but it increases skill speed, 
 8. - Changed the price of water purification item from 25 to 250 rubies,
 9. - Fixed quest mobs, now they don't give exp or gold,
 10. - Now every time you restart the server players will go to Yama automatically,
 11. - A lot of changes in taskers which you asked for, 
 12. - New NPC for daily tasks "Scorpion Hunter" you can find him on beach near scorpion mountain, he has simple daily task on low lvl (it's worth to do even on higher lvl to get achivment points),
 13. - NPC Joshme Gibbs also got a daily quest, which you can do every day (it counts to achivment points),
 14. - Added to npc zoltan on rook a new task for scorpions, 
 15. - Super Kyushu now requires 5 instead of 10 bars of magic ore to learn, 
 16. - Black Reborn quest has been completely revamped, 
 17. - Another balance of god buff for mages, this time increased cd from 5 minutes to 10 and slightly lowered dmg, this is the last nerf of this buff. 
 18. - For warrior, dps, tank classes additional dmg in mobs was added, which increases every 100k lvl, only from physical damage (sword), 
 19. - Task Raven changed to 250 mobs, 
 20. - Cap was added to every item, 
 21. - Added exhaust when relogging, 
 22. - Added a new skill "Combatant" which is based on the fact that the higher level we have it, the more CP we get from scrolls, mobs, bosses, etc. up to 60% for 200 skill, 
 23. - Added !tasks which gives information about the task just after taking it, 
 24. - Added the beginning of a rich merchant's palace in the city down from pyrokar's tower (high priest of innos). There is an NPC combatant warlord who is responsible for skilling the combatant skill which increases the amount of combat points gained, 
 25. - Improved infernus body after his death, 
 26. - New spell for Molten Charge - it's a spell for tanks, which you can get after completing a mission at Merchants Bodyguard (an npc who protects a rich merchant also in his house), the spell increases damage to mobs, it's an upgradable spell, at maximum level it increases damage by 75%,
 27. - Blocked possibility to throw items into doors, 
 28. - Fixes to spells that were bugging the game, 
 29. - And many more changes that you will see in the game! 

Library
  Description
  VIP Access
  Pirates Island
  Skin System
  Dragon Ball System
  Events
  Server Info
  Creatures
  Spells
  Equipments
  Achievements NEW
  Shop Outfits
  Tutorials (forum)
  Free Premium points
Community
Facebook
Bonuses
Follow Us
Top Players
# Name
1 Wbita (5,649,615)
2 Wwhis (4,908,872)
3 Fristajlo (4,785,800)
4 Kubamartin (4,359,187)
5 Shaddo Eternal (4,317,935)
6 Aizenhover (4,096,267)
7 Soupe (3,428,394)
8 Toppo (3,078,632)
9 Przyscio (2,909,346)
10 Whiz (2,705,608)
Top Achievement Points
# Name Value
1 Wbita 384
2 Fristajlo 369
3 Kubamartin 368
4 Shaddo Eternal 361
5 Soupe 358
6 Wwhis 354
7 Aizenhover 333
8 Toppo 322
9 Ainzowany 321
10 Seiya 313
Top Combat Points
# Name Value
1 Stinha 277,563
2 Pablovsky 203,350
3 Jeyjey 155,243
4 Inosuke 155,037
5 Laxenhover 148,754
6 Pulsar 137,896
7 Red-bull 132,432
8 Quasar 132,269
9 Wwhis 128,869
10 Franz 127,073