Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
DBKOI
DBKOI News Archive
12.10.2020 - Update v1.3.2
Author: Aragorn

PL: Nadszedł czas na kolejny duży update który głównie skupiał się na rozwoju gry żeby nie była taka monotonna oraz na rebalansie niektórych postaci. Co nowego?

 1. - Dodane zostały misje dzienne, na mapie pojawiło się 5 nowych NPC u których co 20 godzin możemy wykonywać zadania są to zróżnicowane zadania, niektóre z nich możemy wykonywać nawet na pierwszym poziomie. Nagrodą za te misje są głównie poziomy, w zależności od tego jaki posiadamy poziom dostaniemy stosunkowo do tego ilość poziomów za misje. A także za wykonywanie zadań dziennych dostajemy mocne achivmenty (najlepszy dodaje +25% expa więcej na stałe).
 2. - Przebudowany na nowo został zombie event teraz za wygranie eventu dostajemy dużą ilość poziomów, dostajemy im więcej im mniejszy poziom mamy. Warto wykonywać nawet na 1kk+. (1-25k = +5k lvli, 25-100k = +12,5k, 100-250k = +10k, 250-400k = +8k lvli, 400k-1kk = +4k lvli, 1kk+ = +2k lvli)
 3. - Z powodu wielu skarg został zmniejszony dmg toppo glove z 17500 ataku na 13500. 
 4. - Postać son goku była zaniedbana w porównaniu do innych postaci no-premium, została wzmocniona.
 5. - Dodana została blokada mc na zombie event.
 6. - Podniesiony został DMG ostatniego poziomu fire hail. 
 7. - Poprawiony został balans wielu postaci w tym infernusa, poprawki wystąpiły głównie w dmg. 
 8. - Dodane został nowy NPC w exp roomie u którego możemy wykonać zadania na egzoszkielet i jego ulepszenie, są to outfity które dodają nam EXP, outfity są naprawdę mocne (więcej informacji w zakładce Shop Outfits).
 9. - Bardzo duży boost shenron seta teraz każdy item dodaje absorb all, a w pełnym secie boost jest jeszcze wiekszy. 
 10. - Exp z death bringer został podnisiony dwukrotnie (mobki na ukrytym spocie), 
 11. - Dodane do shopa różne questowe przedmioty, 
 12. - Do legendary i beerus seta dodany został max hp i ki po to aby gracze z małym lvl nie gineli tak latwo posiadając ten set,
 13. - Duża zmiana w zwykłych smoczych kulach od teraz można wybrać u smoka nagrode w postaci poziomów, dodatkowo nie ograniczoną ilość razy dzięki czemu kule zwykłe będą bardziej wartościowe (1-1kk lvl = +10k lvli, 1kk+ = +5k lvli), 
 14. - Achivment unlimited power został zmieniony na poziomowy teraz dostajemy go za 1kk, 1,5kk, 2kk oraz 2,5kk poziom (są to mocne achivmenty), 
 15. - Do życzeń u smoka został dodany nowy potężny czar shenron granade który możemy poziomować na nowym namek, jest to mocny czar działający głównie na bossy, DMG czaru zależy od klasy, 
 16. - Dodany nowy NPC Earlendi w bibliotece Khazad Dum u którego możemy po wykonaniu zadania zdobyć lodową runę dzięki czemu zabijanie potworów w piekle będzie dużo łatwiejsze, dzięki temu gracze mogą szybciej osiągnąć wymarzony poziom, 
 17. - Bardzo dużo poprawek w petach teraz moby questowe jak sagi itp zliczają dmg także summona, 
 18. - Bardzo duże zmiany u potwora Death zwiększony dmg z beczek w niego o aż 50% dzięki czemu expienie na beczkach jest bardzo opłacalne, a także został podniesiony exp o 50%. 
 19. - Pałac mobków Death (ten w underground pod khazad dum) został przerobiony teraz jest to najlepszy exp do 1,25kk poziomu, na beczkach jest tam najszybszy exp ale bez nich tez mozna wbic bardzo latwo dużą ilość poziomów, 
 20. - Moby takie jak Death Bringer, undead zombie oraz mummy została u nich zwiekszona wrażliwość na ogień (łatwiejszy exp na beczkach), 
 21. - Mobki takie jak hellfire mają sporą wrażliwość na nowe lodowe runy, 
 22. - Dodany nowy exp z hellfire za teleportem na 1,25kk poziom (najlepszy exp w grze), jeżeli posiadamy lodowe runy możemy tam bardzo szybko expić, 
 23. - Dodane dwa nowe [s] potwory a konkretnie "Pirate General" z którego wypadają paczki drewna znajduje się on przy piratach zlodziejach, wypada z niego aż do 40 paczek drewna na raz. Dodany także Death Widow do pałacu śmierci z którego wypadają scrolle expa, 
 24. - Do shopa dodana zakładka runes w której możemy kupić beczki oraz runy lodowe jednak musimy najpierw mieć wykonane na nie zadania żeby je kupić, 
 25. - Zmiany w frag removerze, został on usunięty z daily rewards, oraz jego cena podnisiona w shopie z 150 pkt na 500 aby gracze nie znęcali się tak bezkarnie na niskopoziomowych graczach,
 26. - Zwiększono lekko ceny inhibitorów u NPC Samuela, 
 27. - Dodany achivment Robotman którego dostajemy za wykonanie misji z egzoszkieletem dodaje on na stałe +8% expa, dodano także parę innych achivmentów, 
 28. - Dodana nowa komenda !dragonhunting count która pokazuje w ilu eventach już uczestniczyliśmy, 
 29. - Dodana nowa opcja w kliencie dzięki której gracz po kliknięciu na siebie prawym przyciskiem może wybrać opcje aby czary w których zmieniamy wygląd naszej postaci zostawiały nas w obecnym wyglądzie,
 30. - Oraz wiele więcej zmian które zobaczycie w grze. 

ENG: The time has come for another big update, which mainly focused on developing the game so that it is not so monotonous and on the rebalancing of some characters. What is new?

 1. - Daily missions have been added, 5 new NPCs have appeared on the map, where every 20 hours we can perform tasks that are different, some of them we can perform even on the first level. The reward for these missions are mainly levels, depending on what level we have, we will get relatively many levels for missions. And also for performing daily tasks we get strong achivements (the best adds +25% more expa permanently).
 2. - The zombie event has been rebuilt anew and now for winning the event we get a large number of levels, we get the more the smaller level we have. It is worth to perform even on 1kk+. (1-25k = +5k lvli, 25-100k = +12,5k, 100-250k = +10k, 250-400k = +8k lvli, 400k-1kk = +4k lvli, 1kk+ = +2k lvli)
 3. - Due to many complaints, the dmg toppo glove was reduced from 17500 attacks on 13500. 
 4. - The form of son goku was neglected in comparison to other no-premium forms, it was strengthened.
 5. - The mc blockade on zombie event was added.
 6. - DMG of last fire hail level was raised. 
 7. - Balance of many characters including infernus was improved, amendments were made mainly in dmg. 
 8. - New NPC has been added in exp room where we can perform tasks for exoskeleton and its improvement, these are outfits that add EXP, outfits are really strong (more information in Shop Outfits tab).
 9. - A very large boost shenron set now each item adds absorb all and in a full set the boost is even bigger. 
 10. - Exp with death bringer has been lifted twice (mobiles on hidden spot), 
 11. - Various quest items added to the shop, 
 12. - To the legendary and beerus set max hp and ki has been added so that players with small lvl do not die so easily having this set,
 13. - A large change in the ordinary dragon balls from now on can be selected by the dragon as a reward in the form of levels, additionally not limited number of times, making ordinary balls more valuable (1-1kk lvl = +10k lvli, 1kk+ = +5k lvli), 
 14. - The unlimited power achivment has been changed to a level now we get it for 1kk, 1.5kk, 2kk and 2.5kk level (these are strong achivments), 
 15. - A new powerful shenron granade spell has been added to the dragon's wishes. We can level it on a new namekeeplate, it is a powerful spell acting mainly on bosses, DMG spell depends on class, 
 16. - Added a new NPC Earlendi in the Khazad Dum library where we can get an ice fleece after completing the task, making it much easier to kill monsters in hell, so players can reach their dream level faster, 
 17. - A lot of amendments in the petals now have quest moby as sagas and so on counting dmg also summons, 
 18. - Very big changes in the Death monster increased dmg from barrels into it by as much as 50%. 
 19. - The Death mobster palace (the one in the underground under the khazad dum) has been converted now it is the best exp to 1.25kk level, there is the fastest exp on the barrels, but without them it is also very easy to drive in a lot of levels, 
 20. - Moby like Death Bringer, undead zombies and mummies have increased their sensitivity to fire (easier expositions on barrels), 
 21. - Mobiles such as hellfire have great sensitivity to new ice runes, 
 22. - Added a new exp with hellfire behind the teleport to 1.25kk level (the best exp in the game), if we have ice runes we can expose there very quickly, 
 23. - Two new [s] monsters have been added, namely "Pirate General" from which packets of wood fall out. It is located by the pirate thieves, falling out of it up to 40 packets of wood at once. Added also Death Widow to the palace of death from which scrolle expa fall out, 
 24. - A runes tab has been added to the shop where we can buy barrels and ice runes, but first we have to have the tasks done for them to buy them, 
 25. - Changes to the frag remover, it was removed from the daily rewards, and its price was raised from 150 points to 500 so that players do not abuse low-level players with such impunity,
 26. - Samuel's NPC inhibitor prices have been slightly increased, 
 27. - The added achivment Robotman we get for performing a mission with an exoskeleton adds a permanent +8% expa, and a few other achivements have been added, 
 28. - Added new command !dragonhunting count which shows how many events we have already participated in, 
 29. - A new option has been added in the client which allows the player to select the options for the spells in which we change the appearance of our character to leave us in our current appearance after right clicking on them,
 30. - And many more changes that you will see in the game. 
Library
  Description
  VIP Access
  Pirates Island
  Skin System
  Dragon Ball System
  Events
  Rules
  Server Info
  Creatures
  Spells
  Equipments
  Achievements NEW
  Shop Outfits
  Tutorials (forum)
  Free Premium points
Teamspeak 3
Fanpage
Follow Us
Top Players
# Name
1 Psychiczny Gandalf (2,546,271)
2 Ronnix (2,477,916)
3 Cutanoid (2,341,093)
4 Nanadaime (1,900,933)
5 Svante (1,666,729)
6 Coldrex (1,343,795)
7 Vasto Lorde (1,303,217)
8 Skill (1,290,829)
9 Kosiara (1,278,013)
10 Lord Grim (1,235,441)