Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
DBKO Inferno
DBKO Inferno News Archive
28.6.2020 - DBKOI Revolution v1.3
Author: [ADM] Aragorn

 

PL: Nadszedł czas na długo wyczekiwany update! Trzeba pobrać na nowo klient ze strony inaczej nie będzie działać! Specjalnie na prośby graczy update skupiał się głównie na rozwinięciu wątków "free to play" w grze doszło wiele nowości dzięki którym dużo łatwiej będzie mógł osiągnąć wymarzony poziom oraz potężne przedmioty. Co nowego? 

 1. - Dodany został exp stage dzięki któremu gracze osiągnął dużo łatwiej większy poziom, 1-25k lvl = x5 exp, 25-50k lvl = x10, 50-150k = x8, 150-250k = x7, 250k+ = x4. Dzięki temu exp stage gracze po black rebornie zacznął wbijać dużo szybciej poziomy, 
 2. - Dodana została nowa zakładka po prawej stronie od buffów, od teraz każda klasa ma pierwsze 8 buffów jedynie następne buffy ostatnie 4 klasowe zostają tylko dla dragon balla ponieważ inne anime mają swoje mocne strony a anime z dragon balla to właśnie jest jego mocna strona, 
 3. - Dodany został nowy przedmiot Naruto Ankh jest to przedmiot który dodaje kyushu ani na niego znajduje się po prawej stronie nad exp roomem, 
 4. - Dodana został nowy NPC który sprzedaje runy, można go znaleźć w bibliotece w stolicy krasnoludów "Khazad Dum" w podziemiach kopalni Morii,
 5. - Dodana została nowa runa "desintegrate rune" runa ta nakłada klątwe na gracza dzięki której nasz target dostaje blokadę używania kyushu na 15 sekund, cooldown to 10 minut, koszt to 250 soula (runa nie działa na super kyushu),
 6. - Nowa darmowa premium postać "Monaka" aby ją zdobyć potrzebujemy większej ilości wykonanych premium profession questów dodatkowo ta postać pasywnie posiada +30% expa wiecej z mobów oraz +10% z graczy, 
 7. - W Khazad dum dodano więcej guardów do pilnowania graczy, 
 8. - Poprawki w buffach które powinne wywoływać PZ u gracza a wcześniej tego nie robiły, 
 9. - Nowy czar Soul Barrier dla Tanka i Warriora działa jak kyushu ale pobiera soula, 
 10. - Nowy czar target "Verbrennung" dla Infernusa, 
 11. - Poprawione bugi z różnymi achivmentami, 
 12. - Klasa Tank i Warrior dostają teraz co 10k lvli max soula, tank = 5 soula, warrior = 3 soula, osoby które wbiły już większy poziom w pare lvli nadrobią ten soul,
 13. - Orochimaru Shirt i Orochimaru Legs dodają teraz po +2% szybkości skillowania, 
 14. - Bugi z domkami oraz nieśmiertelnością zostały naprawione, 
 15. - Dodano nowy przedmiot który można włożyć w miejsce strzał i dodaje on różne bonusy, zdobyć go można od Bandita obok wieży karina, 
 16. - Dodano nowego taskera na Rookgaard, 
 17. - Dodano Adventure Staffa którego można zdobyć na rooku a także w small city jest na niego prosty quest u NPC od 15k lvl, staff ten bije 50% mniej obrażeń niż Whis Staff, 
 18. - Dodano na vipie dwa nowe questy na blut lvl 4 i 5, 
 19. - Dodany został nowy skin do shopa "Aang Skin" dodaje on 2 soula/s oraz +15% prędkości skillowania, 
 20. - Dodany wielki zamek dla graczy bez VIP-a znajdują sie tam moby premium jednak by przekraczać bramki trzeba mieć odpowiednią ilość achivment pointsów, 
 21. - Elder wand oraz wand of harry potter zostały naprawione, 
 22. - Poprawione ciała nie których mobów oraz smoła w rafinerii ropy na pirates island, 
 23. - Oraz wiele innych mniejszych zmian!

 

 

ENG: It's time for the long-awaited update! You have to download the client again from the site otherwise it will not work! Especially at the request of players, update focused mainly on developing the threads of "free to play" in the game there were many news thanks to which it will be much easier to reach the dream level and powerful items. What's new?

 1. - Exp stage has been added thanks to which players reached a much easier level, 1-25k lvl = x5 exp, 25-50k lvl = x10, 50-150k = x8, 150-250k = x7, 250k + = x4. Thanks to this, exp stage players after black reborn started to hit levels much faster,
 2. - A new tab has been added to the right of the buffs, from now on each class has the first 8 buffs only the next 4 class buffs are only for dragon ball because other anime have their strengths and dragon ball anime is its strong point,
 3. - A new Naruto Ankh item has been added, this is an item that kyushu adds and it's on the right above the exp room,
 4. - A new NPC has been added that sells runes, it can be found in the library in the dwarf capital "Khazad Dum" in the underground of the Moria mine,
 5. - A new "desintegrate rune" rune has been added, this rune puts a curse on the player thanks to which our target gets blocked using kyushu for 15 seconds, cooldown is 10 minutes, the cost is 250 soul (the rune does not work on super kyushu),
 6. - The new free premium character "Monaka" to get it we need more premium profession quests completed, this character passively has + 30% more from mobs and + 10% of players,
 7. - In Khazad dum added more guards to watch players,
 8. - Improvements in buffs that should cause PZ to the player and did not do it before,
 9. - The new Soul Barrier spell for Tank and Warrior works like kyushu but gets soul
 10. - A new "Verbrennung" target spell for Infernus,
 11. - Bug fixes with different achivments,
 12. - Tank and Warrior class now get every 10k lvli max soul, tank = 5 soul, warrior = 3 soul, people who have already hit a higher level in pare lvli will make up this soul,
 13. - Orochimaru Shirt and Orochimaru Legs now add + 2% skill speed,
 14. - Bugs with houses and immortality have been repaired,
 15. - A new item has been added that can be put in place of the arrow and it adds various bonuses, you can get it from Bandit next to the karina tower,
 16. - A new tasker has been added to Rookgaard,
 17. - Added Adventure Staff that can be obtained on a rook and also in a small city is a simple NPC quest from 15k lvl, this staff beats 50% less damage than Whis Staff,
 18. - Two new quests for blut lvl 4 and 5 have been added on VIP,
 19. - A new skin has been added to the "Aang Skin" shop, it adds 2 soul / s and + 15% skill speed,
 20. - A great castle has been added for players without VIPs, there are premium mobs there, however, to cross goals you need to have the right amount of achivment points,
 21. - Elder wand and wand of harry potter have been repaired,
 22. - Corrected bodies of some mobs and tar in the oil refinery on Pirates Island,
 23. - And many other smaller changes!

 

Library
  Description
  VIP Access
  Pirates Island
  Skin System
  Dragon Ball System
  Events
  Rules
  Server Info
  Creatures
  Spells
  Equipments
  Achievements NEW
  Shop Outfits
  Tutorials (forum)
  Free Premium points
Discord
Fanpage
Follow Us
Top Players
# Name
1 Katakuri (2,649,380)
2 Erestinho (2,543,574)
3 Bachleda (2,378,850)
4 Vis'tic (2,077,840)
5 Nanadaime (1,990,830)
6 Laxusik (1,966,543)
7 Rico (1,936,594)
8 No Ta Normalnie (1,885,367)
9 Sad And Mad (1,720,293)
10 Monkey Brain (1,672,120)
Top Achievement Points
# Name Value
1 Katakuri 291
2 Vis'tic 291
3 Nanadaime 283
4 Bachleda 280
5 Ubberek 259
6 Sun God Nika 259
7 Erestinho 258
8 Rico 250
9 Monkey D Garp 247
10 Auro 238
Top Combat Points
# Name Value
1 Ulti 112,722
2 Svante 81,845
3 Greed 79,523
4 Addekk 68,126
5 Urtrudurk Toppo 64,781
6 Ciastek 64,571
7 Percocet Stripp Joint 59,036
8 Synek 56,421
9 Theantek 35,748
10 Incowish 35,268