Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
DBKO Inferno
DBKO Inferno News Archive

Step into the vast Anime OTS realm with DBKO Inferno - featuring six iconic anime universes on a single server: Dragon Ball, Naruto, Bleach, Fairy Tail, One Piece, and My Hero Academy!

31.12.2022 - Happy New Year!
Author: [ADM] Aragorn

PL: Dziś o godzinie 18.30 z okazji nowego roku startuje double exp który potrwa 24h! Był to najbardziej udany rok na DBKO INFERNO jak do tej pory, chcieliśmy wam podziękować za kolejny rok spędzony razem, rodzina dbko inferno ciągle się powiększa za co dziękujemy, gdy inne serwery zaliczają tylko regres, my staraliśmy się rozwijać serwer w każdej wolnej chwili dzięki czemu stoimy w tym miejscu, jednak bez was by było to niemożliwe! Z okazji nowego roku, życzymy wam wiele radości, przedewszystkim zdrowia, ale też szczęścia i aby każde wasze plany w życiu się udały, oraz kolejnego roku razem! Inferno Team od zawsze dla graczy!  

EN: Today at 6.30pm to celebrate the new year double exp starts which will last 24hrs! This has been the most successful year on DBKO INFERNO so far, we would like to thank you for another year spent together, the dbko inferno family is still growing and we would like to thank you for that, while other servers are in decline, we have been trying to develop the server in every spare moment, thanks to which we are standing here, but without you it would be impossible! On the occasion of the new year, we wish you a lot of joy, above all health, but also happiness and that all your plans in life come true, and another year together! Inferno Team has always been there for the players!

PL: W ostatnim czasie do gry zostało wprowadzone parę mniejszych aktualizacji, lista zmian: 

 • - Nowa wyspa "Korshaan Island" na której znajdziemy 3 nowe NPC w tym kowal "Huno" u którego po wykonaniu odpowiednich zadań znajdziemy crafting ponad 20 nowych przedmiotów! Dzięki czemu w grze można stworzyć przedmioty za darmo które będą na poziomie Defense God Seta! Znajduje się tam także nowe 2 NPC z daily taskami w tym jeden dodaje max soul. Dodany został nowy bardzo mocny achivment związany z craftowaniem setów, 
 • - Zmiana w balansie tarcz oraz god seta, spowodowana jest dodaniem klasy assassyn który ma większy dmg niż inne fizyczne klasy przez to absorb w god itemach został zmniejszony, za to absorb w tarczach został zwiększony. Defense God Set zmniejszony absorb z przedmiotów z 15 do 8. Magic Thorin shield absorb z 10 podniesiony do 20, absorby podniesione w innych tarczach prawie dwukrotnie: Necronomicon = 25% abs, Overlord shield = 8% abs, Shield Of The Lion Clan = 12% abs, Old tibian spellbook = 10% abs, Viking Spiked Shield = 12%. Pierwsza część setów,
 • - Obrażenia Mandalorian Darksaber i Amban Sniper Rifle zostały podniesione o 1000-2000 w zależności od poziomu przedmiotu,
 • - Poprawione potwory które powinne widzieć Laxusa podczas używania czaru "Shadow Imitation",
 • - Dodany automatyczny system eventu świątecznego dzięki czemu jutro o 18.00 pojawi się teleport do wyspy świątecznej automatycznie, będzie tak co roku. 
 • - Dodane został nowy system extra points, teraz w zakładce skills możemy sprawdzić ile mamy Combat/Metin/Dragon/Dungeon points, wraz z tym zostały usunięte komendy na sprawdzanie tych punktów,
 • - Dodane zostały 3 nowe weekendowe eventy: Rapid Respawn(dwa razy szybsze respienie potworów), Combatant Event (+30% więcej punktów za wykonywanie tasków oraz zabijanie bossów), Villians Event(-25% czasu respienia wszystkich [s] bossów),
 • - Dodane został nowy system do klienta okno wyboru konta, dzięki czemu możemy zapisać kilka kont jednocześnie i nie musimy się martwić o logowania na inne MC,
 • - Dodany został nowy mocniejszy poziom Donator VI. 
 • - Skin "Santa Power Vegeta" został ulepszony, +10% all dmg zostało powiększone do +20%, absorb all został zwiększony z 12% do 13%,
 • - Skin "Powerfull Santa Vegeta" został ulepszony, +25% all dmg zostało powiększone do 40%, absorb all powiększone z 15% do 18%!
 • - Czar "Missouri Smash" został osłabiony w PvP o 25%, dmg w moby zostało zmienione na energy i podniesione o 500%, 
 • - Czaru "Smash and Smash" dmg został osłabiony o 5% w PvP a także czar ma o jedno mniej uderzenie, 
 • - Czar "Hampshire Offensive", boost obrażeń został zmniejszony o 15% a także o 10% zostały podniesione koszty max hp oraz koszt soula, 
 • - Czar "One For All" został stworzony od nowa teraz jest to czar który posiada 10 poziomów, zwiększa podstawowy dmg 10-30% zależy od poziomu dodatkowo dodaje 1-3% DMG oraz Max hp za każde 50 max soula, Limit to 2500 soula. Dodatkowo czar pobiera teraz mniej soula aby można było używac innych czarów wraz z tym czarem, jednak gdy mamy użyty czar "Hampshire Offensive" automatycznie po użyciu One For All bonusy przestają działać z pierwszego czaru. 
 • - Poprawiony został The Armorer, dodatkowo wszystkie Taski na Mandalor powyżej 3kk lvl dają mniejszą nagrodę w postaci poziomów.  

 

ENG: A few minor updates have recently been made to the game, list of changes: 

 • - A new island "Korshaan Island" where you will find 3 new NPCs including the blacksmith "Huno" from whom you will find the crafting of over 20 new items after completing the appropriate tasks! Thanks to this in-game items can be created for free which will be at the level of Defense God Set! There are also new 2 NPCs with daily shuffles in which one adds max soul. A new very powerful achivment related to crafting sets has been added, 
 • - Change in shield and god set balance, due to the addition of the assassin class, which has more damage than other physical classes, so the absorption in god items has been reduced, while the absorption in shields has been increased. Defense God Set decreased absorption in items from 15 to 8. Magic Thorin shield absorption increased from 10 to 20, absorbs in other shields almost doubled: Necronomicon = 25% abs, Overlord shield = 8% abs, Shield Of The Lion Clan = 12% abs, Old tibian spellbook = 10% abs, Viking Spiked Shield = 12%. First part of the set,
 • - Mandalorian Darksaber and Amban Sniper Rifle damage has been increased by 1000-2000 depending on item level,
 • - Fixed monsters that should see Laxus when using the "Shadow Imitation" spell,
 • - Added automatic Christmas event system so that tomorrow at 18:00 a teleport to Christmas Island will appear automatically, this will be the case every year. 
 • - New extra points system added, now in the skills tab we can check how many Combat/Metin/Dragon/Dungeon points we have, along with this the commands for checking these points have been removed,
 • - 3 new weekend events have been added: Rapid Respawn(twice as fast respawn of monsters), Combatant Event (+30% more points for doing shuffles and killing bosses), Villians Event(-25% respawn time of all [s] bosses),
 • - A new system has been added to the client account selection window, so we can save multiple accounts at once and not have to worry about logging into other MCs,
 • - A new stronger level Donator VI has been added. 
 • - Skin "Santa Power Vegeta" has been improved, +10% all dmg has been increased to +20%, absorb all has been increased from 12% to 13%,
 • - Skin "Powerfull Santa Vegeta" has been improved, +25% all dmg has been increased to 40%, absorb all has been increased from 15% to 18%!
 • - The spell "Missouri Smash" has been weakened in PvP by 25%, dmg in mobs has been changed to energy and increased by 500%, 
 • - The spell "Smash and Smash" dmg has been weakened by 5% in PvP and also the spell has one less hit, 
 • - The spell "Hampshire Offensive", damage boost has been reduced by 15% and also max hp and soul cost have been increased by 10%, 
 • - The spell "One For All" has been re-created now it is a spell that has 10 levels, it increases the base dmg 10-30% depending on the level in addition it adds 1-3% DMG and Max hp for every 50 max soul, Limit is 2500 soul. Additionally the spell now takes less soula so that other spells can be used along with this spell, however when we have the spell "Hampshire Offensive" used automatically after using One For All the bonuses stop working from the first spell. 
 • - The Armorer has been improved, additionally all Tasks on Mandalor above lvl 3kk give a smaller level reward.  
Library
  Description
  VIP Access
  Pirates Island
  Skin System
  Dragon Ball System
  Events
  Server Info
  Creatures
  Spells
  Equipments
  Achievements NEW
  Shop Outfits
  Tutorials (forum)
  Free Premium points
Community
Facebook
Bonuses
Follow Us
Top Players
# Name
1 Wbita (4,919,186)
2 Wwhis (4,905,606)
3 Fristajlo (4,542,365)
4 Kubamartin (4,350,486)
5 Shaddo Eternal (4,109,119)
6 Aizenhover (4,096,267)
7 Soupe (3,233,056)
8 Przyscio (2,864,349)
9 Toppo (2,749,482)
10 Killertime (2,710,454)
Top Achievement Points
# Name Value
1 Wbita 381
2 Kubamartin 368
3 Shaddo Eternal 360
4 Soupe 354
5 Fristajlo 349
6 Wwhis 342
7 Aizenhover 333
8 Toppo 316
9 Seiya 313
10 Ainzowany 308
Top Combat Points
# Name Value
1 Stinha 277,563
2 Pablovsky 170,727
3 Jeyjey 155,243
4 Inosuke 155,037
5 Laxenhover 148,754
6 Pulsar 137,896
7 Quasar 132,269
8 Franz 127,073
9 Wwhis 114,461
10 Devilmas 100,567