Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
DBKO Inferno
DBKO Inferno Latest News

Step into the vast Anime OTS realm with DBKO Inferno - featuring six iconic anime universes on a single server: Dragon Ball, Naruto, Bleach, Fairy Tail, One Piece, and My Hero Academy!

27.3.2024 - Easter Event + Double EXP!
Author: [ADM] Aragorn

PL: Dnia 27.03 o 18:00 (CET) rozpoczyna się event Wielkanocny! W evencie do wygrania mocny skin, dużo punktów premium dla każdego (sprawdź Discord, tam więcej info o darmowych punktach!), a także świąteczne jajka pisanki które dodają punkty doświadczenia! Streamer Kasti organizuje specjalny event z nagrodami wartymi ponad 20.000 PLN! A to jeszcze nie wszystko, 29.03 o 20:00 start double exp event, który trwa 72h - okazja jakiej nie ma często! Dodatkowo przez okres świąteczny można spodziewać sie zniżek na zakupy premium. Ostatnio wprowadziliśmy też mnóstwo zmian i ułatwień dla graczy free to play! I uwaga, wkrótce kolejna duża aktualizacja! Dziękujemy, że jesteście z nami! ❤️

ENG: The Easter event starts on 27.03 at 18:00 (CET)! In the event, you can win a powerful skin, lots of premium points for everyone (check Discord, there's more info about free points!), as well as Easter eggs that add experience points! Streamer Kasti is organising a special event with prizes worth over 20,000 PLN! And that's not all, on 29.03 at 20:00 a double exp event starts, which lasts 72h - an opportunity you don't get often! In addition, discounts on premium purchases can be expected over the festive period. We've also recently made lots of changes and improvements for free-to-play players! And look out, another big update coming soon! Thank you for being with us! ❤️

 

29.1.2024 - Second Update Part v1.3.4
Author: [ADM] Aragorn

PL: Na podstawie Waszych sugestii wprowadziliśmy szereg zmian, które podzieliliśmy na trzy etapy. Niedawno zaimplementowaliśmy pierwszą część aktualizacji, zawierającą rozdziały dotyczące Rooka oraz pierwszy akt Peaky Blinders. Obecnie skoncentrowaliśmy nasze wysiłki na wprowadzeniu nowych mechanizmów gry, usprawnieniach optymalizacyjnych oraz wzmocnieniu zabezpieczeń przeciwko atakom DDoS. Ponadto, dodaliśmy możliwość łowienia, co znacznie ułatwi rozgrywkę dla graczy korzystających z darmowej wersji gry.

Co nowego?

 • - Z przyjemnością informujemy, że miasto "Small City" przeszło gruntowną renowację i modernizację. Biorąc pod uwagę, że poprzednia wersja miasta służyła nam przez ponad 14 lat, uzasadnione było dokonanie odświeżenia. W ramach tych zmian, zmodernizowaliśmy również areny treningowe, które teraz są znacznie większe, a także usunęliśmy możliwość teleportacji do Yamy przy restarcie serwera. Co więcej, dodaliśmy nowe areny treningowe w obszarze znajdującym się powyżej Temple. Zapraszamy do odkrywania licznych nowości w grze.
 • - Wprowadziliśmy innowacyjny system łowienia ryb, który umożliwia graczom na każdym poziomie doświadczenia znaczące zwiększenie regeneracji zdrowia, energii ki oraz mocy duszy. Upieczone ryby oferują regenerację większą niż God Set! Dzięki temu gracze, którzy zainwestują czas w łowienie ryb, mogą osiągnąć regenerację na poziomie do 10 milionów punktów zdrowia i energii ki na sekundę. Jest to wyraz naszego wsparcia dla graczy korzystających z darmowej wersji gry. Łowienie ryb zaczynamy podczas wykonywania aktu "Peaky Blinders" na vipie u NPC "Leif Ericsson".
 • - Z przyjemnością informujemy o wprowadzeniu nowego mechanizmu zapisu mapy, który teraz odbywa się w oparciu o nazwę postaci użytkownika w folderze AppData. Dzięki tej zmianie, mapa nie ulegnie resetowi przy korzystaniu z wielu klientów gry jednocześnie. Osoby zainteresowane przeniesieniem swoich map na inne postacie mogą to łatwo zrobić, kopiując plik mapy i zmieniając nazwę na nową nazwę postaci.
 • - Z radością ogłaszamy wprowadzenie nowego systemu listów gończych. Na terenie strefy VIP, w barze, zagościł nowy postać niezależna (NPC) o imieniu Greef Karga. To właśnie u tego NPC gracze mają możliwość wydania listu gończego na innego gracza. Listy można wystawiać w zamian za rubiny lub punkty wymienialne. Gracz, który pokona osobę, na którą został wydany list gończy, ma prawo zgłosić się po swoją nagrodę bezpośrednio u NPC Greef Karga. Jest to idealne rozwiązanie dla graczy którzy są gnębieni przez większe poziomy, dodatkowo wszystko jest w pełni anonimowe. 
 • - Informujemy, że u NPC o nazwie "Morgoth" wprowadziliśmy tygodniowe zadanie związane z The One Ring. Ponadto, dokonaliśmy modyfikacji osiągnięcia związanego z tym przedmiotem, przekształcając je w osiągnięcie wielopoziomowe.
 • - Z przyjemnością ogłaszamy wprowadzenie nowego systemu tytułów, które będą widoczne nad nazwą użytkownika. Te tytuły nie tylko wyróżniają graczy, ale również przynoszą im dodatkowe bonusy. Pierwszy z tych tytułów można zdobyć, osiągając rangę mistrza we wszystkich dostępnych klanach.
 • - Dokonaliśmy ponownego zbalansowania broni premium, które charakteryzowały się nadmierną siłą uderzenia.
 • - Zaimplementowaliśmy korekty w działaniu meteorytów u Whisa. Obecnie, na poziomach 9 i 10, meteoryty te przyznają buffa trwającego 3 sekundy, co umożliwia utrzymanie ciągłego wzrostu obrażeń, jeśli używa się ich naprzemiennie. Dzięki temu, posiadając oba ulepszenia, można nieustannie zwiększać DMG, ponieważ odnowienie meteorytu wynosi 6 sekund. Dodatkowo, zwiększyliśmy bonusy: na poziomie 9 meteoryt zwiększa obrażenia o 25%, a na poziomie 10 – o 30%.
 • - Oraz wiele więcej w grze!

 

ENG: Based on your suggestions, we have implemented a series of changes, which we've divided into three stages. We recently implemented the first part of the update, containing chapters about Rook and the first act of Peaky Blinders. Currently, we have focused our efforts on introducing new game mechanics, optimization improvements, and strengthening protections against DDoS attacks. Additionally, we have added the ability to fish, which will significantly facilitate gameplay for players using the free version of the game.

What's new?

 • - We are pleased to announce that the city "Small City" has undergone thorough renovation and modernization. Considering that the previous version of the city served us for over 14 years, a refreshment was justified. As part of these changes, we have also modernized the training arenas, which are now much larger, and we have removed the ability to teleport to Yama upon server restart. Moreover, we have added new training arenas in the area above the Temple. We invite you to discover numerous novelties in the game.
 • - We have introduced an innovative fishing system that allows players at every experience level to significantly increase the regeneration of health, ki energy, and soul power. Cooked fish offer more regeneration than the God Set! Thus, players who invest time in fishing can achieve regeneration at the level of up to 10 million health and ki energy points per second. This is an expression of our support for players using the free version of the game. Fishing begins while performing the "Peaky Blinders" act at the VIP NPC "Leif Ericsson".
 • - We are pleased to introduce a new map-saving mechanism, which now takes place based on the user's character name in the AppData folder. Thanks to this change, the map will not reset when using multiple game clients simultaneously. Those interested in transferring their maps to other characters can easily do so by copying the map file and changing the name to the new character name.
 • - We are thrilled to announce the introduction of a new bounty system. In the VIP zone, at the bar, a new independent character (NPC) named Greef Karga has appeared. It is at this NPC that players have the opportunity to issue a bounty on another player. Bounties can be issued in exchange for rubies or exchangeable points. The player who defeats the person with a bounty issued against them has the right to claim their reward directly from NPC Greef Karga. This is an ideal solution for players who are harassed by higher levels, plus everything is completely anonymous.
 • - We inform that at the NPC named "Morgoth," we have introduced a weekly task related to The One Ring. Additionally, we have modified the achievement related to this item, transforming it into a multi-level achievement.
 • - We are pleased to announce the introduction of a new title system, which will be visible above the user's name. These titles not only distinguish players but also bring them additional bonuses. The first of these titles can be obtained by achieving the master rank in all available clans.
 • - We have rebalanced premium weapons, which were characterized by excessive striking power.
 • - We have implemented corrections in the operation of meteors at Whis. Currently, at levels 9 and 10, these meteors grant a buff lasting 3 seconds, allowing for a continuous increase in damage if used alternately. With both upgrades, one can continuously increase DMG since the meteorite's renewal is 6 seconds. Additionally, we have increased the bonuses: at level 9, the meteor increases damage by 25%, and at level 10 – by 30%.
 • - And much more in the game!
21.12.2023 - Christmas Event + First Update Part
Author: [ADM] Aragorn

PL: Właśnie rozpoczął się świąteczny event! Przy Yamy i na wschód od świątyni znajdziesz teleport, który przeniesie Cię na Świąteczną Wyspę. Tam masz szansę zdobyć ekskluzywny i potężny skin, unikatowe przedmioty dostępne tylko podczas tego świątecznego wydarzenia, a także specjalne prezenty, które zwiększają poziomy w zależności od Twojego aktualnego poziomu. Dodatkowo, wprowadziliśmy pierwszą część nadchodzącej aktualizacji, przed startem edycji była dodana jedna z największych aktualizacji od paru lat, ale nie zwalniamy tempa i pracujemy już nad następnymi, to dzięki temu że ta edycja okazała się największym sukcesem od lat możemy ciągle się rozwijać! Dziękujemy że wybieracie właśnie nasz serwer! 

 • W świątecznym sklepie czekają na Ciebie promocje: otrzymasz +10% premium points przy każdym zakupie punktów. Są też obniżki na zestawy 'god set', ulepszenia do skina i inne atrakcje.
 •  
 • Co nowego w tej aktualizacji?
 • 1. Pierwszy Akt Peaky Blinders wprowadza nowy, rozbudowany system misji dostępny dzięki VIP Access. To otwiera drzwi do odkrywania nowych przedmiotów i eksploracji świeżych terenów do zdobywania doświadczenia. Jest to idealna opcja dla graczy o niższym poziomie, umożliwiając im zdobywanie doświadczenia poprzez wykonywanie misji. W przyszłości planujemy dodawać kolejne akty. Rozpocznij swą przygodę w barze, gdzie akcja nabiera tempa. Dzięki temu aktowi zyskasz dostęp do:
 • - Nowych przedmiotów w świeżo dodanych slotach z ostatniej aktualizacji,
 • - Wiele nowych osiągnięć specjalnie zaprojektowanych dla nowych graczy, które są niezwykle korzystne,
 • - Pierwszy akt, który jest łatwy i pozwala nowym graczom na szybki wzrost statystyk,
 • - Nowy system Divine Apple,
 • - I wiele innych atrakcji, które odkryjesz w trakcie przeżywania przygód w tym akcie.
 • 2. Zmiany w balansie różdżek: Od teraz wszystkie różdżki będą skalowały się z obrażeniami KI w przedmiotach, co pozwoli Magom i Postaciom Wsparcia zadawać znacznie większe obrażenia, o ile dobrze rozwijają swoje postacie. Dzięki tej zmianie, przy odpowiednim prowadzeniu postaci, ich siła ataku może wzrosnąć nawet kilkukrotnie.
 • 3. Wprowadzenie nowych umiejętności do trenowania: Teraz, kiedy najedziesz kursorem na nazwę umiejętności w pasku umiejętności, zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o tym, co daje dana umiejętność. To nowe rozwiązanie pozwala na lepsze zrozumienie i wykorzystanie każdej z umiejętności w treningu.
 • 4. Rozbudowa terenu zbiorów u Ner Farmera: Teren przeznaczony do zbierania roślin u Ner Farmera został znacząco powiększony. Dzięki temu, teraz więcej graczy może jednocześnie zbierać rośliny, co ułatwia i przyspiesza proces zbiorów.
 • 5. Aktualizacja wyglądu NPC blessowych: Teraz NPC blessowi noszą outfity inspirowane serią Gothic, co dodaje grze dodatkowego klimatu.
 • 6. Modyfikacje drzew na mapie: Kontynuujemy proces aktualizacji grafiki drzew na mapie, wprowadzając nowocześniejsze i bardziej szczegółowe tekstury.
 • 7. Naprawa NPC związanych z artefaktami: Wszystkie NPC, które mają związek z artefaktami, zostały naprawione i działają teraz poprawnie.
 • 8. Zwiększenie limitu Ki Level do 300: Teraz gracze mogą osiągać wyższe poziomy Ki, co umożliwia zadawanie większych obrażeń przy użyciu różdżek i zaklęć.
 • 9. Pozostałe zmiany: W grze czeka na Was wiele innych zmian, które odkryjecie podczas rozgrywki. Zapraszamy do eksploracji nowych możliwości i ulepszeń!
 •  

ENG: The holiday event has just begun! Near Yamy and east of the temple, you'll find a teleport that will take you to the Christmas Island. There, you have a chance to acquire an exclusive and powerful skin, unique items available only during this holiday event, as well as special gifts that increase levels depending on your current level. Additionally, we've introduced the first part of the upcoming update; before the start of this edition, one of the biggest updates in several years was added, but we're not slowing down and are already working on the next ones. Thanks to the success of this edition, which has been the biggest in years, we can continue to develop! Thank you for choosing our server!

 • In the Christmas shop, promotions await you: you will receive +10% premium points with every point purchase. There are also discounts on 'god set' bundles, skin upgrades, and other attractions.
 •  
 • What's new in this update?
 • 1. The first Act of Peaky Blinders introduces a new, expanded mission system available through VIP Access. This opens the doors to discovering new items and exploring fresh territories for gaining experience. It's an ideal option for lower-level players, allowing them to gain experience through mission completion. In the future, we plan to add more acts. Start your adventure in the bar, where the action picks up. With this act, you'll gain access to:
 •    - New items in freshly added slots from the last update,
 •    - Many new achievements specially designed for new players, which are extremely beneficial,
 •    - The first act, which is easy and allows new players to quickly increase their stats,
 •    - New Divine Apple system,
 •    - And many other attractions that you'll discover while experiencing adventures in this act.
 • 2. Changes in the balance of wands: From now on, all wands will scale with KI damage in items, allowing Mages and Support Characters to deal significantly more damage, provided they develop their characters well. With this change, with proper character management, their attack power can increase several times.
 • 3. Introduction of new skills for training: Now, when you hover the cursor over the name of a skill in the skill bar, detailed information about what the skill provides will be displayed. This new solution allows for a better understanding and utilization of each skill in training.
 • 4. Expansion of Ner Farmer's harvesting area: The area designated for plant gathering at Ner Farmer has been significantly expanded. As a result, more players can now simultaneously gather plants, making the harvesting process easier and faster.
 • 5. Update of the appearance of bless NPCs: Now bless NPCs wear outfits inspired by the Gothic series, adding extra atmosphere to the game.
 • 6. Modifications of trees on the map: We continue the process of updating the graphics of trees on the map, introducing more modern and detailed textures.
 • 7. Repair of NPCs related to artifacts: All NPCs related to artifacts have been fixed and now function correctly.
 • 8. Increase of the Ki Level limit to 300: Now players can achieve higher Ki levels, allowing for greater damage with wands and spells.
 • 9. Other changes: Many other changes await you in the game, which you will discover during gameplay. We invite you to explore new possibilities and improvements!

9.12.2023 - Artifacts System
Author: [ADM] Aragorn
 • PL: Niedawno wystartowała nowa edycja DBKO Inferno a streamer Kasti przygotował dla was nowy poradnik dotyczący Artefaktów - obszernego systemu, który niedawno wprowadziliśmy do gry. Pomimo że codziennie tysiące nowych graczy dołącza do naszego serwera, wielu z nich nadal nie jest pewnych, jak funkcjonuje ten system. Dzięki niemu można zdobyć sporo punktów premium i awansować na kolejne poziomy! Co więcej, Kasti zorganizował w swoim filmie konkurs, w którym aż trzech szczęśliwców wygra 1000 punktów premium! Życzymy powodzenia i zapraszamy do oglądania!

 • ENG: A new edition of DBKO Inferno recently launched and streamer Kasti has prepared a new guide for you about Artifacts - an extensive system recently introduced into the game. Despite thousands of new players joining our server every day, many are still unsure of how this system works. It allows you to gain a significant amount of premium points and advance to higher levels! Moreover, Kasti has organized a contest in his video where three lucky winners will receive 1000 premium points each! Good luck and enjoy watching!
5.12.2023 - Tutorial
Author: [ADM] Aragorn
 • PL: Specjalnie dla nowych graczy Kasti stworzył poradnik z gry, zapraszamy do oglądania! Dodatkowo w poradniku są informacje jak wziąć udział w konkursie na 3x 1000 punktów premium! Dziękujemy za to że wybieracie nasz serwer! Codziennie setki nowych graczy dołączają do serwera! Zapraszamy do gry!

 • ENG: Especially for new players, Kasti has created a game guide, feel free to watch! In addition, in the tutorial there is information on how to enter the competition for 3x 1000 premium points! Thank you for choosing our server! Every day hundreds of new players join the server! We invite you to play!

Library
  Description
  VIP Access
  Pirates Island
  Skin System
  Dragon Ball System
  Events
  Server Info
  Creatures
  Spells
  Equipments
  Achievements NEW
  Shop Outfits
  Tutorials (forum)
  Free Premium points
Community
Facebook
Follow Us
Top Players
# Name
1 Wwhis (4,283,958)
2 Kubamartin (4,177,051)
3 Fristajlo (4,099,160)
4 Aizenhover (4,096,261)
5 Shaddo Eternal (3,772,826)
6 Soupe (2,983,047)
7 Przyscio (2,783,443)
8 Killertime (2,643,740)
9 Shaka (2,572,617)
10 Azotoks (2,297,025)
Top Achievement Points
# Name Value
1 Kubamartin 349
2 Shaka 348
3 Shaddo Eternal 347
4 Aizenhover 333
5 Wwhis 332
6 Soupe 330
7 Fristajlo 322
8 Seiya 313
9 Rebunya 300
10 Ainz Ooal Gow'n 294
Top Combat Points
# Name Value
1 Stinha 277,563
2 Franz 175,053
3 Jeyjey 155,243
4 Inosuke 153,397
5 Laxenhover 148,754
6 Pulsar 137,896
7 Kesons 99,578
8 Pablovsky 96,796
9 Addekk 83,841
10 Matthew 78,400