Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
DBKOI
DBKOI Latest News
23.2.2021 - Important Information!
Author: Aragorn

PL: Do regulaminu gry został dodany nowy bardzo ważny punkt, który mówi o tym że gracze którzy będą go łamać stracą możliwość odzyskiwania god itemek oraz prywatnych przedmiotów. Dostaną także pernamenty ban na komputer oraz adress ip, gracze którzy będą zgłaszać takich graczy otrzymają bardzo wysokie nagrody. Zapraszamy do zapoznania się z nowym punktem regulaminu, dodam że każdy gracz ma obowiązek przestrzegać regulaminu serwera. Cała reszta regulaminu znajduje się na forum. Nowy punkt: 

11. Gracze którzy będą niszczyć lub próbować niszczyć serwer/edycję aktualną zostaną ukarani najwyższą możliwą karą zostanie im odebrana możliwość zwrotów god itemek/priv skinów, a także zostanie zablokowana im możliwość gry na serwerze na danym komputerze oraz ip (na zawsze). Za niszczenie serwera są uważane wywoływanie crashy/klonowanie przedmiotów oraz inne czynności skierowane przeciwko serwerowi. Osoby którą będą zgłaszać takich graczy (z dowodami) otrzymają wysokie nagrody w zależności od tego jak bardzo destrukcyjne działania podejmuje gracz przeciwko serwerowi, nagrody mogą być w wysokości nawet 10.000 pkt do shopa. 

 

ENG: A new very important point has been added to the game rules, which states that players who break the rules will lose the ability to retrieve god items and private skins. They will also receive a ban pernament for computer and ip address, players who will report such players will receive very high rewards. We invite you to read the new point of rules, I will add that every player is obligated to obey server rules. All the rest of the rules can be found on the forum. New point: 

11. Players who damage or attempt to damage the server/edition will be punished with the highest possible penalty, they will be banned from returning god items/private skins and will also be banned from playing on the server on the given computer and ip (forever). Crashing/cloning items and other actions against the server are considered as damaging the server. People who will report such players (with evidence) will receive high rewards, depending on how destructive the player is, the rewards can be as high as 10.000 points to the shop.

7.1.2021 - Update v1.3.3
Author: Aragorn
 1. PL: Przyszedł czas na kolejny większy update, wcześniej pracowaliśmy głównie nad balansem więc finalnie ten update się przedłużył jednak pojawiły się w nim długo wyczekiwane zmiany! Co nowego?
 2. - Nowa premium profesja, jest to Whis pojawił się jako nowy support, jest to bardzo mocna postać do PvE, support ma zwiększony dmg z wandów o ponad 50%. Dodatkowo będzie rozwijany wątek tej postaci już w następnym update zostanie dodany dla niego trzeci reborn, jest to postać dla osób które wolą grać RPG/drużynowo.
 3. - Dodany został długo wyczekiwany Inferno Weekend Event polega on na tym że raz na tydzień pojawi się jeden z eventów o godzinie 24.00 w każdy piątek. Eventy trwają 48h. Wydarzenie aktualnie jest podzielone na 4 różne, każdy dodaje coś innego z czasem pojawi się ich więcej, aktualne eventy: 1. +25% expa więcej i +25% szybsze skillowanie, 2. +25% punktów do shopa, 3. +55% expa więcej z potworów, 4. Potwory zadają o 30% mniej obrażeń. 
 4. - Do gry zostały dodane Inferno Protect Cardy, karty są podzielone na różne ilości godzin polegają one na tym że gracz po użyciu ich jest nietykalny dla innych graczy, wiele gier oferuje takie coś jak tarcze pvp więc postanowiliśmy też dodać to do gry. Karty można kupić z shopa a ich głównym celem jest to że jeżeli gracz nie chce walczyć w PvP lub w spokoju robić questy/misje może użyć sobie takiej karty i żaden gracz nie będzie mu przeszkadzać. Aby karty nie były zbyt nadużywane i nie psuły rozgrywki znajdują się one w shopie. 
 5. - Zmiana w Dragon Hunting evencie dragon lvl 2 od teraz dodaje 15 pkt oraz kilka drobnych poprawek,
 6. - Zwiększone odporności od magical dla paru różnych bossów, 
 7. - Poprawione bugi z petami, taskerem na rooku, NPC itp,
 8. - Naprawione PZ zone w różnych miejscach, 
 9. - Zablokowane wchodzenie na PvO gdy mamy włączone PvP protection,
 10. - Poprawiony immortal ghost teraz ma także odporności od magical,
 11. - Oraz wiele innych poprawek i usprawnień dzięki którym ping w grze powinien spaść.
 12.  
 13.  
 14. ENG: The time has come for another bigger update, we were working mainly on the balance before, so in the end this update was extended, but there were long-awaited changes in it! What is new?
 15. - A new premium profession, this is Whis has appeared as a new support, it is a very strong character for PvE, the support has increased dmg from the wanders by over 50%. In addition, the thread of this character will be developed in the next update, a third reborn will be added for it, it is a character for people who prefer to play RPG/team.
 16. - The long-awaited Inferno Weekend Event has been added. It consists in the fact that once a week one of the events will appear at 24.00 every Friday. The events last 48 hours. The event is currently divided into 4 different ones, each one adds something different, with time more of them will appear, current events: 1. +25% more expa and +25% faster skill, 2. +25% more points to shop, 3. +55% more expa from monsters, 4. Monsters do 30% less damage. 
 17. - Inferno Protect Cardy has been added to the game, the cards are divided into different amounts of hours and the player is untouchable for other players after using them, many games offer something like pvp shields so we also decided to add it to the game. Cards can be bought from the shop and their main purpose is that if a player doesn't want to fight in the PvP or do quests/measures in peace, he can use such a card and no player will be disturbed. So that the cards are not overused and do not spoil the game they are in the shop. 
 18. - The change to Dragon Hunting event dragon lvl 2 from now on adds 15 points and some minor improvements,
 19. - Increased resistance from magical for a few different bosses, 
 20. - Corrected bugs with petals, a rookie cleaver, NPCs etc,
 21. - PZ zone repaired in various places, 
 22. - Locked access to PvO when PvP protection is enabled,
 23. - The improved immortal ghost now also has resistance from magical,
 24. - And many other amendments and improvements that should make the ping in the game drop.

23.12.2020 - Christmas Double Exp Event!
Author: Aragorn

PL: Z okazji Świąt Bożego Narodzenia chcieliśmy złożyć dla was jak najlepsze życzenia świąteczne a także ogłaszamy start double exp eventu który potrwa aż tydzień! Do shopa w tym czasie trafią także orion exp boosty a więc odpowiadając na wasze pytania gdy użyjemy boosta oraz wygramy event PvO to łącznie z innymi dodatkami oraz skinem pod expa jesteśmy w stanie osiągnąć aż ponad 20 razy większy exp! Event potrwa bardzo długo więc kolejny taki event będzie dopiero za około pół roku, dlatego polecamy zrobić zapas orion exp boostów. Double Exp startuje już 23.12.2020 o godzinie 20.00! Potrwa on do aż 01.01.2021! Postanowiliśmy że będzie to najdłuższy event w historii Inferno, spowodowane to jest czasem jaki teraz jest, wiele osób spędza także sylwestra w tym roku w domu a więc dla nich zostanie przeciągniety event aż do stycznia! Dziękujemy że jesteście z nami! Jeżeli zastanawiałeś się nad powrotem do gry jest to idealny okres czasu! Inferno Team od zawsze dla graczy!

ENG: On the occasion of Christmas, we would like to wish you the best possible Christmas and also announce the start of a double exp event which will last a week! During this time the orion exp boosts will also be available in the shop, so by answering your questions when you use the booster and win a PvO event, together with other add-ons and the skin under the exp we are able to achieve over 20 times more exp! The event will take a very long time so the next such event will be in about six months, so we recommend to make a stock of orion exp boosts. Double Exp starts already on 23.12.2020 at 20.00! It will last until 01.01.2021! We have decided that it will be the longest event in Inferno's history, because of the time it is now, many people also spend New Year's Eve this year at home, so for them the event will be dragged on until January! Thank you for being with us! If you've been thinking about going back to the game this is the perfect time! Inferno Team has always been for players!

 

12.12.2020 - Update v1.3.2 v3
Author: Aragorn

PL: W ostatnim czasie weszło parę update jednak nie było żadnej ich listy z powodu tego że ciągle balansujemy serwer. Mamy już przygotowany także dużo większy update jednak czekamy aż w pełni zbalansujemy gre przed wprowadzeniem dużego update! W tym update skupialiśmy także sie głównie na tym wątku, staramy się by serwer był jak najlepszy pod względem balansu. Co zmieniło się w ostatnim czasie?

 1. - Całkowicie przerobiony absorb z przedmiotów oraz skinów ograniczone do danego poziomu, 
 2. - Nowy exp no pvp od 1,2kk, 
 3. - Około 20 nowych achivmentów, 
 4. - Nowy NPC Morgoth u którego możemy stworzyć nowy potężny pierścień, Nowy NPC Widow Of Death u którego możemy ulepszyć elder wand jeżeli gramy magiem lub supportem, bron po ulepszeniu jest naprawdę mocna,
 5. - Nowy exp od 300k z goblin ninja i bersekrerami od achivmentu w kopalni,
 6. - Zmiany w dragon ballach teraz jeżeli chcemy otrzymać poziom za kule musimy posiadać 70k+ poziom, 
 7. - Nowe moby Kitten na mapie z którymi związane są osiągnięcia, 
 8. - Wzmocnione Dabura Robe, oraz dodany nowy pierścień "The One Ring to Rule Them All" można zdobyć w podziemiach morii,
 9. - Do eventu god of destruction, dla wszystkich bogów dodane odporności na poziomie 90% od magical dmg (atak magów), 
 10. - Dodana możliwość restartowania misji u Martin Collector co 35h (przydatne gdy nie jesteśmy w stanie zrobić danego zadania),
 11. - Zablokowana możliwość wzięcia udziału w evencie gdy jesteśmy na EXP Tickecie, 
 12. - Lekko osłabiony czar "God Regeneration" u vegetto, 
 13. - Zablokowany tymczasowo god buff u magów, zostanie on przerobiony, 
 14. - Oraz dużo innych zmian w balansie które zobaczycie w grze. 

 

ENG: Recently a couple of updates have come in but there was no list of them due to the fact that we are still balancing the server. We have already prepared a much bigger update, but we are waiting for the game to be fully balanced before introducing the big update! In this update we also focused mainly on this thread, we try to make the server as balanced as possible. What has changed recently?

 1. - Completely reworked absorbed from items and skins limited to a certain level, 
 2. - New exp no pvp from 1.2kk, 
 3. - About 20 new achivements, 
 4. - The new NPC Morgoth where we can create a new powerful ring, the new NPC Widow Of Death where we can improve the elder wand if we play magician or support, the weapon after improvement is really strong,
 5. - New exp from 300k with goblin ninja and bersekers from achivment in mine,
 6. - The changes in the dragon balls now need a 70k+ level if we want to get a level for balls, 
 7. - New Kitten moby on the map with which the achievements are related, 
 8. - The reinforced Dabura Robe, and the added new ring 'The One Ring to Rule Them All' can be obtained in the underground moria,
 9. - To the god of destruction event, for all gods added resistance of 90% from magical dmg (magician attack), 
 10. - Added possibility of restarting the mission at Martin Collector every 35 hours (useful when we are not able to do the task),
 11. - The opportunity to take part in the event is blocked while we are on the EXP Ticket, 
 12. - The slightly weakened spell 'God Regeneration' in vegetto, 
 13. - The mages' god buff temporarily blocked, it will be reworked, 
 14. - And many other changes in the balance you will see in the game. 
23.11.2020 - Start of the new edition!
Author: Aragorn
 1. PL: Startuje długo wyczekiwana nowa edycja DBKO INFERNO! Zapraszamy do zakładania postaci! Dnia 26.11.2020 o godzinie 21.00(polskiego czasu) serwer zostanie otwarty! Powodem nowej edycji były prośby graczy którzy potrafili męczyć dniami i nocami o nową edycje. Planowałeś powrót a nie wiedziałeś czy warto? Nowa edycja to najlepszy okres do powrotu do gry a także można zgarnąć darmowe punkty na start za udział w evencie! Można już zakładać postacie! Nigdy nie grałeś na Inferno i zastanawiasz się czy warto? Zdecydowanie tak to jedyny serwer który oferuje aż tak rozwinięty świat i tysiące godzin gry.
 2. Ogłaszam event na darmowe 200 punktów do shopa oraz 3 osoby zostaną wylosowane które otrzymają po 2000 punktów! Więcej informacji na fanpage: https://www.facebook.com/wodbko.legend/
 3. Dlaczego warto wybrać właśnie ten serwer?
 4. - Ogromny otwarty świat, 
 5. - Ponad 80 postaci z 4 różnych anime, 
 6. - Bardzo duża ilość zadań (zwykłe questy, a także bardzo rozwinięte misje),
 7. - Wyspy RPG na których możemy robić serie zadań aby odblokowywać nowe światy/mapy/respy/questy, 
 8. - Bardzo mocno rozwinięty wątek end-gamowy (łącznie osiągniecie wszystkiego zajmuje tysiące godzin), 
 9. - Na serwerze ciągle jest co robić, nie ma czasu się nudzić dzięki automatycznym eventom, dniowym taskom itp, 
 10. - Połączenie wielu gier/książek/anime/filmów itp każdy znajdzie coś dla siebie na serwerze znajdziemy połączenie anime z filmami jak władca pierścieni, harry potter, gwiezdne wojny, avengers, piraci z karaibów oraz wiele więcej, 
 11. - Spotkamy także wielu bochaterów z różnych gier,
 12. - Długie edycje które trwają po nawet 2 lata,
 13. - Więcej możemy przeczytać w opisie na stronie: https://dbko-inferno.pl/?description
 14. Dziękujemy że jesteście z nami! Inferno Team od zawsze dla graczy! 

 

 1. ENG: The long-awaited new edition of DBKO INFERNO starts! We invite you to set up your character! On 26.11.2020 at 21.00 (Polish time) the server will open! The reason for the new edition were the requests of players who were able to tinker day and night with the new edition. You were planning to come back and did not know if it was worth it? The new edition is the best time to return to the game and you can also earn free starting points for participating in the event! You can already put on the characters! You have never played Inferno and are wondering if it is worth it? Definitely yes, it is the only server that offers such a developed world and thousands of hours of gameplay.
 2. I am announcing the event for free 200 points to the shop and 3 people will be drawn and will receive 2000 points each! More information on the fanpage: https://www.facebook.com/wodbko.legend/
 3. Why choose this very server?
 4. - A huge open world, 
 5. - Over 80 characters from 4 different anime, 
 6. - A very large number of tasks (simple quests as well as highly developed missions),
 7. - RPG islands where we can do a series of tasks to unlock new worlds/maps/spa/questures, 
 8. - A very strongly developed end-game thread (altogether it takes thousands of hours to achieve everything), 
 9. - There is still something to do on the server, there is no time to get bored with automatic events, daytime tapes, etc, 
 10. - A combination of many games/books/anime/films etc. everyone will find something for themselves on the server we will find a combination of anime with movies like the Lord of the Rings, harry potter, star wars, avengers, pirates from the Caribbean and much more, 
 11. - We will also meet many bochaters from various games,
 12. - Long editions that last up to 2 years,
 13. - You can read more in the description on the website: https://dbko-inferno.pl/?description
 14. Thank you for being with us! Inferno Team always for players! 
 15.