Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
DBKOI
DBKOI Latest News
4.6.2021 - Update v1.4.3 v2 + DOUBLE EXP WEEKEND!
Author: Aragorn

PL: To już pora na kolejny duży update! A także z okazji dnia dziecka dziś o godzinie 15.00 startuje double exp który potrwa 48h! Przedłużył się trochę update jednak dzięki temu jest dużo większy, jest to aktualizacja która najbardziej skupiała się na rozwinięciu gry pod free to play oraz wprowadzeniu nowego anime do gry! Dodane zostało dużo przedmiotów do zdobycia w grze z shopa. Co nowego?

 1. - Specjalnie na prośby graczy zostało do gry dodane nowe anime "My Hero Academia", 
 2. - Nowy NPC jest to duże ułatwienie dla nowych graczy "Tsumuri" znajduje się w drodze z temple do depo, sprzedaje on dwa rodzaje nowego senzu pierwsze regeneruje 100k hp i ki i ma 5% szansy na zniszczenie się, drugie możemy kupować jedynie po black rebornie i na vipie które regeneruje 300k hp i ki i ma 15% szansy na zniszczenie się, 
 3. - Nowa premium profesja "All Might". Jest to nowy poteżny warrior, jego umiejętności polegają na dmg fizycznym dzięki czemu mądrze wykorzystany jest dobry nawet w PvP a dzięki dobrym przyrostom hp/ki daje radę także tankować dobrze bossy! 
 4. - Nowy NPC Emperor Calus jest to wielki kupiec który znajduje się w "pałacu wielkiego kupca", po wykonaniu zadań u NPC możemy z nim handlować, możemy u niego za rubiny kupować różne przedmioty z shopa. Jest to NPC stworzony specjalnie na prośby graczy, sprzedaje on różne przedmioty a także exp/skill boosty, elite provokatery, autolooty itp. Dzięki niemu prawie wszystkie przedmioty z shopa można kupić w grze!
 5. - Ukończony został pałac wielkiego kupca, dodane zostały tam także 4 nowe domki do kupienia przez graczy, 
 6. - Na mapie pojawiła się nowa skrzynka w której odbieramy nagrody co 10-100k lvli, aż do nawet 6kk lvl, w skrzynce znajdziemy nagrody z shopa ale nie tylko, znajdziemy tam takie przedmioty jak orion exp boosty a nawet god tokeny! Wszystko zależy od poziomu jaki posiadamy! Jest to kolejna zmiana serwera dla dobra graczy! (ta zmiana wejdzie w poniedziałek z powodu bugu). 
 7. - Dodany został nowy task dzienny u NPC Baba Gula, task zalicza się do achivmentu za dzienne taski, nagrodą jest przedmiot z shopa,
 8. - Gracze od dawna narzekali na to że nie da się rozwijać MAX capa w grze, postanowiliśmy to zmienić teraz wiele sposobów na zdobywanie max capa:
 9. a) na mapie pojawiło się 20 skrzynek w różnych miejscach każda skrzynka to +500 czyli łącznie 10k capa z samych skrzynek, 
 10. b) Anni od 50k lvl na 2,5k capa w exp roomie, 
 11. c) Anni od 500k lvl na 5k capa na atlantydzie,
 12. d) W shopie jest dostępny item który zwiększa capa każde użycie to +600, każda postać może użyć ten item 20 razy czyli łącznie 12k capa + dodatkowo wtedy dostajemy mocny achivment,
 13. - Specjalnie dla starych graczy dbko atlantyda zostala przerobiona, doszedł tam nowy bardzo mocny exp od 100k lvl oraz anni na capa, NPC od łodzi został naprawiony, 
 14. - Nowa skrzynka która znajduje się 
 15. - Specjalnie na prośby magicznych profesji w Super kyushu zmniejszony soul z 5%/s na 2%/s,
 16. - Task zeno zmniejszona ilość janemb mvp z 20 na 3, 
 17. - Naprawiono bugi z Max hp / ki przekraczający 2kkk, 
 18. - W Khazad Dum zostaly dodane blokady przejscia przez brame z PZ, 
 19. - Naprawione bugi z drzwiami które były przesuwane na teleporty, 
 20. - Kolejna zmiana specjalnie na prośby graczy, pet nie będzie bić już ludzi w party, 
 21. - God Buff magów od teraz bierze max hp bez dodawania hp z skina/itemek, DMG buffa teraz to 350% max hp, 
 22. - Cena sprzedaży Diamond Ore została zwiększona z 120000 zeni na 2500000 u NPC Dwalin.
 23. - Zwiększony został poziom wymagany na questy takie jak black goku set oraz frozen set do 300k ponieważ dużo osób robiło ten quest na mc,
 24. - Poprawione prawie wszystkie bugi na mapie które były na rozpisane na forum w tym bugi z pz/zablokowanymi przejściami, 
 25. - Ulepszenia wizualne w pokazywaniu ilości pieniędzy itp, 
 26. - Oraz wiele więcej do odkrycia w grze! Dziękujemy że jesteście z nami!

 

EN: It's time for another big update! And also in celebration of Children's Day, today at 15.00 double exp starts, which will last 48h! The update has been extended a bit, but thanks to that it's much bigger, it's an update which focused most on developing the game for free to play and introducing new anime to the game! Added a lot of items to get in the game from the shop. What is new?

 1. - A new anime "My Hero Academia" has been added to the game as requested by players, 
 2. - A new NPC that makes it easier for new players, "Tsumuri", is located on the way from the temple to the depo, he sells two types of new senzu, the first regenerates 100k HP and ki and has a 5% chance of destroying itself, the second can only be bought after black reborn and on vip, which regenerates 300k HP and ki and has a 15% chance of destroying itself, 
 3. - New premium profession "All Might". It's a new powerful warrior, his skills are based on physical dmg, so if he uses it wisely he's good even in PvP and thanks to good HP/kid increments he can tank bosses well! 
 4. - New NPC Emperor Calus is a great merchant who is located in "great merchant's palace", after completing tasks at NPC we can trade with him, we can buy various items from shop for rubies. This NPC was created especially for players requests, he sells various items and exp/skill boosts, elite provokaters, autoloots etc. Thanks to him almost all shop items can be bought in game!
 5. - The grand merchant's palace has been completed and 4 new houses have been added there for players to buy, 
 6. - A new chest has appeared on the map, in which we receive rewards every 10-100k lvl, up to 6kk lvl, in the chest you will find rewards from the shop, but not only, you will find there items such as orion exp boosts and even god tokens! Everything depends on what level you are! This is another server change for the good of the players! (This change will enter on Monday due to a bug). 
 7. - There is a new daily task added at NPC Baba Gula, task is included in achivment for daily tasks, reward is an item from shop,
 8. - Players have been complaining for a long time about the fact that it is impossible to increase MAX cap in the game, we have decided to change that and now there are many ways to gain max cap:
 9. a) 20 chests have appeared on the map in different places, each chest is +500 which means 10k cap in total from the chests, 
 10. b) Anni from 50k lvl on 2,5k capa in exp room, 
 11. c) Anni from 500k lvl on 5k capa in atlantis,
 12. d) In shop there is an item available which increases capa each time you use it +600, each character can use this item 20 times which is 12k capa in total + additionally then you get strong achivment,
 13. - Especially for old players atlantis was reworked, new very strong exp from lvl 100k and anni for capa, boat NPC was fixed, 
 14. - New chest which is located 
 15. - Special request for magic professions in super kyushu reduced soul from 5%/s to 2%/s,
 16. - Task zeno reduced janemb mvp from 20 to 3, 
 17. - Fixed bug with Max hp / ki exceeding 2kkk, 
 18. - In Khazad Dum added blocking the passage through the gate with PZ, 
 19. - Fixed bugs with doors being moved to teleports, 
 20. - Another change specifically for player requests, pet will no longer hit people in party, 
 21. - God Buff of mages from now on takes max hp without adding hp from skins/items, DMG of buff now is 350% of max hp, 
 22. - Diamond Ore sale price has been increased from 12000 zeni to 2500000 at NPC Dwalin.
 23. - Increased the level required for quests like black goku set and frozen set to 300k because a lot of people were doing this quest on mc,
 24. - Fixed almost all bugs on the map which were described on the forums including bugs with pz/blocked passages, 
 25. - Visual improvements in showing amount of money etc, 
 26. - And much more to discover in-game! Thank you for being with us!

1.6.2021 - Children's Day!
Author: Aragorn

PL: Z okazji dnia dziecka oraz tego że update się dość mocno spóźnił (za to was przepraszamy) w ten weekend odbędzie się double exp! Startujemy w piątek! Polecamy przygotować się jak najlepiej do tego eventu, prawdopodobnie następnego nie będzie tak szybko. A także do update, od dziś mamy zniżki na większe ilości PP, specjalne przedmioty oraz wiele więcej (po więcej informacji zapraszamy na fanpage lub gg)! A wam młodzi gracze życzymy jak największych poziomów oraz jak najlepszych przedmiotów! 

EN: In celebration of Children's Day and the fact that the update was delayed quite a bit (we apologise to you for that) this weekend there will be double exp! Start is in friday! We recommend you to prepare as much as possible for this event, probably the next one will not be so soon. Also for the update we have discounts on more PP, special items and much more (for more information visit our fanpage or gg)! And we wish you young players the best levels and items!

29.4.2021 - Double Exp Weekend!
Author: Aragorn
PL: Witam! Mam dla was dobrą wiadomość jako że jest 1-3 maja, z tej okazji startuje double exp event który potrwa 72h. Jest to idealna okazja by wrócić do gry lub zacząć od nowa! Zaczyna się 30.04 około godziny 20.00 (polskiego czasu)! Dla osób które czekają na kolejną część update z nową postacią "All Might" mamy dobrą wiadomość właśnie powoli kończymy update, pojawi się on w przyszłym tygodniu, to już pewne! Powodzenia!
EN: Hello, I have good news for you as it is 1-3 May and on this occasion I am starting a double exp event which will last 72 hours. This is the perfect opportunity to get back into the game or start over! It starts on 30.04 around 20.00 (Polish time)! For those who are waiting for the next part of the update with a new character "All Might" we have good news, we are slowly finishing the update, it will appear next week, that's for sure! Good luck!

1.4.2021 - Update v1.3.4 + EASTER EVENT + DOUBLE EXP!
Author: Aragorn

PL: Z okazji świąt wielkanocnych startuje event oraz bardzo duży update, a także w weekend odbędzie się double exp! Start eventu w którym można zdobyć bardzo mocny skin, teleport do świata wielkanocnego znajduje się po lewej od temple przed samym depo! Update postanowiliśmy podzielić na 3 części ponieważ składał się z zbyt dużej objętość, najpierw wchodzi główna część update, potem dwie dodatkowo all might oraz akt saiyanow na planecie vegeta. Dodatkowo w piątek 02.04.2021 około godziny 20.00 startuje event double exp potrwa on 48h. W tym czasie w shopie będą dostępne orion exp oraz skill boosty. Co nowego?

 1. - Dodany został Super Reborn dla Whisa (jest to trzeci reborn który możemy wykonać na poziomie 500k-1kk lvl), wykonujemy go u zeno (musimy mieć ukończone misje na omni staff). Z czasem każda z premium postaci dostanie super reborn, zaczynamy od whisa ponieważ to postać support która nie pokona nikogo w walkach 1v1. 
 2. - Czar requiem of destruction dostal nerfa o 20% ponieważ Whis dostaje dużo mocniejszą obszarówkę którą może ulepszać po super rebornie, 
 3. - Whis dostał 10 nowych outfitów po super rebornie a ostatnia na poziom 200k,
 4. - Balans (zmiany w dmg magów),
 5. - Do achivmentu pyrokara dodane +15% expa wiecej z mobków na stałe, 
 6. - Nowe boostery "Elite Provokater" dostępne są w shopie polega to na tym że gracz po użyciu boosta ma większe szanse na pojawienie się Elite bossa przy zabijaniu potworów,
 7. - Nowy boostery "Skill booster" jest to odpowiednik exp boosterów tylko ze zwiększa prędkość skillowania, 
 8. - Zmiana ceny przedmiotu do oczyszczania wody z 25 na 250 rubinów,
 9. - Naprawione questowe mobki, nie daja teraz expa ani golda,
 10. - Teraz przy każdym restarcie serwera gracze będą trafiać do Yamy automatycznie,
 11. - Dużo zmian w taskerach o które prosiliście, 
 12. - Nowy NPC do daily tasków "Scorpion Hunter" można go znaleźć na plaży niedaleko góry skorpionów, ma proste zadanie dzienne na low lvl (warto robić nawet na wiekszych żeby nabijać punkty achivmentu),
 13. - NPC Joshme Gibbs dostał także zadanie które możemy wykonywać codziennie (zalicza sie do achivmentu),
 14. - Dodane do npc zoltana na rooku nowy task na skorpiony, 
 15. - Super Kyushu od teraz wymaga do nauki 5 zamiast 10 sztabek magicznej rudy, 
 16. - Black Reborn quest został totalnie przebudowany, 
 17. - Kolejny balans god buffa magów tym razem zwiększony cd z 5 minut na 10 oraz delikatnie obniżony dmg, to już ostatni nerf tego buffa. 
 18. - Dla klasy warrior, dps, tank dodany dodatkowy dmg w moby który zwiększa się co 100k lvli, tylko z fizycznych obrażeń (miecz), 
 19. - Task Ravena zmieniony na 250 mobków, 
 20. - Do każdego itemy został dodany cap, 
 21. - Dodano exhaust przy relogu, 
 22. - Dodano nowy bardzo rozbudowany skill "Combatant" który polega na tym że im większy poziom go mamy dostajemy więcej CP z scrolli, mobów, bossów itp maksymalnie o 60% na 200 skilla, 
 23. - Dodano !tasks która daje informacje o tasku zaraz po jego wzięciu, 
 24. - Dodano początek pałacu bogatego kupca w mieście w dół od wieży pyrokara (najwyższego kapłana innosa). Znajduję się NPC combatant warlord który odpowiada za skillowanie umiejętności combatant która podnosi ilość zdobywanych combat punktów, 
 25. - Poprawiony zostało ciało infernusa po jego śmierci, 
 26. - Nowy czar dla Molten Charge jest to czar dla tanków który zdobywamy po wykonaniu misji u Merchants Bodyguard (jest to npc który chroni bogatego kupca także w jego domu), czar zwiększa dmg w moby, jest to czar ulepszany, na maksymalnym poziomie zwiększa dmg aż o 75%,
 27. - Zablokowana możliwość wrzucania itemek do drzwi, 
 28. - Poprawki w czarach które bugowały gre, 
 29. - Oraz wiele więcej zmian które zobaczycie w grze! 

ENG: On the occasion of Easter, we are starting an event and a very big update, as well as a double exp event during the weekend! The start of the event in which you can get a very strong skin, teleport to the Easter world is located on the left of the temple before the depo! We have decided to divide the update into 3 parts because it is too large, first the main part of the update, then two more all might and saiyan act on planet vegeta. Additionally, on Friday 02.04.2021 around 20.00 double exp event will start and it will last 48h. During this time orion exp and skill boosts will be available in the shop. What is new?

 1. - Super Reborn for Whis has been added (it is the third reborn we can do on 500k-1kk lvl level), we do it at zeno's (we have to have completed missions on omni staff). In time each premium character will get super reborn, we start with whis because it is a support character that cannot beat anyone in 1v1 fights. 
 2. - Requiem of destruction spell got a 20% nerf because Whis gets a much stronger area that he can upgrade after super reborn, 
 3. - Whis gets 10 new outfits after super reborn and the last one at level 200k,
 4. - Balance (changes in mage dmg),
 5. - To pyrokar achivment added +15% exp more from mobs permanently, 
 6. - New "Elite Provokater" boosters are available in the shop. It means that after using the boost the player has a higher chance of getting an Elite boss when killing monsters,
 7. - New "Skill booster" is the equivalent of exp boosters but it increases skill speed, 
 8. - Changed the price of water purification item from 25 to 250 rubies,
 9. - Fixed quest mobs, now they don't give exp or gold,
 10. - Now every time you restart the server players will go to Yama automatically,
 11. - A lot of changes in taskers which you asked for, 
 12. - New NPC for daily tasks "Scorpion Hunter" you can find him on beach near scorpion mountain, he has simple daily task on low lvl (it's worth to do even on higher lvl to get achivment points),
 13. - NPC Joshme Gibbs also got a daily quest, which you can do every day (it counts to achivment points),
 14. - Added to npc zoltan on rook a new task for scorpions, 
 15. - Super Kyushu now requires 5 instead of 10 bars of magic ore to learn, 
 16. - Black Reborn quest has been completely revamped, 
 17. - Another balance of god buff for mages, this time increased cd from 5 minutes to 10 and slightly lowered dmg, this is the last nerf of this buff. 
 18. - For warrior, dps, tank classes additional dmg in mobs was added, which increases every 100k lvl, only from physical damage (sword), 
 19. - Task Raven changed to 250 mobs, 
 20. - Cap was added to every item, 
 21. - Added exhaust when relogging, 
 22. - Added a new skill "Combatant" which is based on the fact that the higher level we have it, the more CP we get from scrolls, mobs, bosses, etc. up to 60% for 200 skill, 
 23. - Added !tasks which gives information about the task just after taking it, 
 24. - Added the beginning of a rich merchant's palace in the city down from pyrokar's tower (high priest of innos). There is an NPC combatant warlord who is responsible for skilling the combatant skill which increases the amount of combat points gained, 
 25. - Improved infernus body after his death, 
 26. - New spell for Molten Charge - it's a spell for tanks, which you can get after completing a mission at Merchants Bodyguard (an npc who protects a rich merchant also in his house), the spell increases damage to mobs, it's an upgradable spell, at maximum level it increases damage by 75%,
 27. - Blocked possibility to throw items into doors, 
 28. - Fixes to spells that were bugging the game, 
 29. - And many more changes that you will see in the game! 

23.2.2021 - Important Information!
Author: Aragorn

PL: Do regulaminu gry został dodany nowy bardzo ważny punkt, który mówi o tym że gracze którzy będą go łamać stracą możliwość odzyskiwania god itemek oraz prywatnych przedmiotów. Dostaną także pernamenty ban na komputer oraz adress ip, gracze którzy będą zgłaszać takich graczy otrzymają bardzo wysokie nagrody. Zapraszamy do zapoznania się z nowym punktem regulaminu, dodam że każdy gracz ma obowiązek przestrzegać regulaminu serwera. Cała reszta regulaminu znajduje się na forum. Nowy punkt: 

11. Gracze którzy będą niszczyć lub próbować niszczyć serwer/edycję aktualną zostaną ukarani najwyższą możliwą karą zostanie im odebrana możliwość zwrotów god itemek/priv skinów, a także zostanie zablokowana im możliwość gry na serwerze na danym komputerze oraz ip (na zawsze). Za niszczenie serwera są uważane wywoływanie crashy/klonowanie przedmiotów oraz inne czynności skierowane przeciwko serwerowi. Osoby którą będą zgłaszać takich graczy (z dowodami) otrzymają wysokie nagrody w zależności od tego jak bardzo destrukcyjne działania podejmuje gracz przeciwko serwerowi, nagrody mogą być w wysokości nawet 10.000 pkt do shopa. 

 

ENG: A new very important point has been added to the game rules, which states that players who break the rules will lose the ability to retrieve god items and private skins. They will also receive a ban pernament for computer and ip address, players who will report such players will receive very high rewards. We invite you to read the new point of rules, I will add that every player is obligated to obey server rules. All the rest of the rules can be found on the forum. New point: 

11. Players who damage or attempt to damage the server/edition will be punished with the highest possible penalty, they will be banned from returning god items/private skins and will also be banned from playing on the server on the given computer and ip (forever). Crashing/cloning items and other actions against the server are considered as damaging the server. People who will report such players (with evidence) will receive high rewards, depending on how destructive the player is, the rewards can be as high as 10.000 points to the shop.

Library
  Description
  VIP Access
  Pirates Island
  Skin System
  Dragon Ball System
  Events
  Rules
  Server Info
  Creatures
  Spells
  Equipments
  Achievements NEW
  Shop Outfits
  Tutorials (forum)
  Free Premium points
Teamspeak 3
Fanpage
Follow Us
Top Players
# Name
1 Donatelo (3,970,836)
2 Cutanoid (2,911,714)
3 Player Remover (2,833,642)
4 Rumak (2,000,458)
5 Psychiczny Gandalf (1,995,589)
6 Ronnix (1,943,686)
7 Czupakabra (1,919,830)
8 Phenomenal Manggo (1,786,223)
9 Vasto Lorde (1,631,103)
10 Prawdziiwy Trufla (1,457,412)