Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
DBKOI
DBKOI Latest News
15.7.2020 - Information
Author: Aragorn

PL: Odbyła się mała cofka o 2 godziny z powodu graczy wykorzystujących bugi. Wszystko już wróciło do normy dziękuje że jesteście z nami!

ENG: There was a small backoff of 2 hours due to players using bugs. Everything is back to normal, thank you for being with us!

4.7.2020 - Double Exp Event!
Author: whiteblXK

PL: Przez problemy z boostami zostanie przedłużony Double Exp Event, koniec planowany na poniedziałek około godziny 15:00.

ENG: Due to problems with the boosts, the Double Exp Event will be extended, the end is scheduled for Monday around 15:00.

3.7.2020 - Double Exp Event!
Author: whiteblXK

PL: Dziś o godzinie 22.00 startuje double exp event, potrwa 48 godzin. Odpowiadając na wasze pytania double exp łączy się z exp boostami i PvO eventem! Czyli można mieć nawet 15 razy większy exp! Do store na czas eventu trafi także Orion Exp Boost, polecam zrobić zapasy ponieważ takie eventy są raz na parę miesięcy! Dziękujemy że wybraliście właśnie nasz serwer! ~~ Inferno Team od zawsze dla graczy! 

ENG: Today at 10PM starts double exp event, it will last 48 hours. Answering your questions double exp sum with exp boosts and PvO event! So you can have even 15 times bigger exp! Orion Exp Boost will also be in the store for the time of the event, I recommend to make a supply because such events are once every few months! Thank you for choosing our server! ~~ Inferno Team always for players!

Event

 

28.6.2020 - DBKOI Revolution v1.3
Author: Aragorn

 

PL: Nadszedł czas na długo wyczekiwany update! Trzeba pobrać na nowo klient ze strony inaczej nie będzie działać! Specjalnie na prośby graczy update skupiał się głównie na rozwinięciu wątków "free to play" w grze doszło wiele nowości dzięki którym dużo łatwiej będzie mógł osiągnąć wymarzony poziom oraz potężne przedmioty. Co nowego? 

 1. - Dodany został exp stage dzięki któremu gracze osiągnął dużo łatwiej większy poziom, 1-25k lvl = x5 exp, 25-50k lvl = x10, 50-150k = x8, 150-250k = x7, 250k+ = x4. Dzięki temu exp stage gracze po black rebornie zacznął wbijać dużo szybciej poziomy, 
 2. - Dodana została nowa zakładka po prawej stronie od buffów, od teraz każda klasa ma pierwsze 8 buffów jedynie następne buffy ostatnie 4 klasowe zostają tylko dla dragon balla ponieważ inne anime mają swoje mocne strony a anime z dragon balla to właśnie jest jego mocna strona, 
 3. - Dodany został nowy przedmiot Naruto Ankh jest to przedmiot który dodaje kyushu ani na niego znajduje się po prawej stronie nad exp roomem, 
 4. - Dodana został nowy NPC który sprzedaje runy, można go znaleźć w bibliotece w stolicy krasnoludów "Khazad Dum" w podziemiach kopalni Morii,
 5. - Dodana została nowa runa "desintegrate rune" runa ta nakłada klątwe na gracza dzięki której nasz target dostaje blokadę używania kyushu na 15 sekund, cooldown to 10 minut, koszt to 250 soula (runa nie działa na super kyushu),
 6. - Nowa darmowa premium postać "Monaka" aby ją zdobyć potrzebujemy większej ilości wykonanych premium profession questów dodatkowo ta postać pasywnie posiada +30% expa wiecej z mobów oraz +10% z graczy, 
 7. - W Khazad dum dodano więcej guardów do pilnowania graczy, 
 8. - Poprawki w buffach które powinne wywoływać PZ u gracza a wcześniej tego nie robiły, 
 9. - Nowy czar Soul Barrier dla Tanka i Warriora działa jak kyushu ale pobiera soula, 
 10. - Nowy czar target "Verbrennung" dla Infernusa, 
 11. - Poprawione bugi z różnymi achivmentami, 
 12. - Klasa Tank i Warrior dostają teraz co 10k lvli max soula, tank = 5 soula, warrior = 3 soula, osoby które wbiły już większy poziom w pare lvli nadrobią ten soul,
 13. - Orochimaru Shirt i Orochimaru Legs dodają teraz po +2% szybkości skillowania, 
 14. - Bugi z domkami oraz nieśmiertelnością zostały naprawione, 
 15. - Dodano nowy przedmiot który można włożyć w miejsce strzał i dodaje on różne bonusy, zdobyć go można od Bandita obok wieży karina, 
 16. - Dodano nowego taskera na Rookgaard, 
 17. - Dodano Adventure Staffa którego można zdobyć na rooku a także w small city jest na niego prosty quest u NPC od 15k lvl, staff ten bije 50% mniej obrażeń niż Whis Staff, 
 18. - Dodano na vipie dwa nowe questy na blut lvl 4 i 5, 
 19. - Dodany został nowy skin do shopa "Aang Skin" dodaje on 2 soula/s oraz +15% prędkości skillowania, 
 20. - Dodany wielki zamek dla graczy bez VIP-a znajdują sie tam moby premium jednak by przekraczać bramki trzeba mieć odpowiednią ilość achivment pointsów, 
 21. - Elder wand oraz wand of harry potter zostały naprawione, 
 22. - Poprawione ciała nie których mobów oraz smoła w rafinerii ropy na pirates island, 
 23. - Oraz wiele innych mniejszych zmian!

 

 

ENG: It's time for the long-awaited update! You have to download the client again from the site otherwise it will not work! Especially at the request of players, update focused mainly on developing the threads of "free to play" in the game there were many news thanks to which it will be much easier to reach the dream level and powerful items. What's new?

 1. - Exp stage has been added thanks to which players reached a much easier level, 1-25k lvl = x5 exp, 25-50k lvl = x10, 50-150k = x8, 150-250k = x7, 250k + = x4. Thanks to this, exp stage players after black reborn started to hit levels much faster,
 2. - A new tab has been added to the right of the buffs, from now on each class has the first 8 buffs only the next 4 class buffs are only for dragon ball because other anime have their strengths and dragon ball anime is its strong point,
 3. - A new Naruto Ankh item has been added, this is an item that kyushu adds and it's on the right above the exp room,
 4. - A new NPC has been added that sells runes, it can be found in the library in the dwarf capital "Khazad Dum" in the underground of the Moria mine,
 5. - A new "desintegrate rune" rune has been added, this rune puts a curse on the player thanks to which our target gets blocked using kyushu for 15 seconds, cooldown is 10 minutes, the cost is 250 soul (the rune does not work on super kyushu),
 6. - The new free premium character "Monaka" to get it we need more premium profession quests completed, this character passively has + 30% more from mobs and + 10% of players,
 7. - In Khazad dum added more guards to watch players,
 8. - Improvements in buffs that should cause PZ to the player and did not do it before,
 9. - The new Soul Barrier spell for Tank and Warrior works like kyushu but gets soul
 10. - A new "Verbrennung" target spell for Infernus,
 11. - Bug fixes with different achivments,
 12. - Tank and Warrior class now get every 10k lvli max soul, tank = 5 soul, warrior = 3 soul, people who have already hit a higher level in pare lvli will make up this soul,
 13. - Orochimaru Shirt and Orochimaru Legs now add + 2% skill speed,
 14. - Bugs with houses and immortality have been repaired,
 15. - A new item has been added that can be put in place of the arrow and it adds various bonuses, you can get it from Bandit next to the karina tower,
 16. - A new tasker has been added to Rookgaard,
 17. - Added Adventure Staff that can be obtained on a rook and also in a small city is a simple NPC quest from 15k lvl, this staff beats 50% less damage than Whis Staff,
 18. - Two new quests for blut lvl 4 and 5 have been added on VIP,
 19. - A new skin has been added to the "Aang Skin" shop, it adds 2 soul / s and + 15% skill speed,
 20. - A great castle has been added for players without VIPs, there are premium mobs there, however, to cross goals you need to have the right amount of achivment points,
 21. - Elder wand and wand of harry potter have been repaired,
 22. - Corrected bodies of some mobs and tar in the oil refinery on Pirates Island,
 23. - And many other smaller changes!

 

30.5.2020 - Update v1.2.5
Author: Aragorn

PL: Update kolejny raz skupiał sie na poprawie błędów i zmianach w balansie serwera. Co nowego?

 1. - Poprawione błędy z mute od tej pory nie bedzie banów za spam jest od tego mute w grze, 
 2. - Poprawiona większość błędów z NPC, w tym polskie znaki itp, 
 3. - Dodane spolszczenia do buffow, 
 4. - Nowe achivmenty, 
 5. - Dodane powiadomienie gdy gracz zdobywa achivment, 
 6. - Poprawiony task na shiny z omni questa, 
 7. - Poprawiony koszt many czarow tankow,
 8. - Poprawione dzwignie w domkach oraz zwykle,
 9. - Dodany nowy kanał Damage Log, 
 10. - Usunieto dwa czary: kyuubi furie, kyuubi protect zamiast tego powstal jeden czar kyuubi power ktory dodaje statystyki w zaleznosci od tego jaki mamy poziom, 
 11. - Naprawione bugi z kamui absolute dodane takze 7% max hp, 
 12. - Naprawiony koszt frag removera,
 13. - Poprawiony dmg z ki blastingu, 
 14. - Poprawki w achivmentach, 
 15. - Poprawki w obrazeniach ktore trzeba zadać sagom by je zaliczylo, 
 16. - Orc na rookgard zostal przerobiony tak by nie tworzył się po jego zabiciu elite orc, 
 17. - Ogarnieta część bugów na mapie, 
 18. - Oraz wiele wiecej mniejszych zmian. 

ENG: Update once again focused on improving errors and changes in the server balance. What's new?

 1. - Corrected bugs with mute from now on there will be no bangs for spam is from this mute in the game, 
 2. - Corrected most of the errors from NPCs, including Polish characters, etc, 
 3. - Added pollinations to the buffow, 
 4. - New achivments,
 5. - Notification added when a player gains achivment,
 6. - Improved task on shiny from omni quest,
 7. - Improved mana cost for tank spells,
 8. - Improved levers in the houses and usually,
 9. - Damage Log channel was added,
 10. - Two spells have been removed: kyuubi furie, kyuubi protect instead, there is one spell kyuubi power which adds statistics depending on the level,
 11. - Fixed bugs with absolute kamui added also 7% max hp,
 12. - Frag remover cost repaired,
 13. - Improved dmg from ki blasting,
 14. - Corrections to the achivments,
 15. - Corrections to the damage that need to be made to the sagas to pass them, 
 16. - The orc from rookgard has been converted so that it does not summon orc elite
 17. - The buggy part of the map was fixed,
 18. - And many more smaller changes.