Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
DBKOI
DBKOI Latest News
12.12.2021 - Mini Update
Author: Aragorn

PL: Mały update wprowadzający zmiany o które prosiliście, co nowego?

 • - Totalny rebalance bossów, osoby zadające DMG z magical będą od tej pory biły dużo więcej, podniesiony absorb w bossy z thor hammera o około 10%.
 • - Thor hammer lekko obniżony DMG w moby.
 • - Aby ułatwić graczom gre, dodaliśmy możliwość zadawania większych obrażeń w bossy takie jak [Q] Goblin generał oraz [Q] Dark Demon, jako że gobliny są wrażliwe na ogień tak samo tutaj, największy DMG będzie się zadawać z beczek ułatwi to zabijanie tego bossa. Dark Demon dostał wrażliwość na lód a więc będzie można go łatwiej zabić z lodowych run. Dzięki tym zmianom dobrze uzbrojona drużyna może zabić nawet 2 razy szybciej danego bossa!
 • - Poprawione wszystkie błędy na Dragon Island. 
 • - Oraz parę mniejszych zmian. 

ENG: What's new?

 • - Total rebalance of bosses, people inflicting DMG with magical will from now on beat a lot more, increased absorption in bosses with thor hammer by about 10%.
 • - Thor hammer slightly lowered DMG in mobs.
 • - To make it easier for players, we've added the ability to deal more damage to bosses such as [Q] Goblin General and [Q] Dark Demon, as goblins are sensitive to fire, the same here, the highest DMG will be dealt from barrels to make killing this boss easier. Dark Demon got ice sensitivity so it will be easier to kill him with ice runes. Thanks to these changes, a well-armed team can kill a boss twice as fast!
 • - All bugs on Dragon Island corrected. 
 • - And some minor changes.
8.12.2021 - Fix Update
Author: Aragorn

PL: Specjalnie na prośbę graczy, od teraz co każdy mały update będzie mini log. A wiec co nowego?

 • - Dodano nowy quest specjalnie na prośbę graczy w podziemiach pod generałem łowców smoków na fur of god oraz przedmiot także trafił do shopa,
 • - Poprawiony balans mobków "Dragon Hunter" oraz dodane ciała,
 • - Poprawiony NPC "Evil Doorkeeper" teraz działa w pełni,
 • - Poprawione zostały wszystkie skrzynki na Dragon Island, 
 • - Blue Dragon z dragon hunting eventu ma teraz więcej HP, 
 • - Oraz wiele więcej mniejszych poprawek!

 

ENG: By special request of the players, from now on every small update there will be a mini log. So what's new?

 • - Added a new quest in dungeon under dragon hunter general on fur of god and item also added to shop,
 • - Fixed mob balance "Dragon Hunter" and added bodies,
 • - Fixed NPC "Evil Doorkeeper" now fully functional,
 • - Fixed all crates on Dragon Island, 
 • - Blue Dragon from dragon hunting event now has more HP, 
 • - And many more minor improvements!
5.12.2021 - Update v1.3.7!
Author: Aragorn

PL: Witam! Ogłaszam kolejny duży update, w tym update zobaczymy głównie dalszy rozwój super rebornów oraz wiele nowości które przedłużą czas gry o kolejne kilka dziesiąt godzin! Co nowego?

 • - Do gry został dodany nowy duży akt Dragon Island na 250k lvl, w którym spotkamy nowe bossy, nowe expy, dużą ilość nowych ciekawych zadań po wykonaniu których otrzymamy nowy mocny przedmiot który możemy założyć na slot od strzał, a także w trakcie otrzymamy parę fajnych przedmiotów. Dodatkowo na wyspie znajdują się nowe potężne achivmenty które otrzymamy po dołączeniu do Smoczego Klanu. Wyspa ta znajduje się na VIPie, jest to bramka od 50k z dragonami. Flame Of Agony posiada aż 10 poziomów a na ostatnim poziomie jest dużo silniejszy niż cały god set, szczególnie na magach/supportach! Przedmiot dodatkowo posiada bardzo duża regeneracje soula 1-20/s!
 • - Do gry został dodany Super Reborn dla postaci "Toppo" dzięki temu postać stała się niewyobrażalnie silna, zmiany: 
 • 1. Czar "Hakaishin mode" od tej pory jest lvlowany po super rebornie stał się najlepszym buffem maga, na ostatnim poziomie zwiększa dmg magiczny o aż 50% a absorb o 30%!
 • 2. Czar "Hakaishin Destruction" od tej pory jest lvlowany, można go ulepszać po super rebornie, i finalnie czar ma 25% wiekszy dmg niz fire hail!
 • 3. Czar "Haikashin Destruction Attack", jest lvlowany oraz dodatkowo zadaje dmg obszarowy na wiekszych poziomach!
 • 4. Dodane zostały 3 nowe fale lvlowane po super rebornie z których można zrobić combo, jest to aktualnie najsilniejsze combo w grze, ulepszony na wyższy poziom, będzie zabijać wiele osób na jedno combo.
 • - Do każdego elite moba w grze zostały dodane nowe specjalne itemy z których możemy tworzyć bio exp boosty.
 • - Do gry został dodany nowy NPC: "Eremita" którego można znaleźć na w small city (dół prawo od temple na górce), dodatkowo na rookgaardzie (w dół od master roshi saga), oraz na pirates island. U tego NPC znajdziemy rozbudowany system craftingu bio exp boostów które możemy używać razem z boostami z shopu!
 • - Do gry zostało dodane duże ułatwienie dla nowych graczy, oraz w szczególności dla magów, w Pałacu Wielkiego Calusa pojawił się nowy NPC "Evil Doorkeeper" u którego możemy wykonać proste misje na dodatkowy lifesteal oraz manasteal w zależności od klasy jaką gramy. Dzięki czemu expienie jest dużo łatwiejsze.
 • - Dodany nowy smok na dragon hunting evencie Enraged Blue Dragon (daje 2k dragon points),
 • - Zmiana w domkach u calusa emperora, teraz w tych domkach są także trainery.
 • - Nowe komendy na sprawdzanie metin points !mp albo !metin, komendy na sprawdzanie dragon points !dp albo !dragon
 • - Dodane do gry zostały dwa nowe moby dragon hunter i dragon hunter scout które są bardzo dobrym expem dla 300k lvl +/- jednak dużo łatwiej się je zabija na magu/supporcie ze wzgledu na to że moby mają trochę odporności na energy dmg, także całkiem dobrze się je bije mieczem.
 • - Naprawiony bug u Garetta z beczkami w 4 akcie piratów. 
 • - Naprawione bugi z misjami dziennmi na soul.
 • - Omni whis staff został naprawiony, nie zadaje już poison dmg, za to zwiększona dwukrotnie szansa na krytyka a także zostały powiększone obrażenia krytyczne z 2-3 razy na 3-4 razy!
 • - Naprawione zbugowane exp scrolle, oraz została ustawiona maksymalna ilość użyć na 5.
 • - Naprawione bugi w achivmentach takich jak Basic i Divine Ki Control oraz w wielu innych.
 • - Han Solo poprawiony, 
 • - Poprawione wyświetlanie bonusów w scouter, 
 • - Czar "Kyushu" dodany tez dla maga.
 • - Oraz wiele więcej zmian w grze! 

ENG: Hello! I'm announcing another big update, in this update we'll see mainly the further development of Super Reborns and many new features that will extend the game time by several dozen hours! What's new?

 • - New big act Dragon Island on 250k lvl has been added to the game, where we will meet new bosses, new exp, a lot of new interesting quests after the completion of which we will receive a new powerful item that we can put on the arrow slot, and also we will receive some cool items. In addition, on the island there are new powerful achivments that we will receive after joining the Dragon Clan. This island is located on VIP, it is a gate from 50k with dragons. 
 • - Super Reborn has been added to the game for the character "Toppo" thanks to this the character has become unimaginably strong, changes: 
 • 1. the spell "Hakaishin mode" from now on is lvlated after super reborn has become the best mage buff, at the last level it increases magic dmg by up to 50% and absorb by 30%!
 • 2) The spell "Hakaishin Destruction" is now leveled, it can be upgraded after super reborn, and it has 25% more damage than fire hail!
 • 3. the spell "Haikashin Destruction Attack" has been leveled up and it also gives more area damage on higher levels!
 • Added 3 new waves lvlated after super reborn which can be used to make a combo, this is currently the strongest combo in the game, upgraded to higher levels, will kill many people per combo.
 • - For every elite mob in the game new special items have been added from which we can create bio exp boosts.
 • - New NPC has been added to the game: "Eremita" who can be found in small city (down right from temple on hill), additionally on rookgaard (down from master roshi saga), and on pirates island. In this NPC you will find an extensive system of crafting bio exp boosts that can be used together with shop boosts!
 • - A new NPC "Evil Doorkeeper" has appeared in the Palace of the Great Calus, where we can do simple quests for extra lifesteal and manasteal depending on the class we play. Thanks to that exaping is much easier.
 • - Added new dragon on dragon hunting event Enraged Blue Dragon (gives 2k dragon points),
 • - Change in emperor calus houses, now there are trainers in these houses.
 • - New commands to check metin points !mp or !metin, commands to check dragon points !dp or !dragon
 • - Added two new mobs to the game dragon hunter and dragon hunter scout which are very good exp for 300k lvl +/- but are much easier to kill on mage/support due to the fact that they have some energy dmg resistance, also pretty good to hit with sword.
 • - Fixed bug in Garett with barrels in 4th act of pirates. 
 • - Fixed bugs with day quests on soul.
 • - Omni whis staff has been fixed, no more poison dmg, doubled crit chance and increased critical damage from 2-3 times to 3-4 times!
 • - Fixed bugged exp scrolls, and set max use to 5.
 • - Fixed bugs in achivments like Basic and Divine Ki Control and many others.
 • - Han Solo improved, 
 • - Fixed display of bonuses in scouter, 
 • - Kyushu" spell added for mage too.
 • - And many more game changes! 

 

24.10.2021 - Update v1.3.6 + PP Event + DOUBLE EXP Event + Halloween Event!
Author: Aragorn
 • PL: Mam zaszczyt ogłosić kolejny duży update! Tym razem update skupiał się w głównej części na rozwoju tak zwanego "end game'u" czyli to o co najczęściej prosiliście! Na fanpage został ogłoszony event na PKT do shopa, tak samo na grupie (tam drugi event) łącznie do zgarnięcia dla każdego jest aż 500 pkt! A także ogłaszam że 29.10.2021 o godzinie 20.00 wystartuje DOUBLE EXP EVENT(w shopie pojawia sie orion exp boosty)! Który tym razem potrwa aż 72 godziny! A także obok temple pojawi się NPC z Halloweenowym eventem! A więc nadchodzi tydzień najbardziej eventowy w tym roku! To idealna pora na powrót do gry lub rozpoczęcie jej od nowa!
 • A co nowego w update?
 • - Najważniejszą częścią Update jest wprowadzony nowy duży system Super Reborn Questów który możemy wykonać u Zeno. Jest to rozwinięta seria zadań którą możemy wykonać od poziomu 500k do aż 1kk!
 • - Do gry zostały dodana masa nowych bardzo ładnych transformacji po super rebornie, każda postać ma ich aż 10! Są to transformacje z animowanymi w miejscu aurami, 
 • - W grze pojawiły się także 3 nowe Transformacje Questowe dla każdej z postaci: Control of Divine Ki Quest (750k lvl), Super Power (1kk lvl), Ultra Instinct (1,5kk lvl),
 • - Na planecie Beerusa pojawił się nowy NPC "Perfect Whis" u którego możemy zdobyć pierwszą z transformacji (Control of Divine Ki Quest) po wykonaniu serii zadań, 
 • - Każda z Transformacji Questowych po Super Rebornie dodaje bardzo duże bonusy HP i KI oraz DMG w zależności od tego jaką mamy klasę dostajemy inne ilości atrybutów, 
 • - Super Reborn Whis-a został zrobiony od nowa, teraz jest zdecydowanie lepszym supportem, zmiany:
 • 1. Teraz posiada 3 Transformacje questowe, 
 • 2. Dwa nowe targety dla whisa po super rebornie, które zadają duży dmg w PvP ze względu na to że przeciwko graczowi zadaje fire/ice dmg a dodatkowo oprócz targeta zadaje mały dmg obszarowy, jezeli na tych kratkach znajdzie się członek naszego party dostaje on dodatkowy bonus do DMG, im większy poziom czaru tym wiekszy dmg + bardziej zwiększamy dmg dla sojuszników. Dzięki Whisowi w drużynie można zabijać dużo szybciej wszelkiego rodzaju bossy.
 • 3. Prelude to immortal nowy czar dla Whis-a po super rebornie który podnosi absorb all dla swojego teamu, na maxa ulepszony daje praktycznie nieśmiertelność dla swojej ekipy, im większy poziom czaru tym dłużej trwa. 
 • 4. Life Beam będzie leczyć tylko ludzi i summony w party. 
 • 5. Czar Life reconstruction na whis ma dużo większe leczenie i jest lvlowany.
 • 6. Super requiem of destruction teraz jest najsilniejsza obszarowka w grze uderza 2 razy oraz ma duzo większy dmg.
 • 7. Zmiany w balansie postaci.
 • - Super Reborn został dodany u Obito, dzieki czemu postac jest jeszcze mocniejszym tankiem a także nadaje się do PvP, zmiany: 
 • 1. Zmiany w czarze Obito "mokuton jukai heki", ta profesja potrzebowała dobrej obszarówki, a więc czar został wzmocniony, jest lepszy niż fire hail, można go lvlować a na wyższych poziomach posiada EARTH DMG w graczy więc jest użyteczny w PvP.
 • 2. Czar "Kamui Absolute" zmieniony został na czar lvlowany po super rebornie, dzięki czemu na wyżyszch poziomach dodaje całkiem dużo % wiecej max hp oraz statystyki podstawowe podnosi o większą ilość niż aktualnie.
 • 3. Czar "katon goryuka no jutsu" został przerobiony na spell poziomowy, dodatkowo w PvP zadaje fire dmg a więc na wyższych poziomach jest bardzo użyteczny do walki. Dodatkowo spell bije obszarowo na wyższych poziomach, im wiekszy poziom tym wiekszy obszar ataku.
 • 4. Czar "Rikudo Senjutsu" jest teraz lvlowany i na maksymalnym poziomie zwieksza heala aż o 45% i skille podnosi o 80!
 • 5. Spell "Gakido" jest teraz lvlowany oraz został totalnie przerobiony. 
 • - Super Reborn został dodany u Naruto, dzięki czemu postać powraca bardzo silna i grywalna, zmiany: 
 • 1. Czar "Choodama Rasen Tarengan" teraz jest poziomowy oraz po pierwszym ulepszeniu zadaje bardzo duży dmg w moby.
 • 2. Czar "Biju Rasengan" jest od tej pory poziomowy, od 2 poziomu zadaje o wiele wiekszy DMG a także bije obszarowo, na 9 i 10 lvl zadaje w ludzi fizyczny DMG, dzięki czemu to aktualnie najlepsza bron Naruto do PvP.
 • 3. Czar "Fuuton Rasenshuriken" od tej pory staje się poziomowy, im większy mamy poziom czaru tym wiekszy obszar bijemy, na 10 poziomie jest to większy obszar niż na runach! Dzięki czemu staje się najlepszym czarem do expienia u Naruto.
 • 4. Czar "kage bunshin no jutsu" jest teraz czarem poziomowym, jest to najsilniejszy spell Naruto, mozna go wykorzystać na różne sposoby. 
 • 5. Czar "Sage Mode" został zmieniony na lvlowany, teraz jest to jeden z najlepszych buffow w grze, na maksymalnym poziomie podnosi o 38% DMG każdego rodzaju oraz max HP, dodatkowo regeneruje 10% hp co sekundę, buff trwa aż 15 sekund!
 • - Super Reborn dostaje Vegetto, dzięki któremu staje się prawdziwym, silnym DPS, zmiany:
 • 1. Najważniejszy czar u vegetto "Gods Regeneration" został zmieniony na czar lvlowy, na pierwszym poziomie leczy teraz o 15% mniej niż aktualnie, po super rebornie i ulepszeniu na maxa czaru leczy aż o 40% więcej! 
 • 2. Zmiany w czarze "Big Bang Kamehameha" od tej pory to lvlowany czar, na pierwszym poziomie bije mały dmg, jednak juz na drugim zadaje bardzo duży dmg. Na końcowych poziomach bije bardzo dużo przy małym poborze soula oraz ki, jest to najbardziej opłacalna do używania fala w grze, idealna na bossy itp.
 • 3. Vegetto ball został zmieniony teraz na pierwszym poziomie bije o 15% mniej niż aktualnie za to na ostatnim poziomie aż o 40% więcej!
 • 4. Kolejny czar vegetto "Dragon Smash" jest lvlowany, zadaje aż 5 razy większy dmg niż aktualnie gdy jest ulepszony na maksymalny poziom!
 • 5. Dostaje nowy bardzo mocny buff poziomowy "Super Kaioken"!
 • - Jako że Son Goku to najważniejsza postać w anime nie mogła być już dłużej zaniedbywana, całe anime opierało się właśnie na tej postaci. Son Goku dostał Super Reborn i stał się potężnym, całkowicie nowym tankiem. Jest to tank z dużą ilością HP, jednak nie stawia się w pełni na absorby a ma też mocne fale z których można robić combo! Zmiany:
 • 1. Postać po Super Rebornie ma zwiększone przyrosty z 350(HP)/35(KI) na 700(HP)/100(KI), 
 • 2. Postać po Super Rebornie już od pierwszych transformacji dostaje duże bonusy do HP i KI, aby wyrównać ich ilość w stosunku do premium tanków,
 • 3. Genki Dama była najmocniejszym czarem w całym Anime, więc nie mogło zabraknąć dla niej ulepszenia, jest to czar lvlowy oraz najmocniejszy w grze przy nie dużym poborze soula, 
 • 4. Nowa bardzo mocna fala "Ultra kamehameha" od 350k lvl, 
 • 5. Nowa mocna fala "Powered Kamehameha",
 • 6. Nowy bardzo mocny target poziomowy "Super Ryuken" na ostatnich poziomach bije fizyczny dmg w ludzi dzięki czemu jest bardzo mocny w PvP, 
 • 7. Nowy bardzo mocny buff "Super Kaioken" ]
 • - Na Planecie Beerusa pojawił się nowy NPC "Perfect Whis" u którego po wykonaniu serii zadań dostajemy nową potężną transformacje "Control of Divine Ki" (750k lvl). Aby zrobić tą przemianę wymagany jest Super Reborn Quest!
 • - Do gry została dodana nowa skrzynia Króla Durina. Jest to przedmiot którego możemy używać jako plecaka (500 slotow), bardzo wzmacnia swojego właściciela.
 • - Do gry został dodany nowy NPC "Sad Bulma" znajduje się w mieście. Bulma moze nam zlecić serię zadań (lvl: 200k+) po wykonaniu których dostajemy nowy przedmiot "Bulma Capsule" jest to nowy plecak który ma 250 slotów oraz zdecydowanie podnosi nasze statystyki.
 • - Do gry został dodany nowy NPC: "Alan Goblin Thief" znajduje się w Khazad Dum, można u niego wymienić Bulma capsule na zdecydowanie mocniejszą skrzynkę która ma 500 miejsc oraz zwiększa dużo mocniej statystyki, skrzynki występują dwa rodzaje jedna dla DPS,TANK,DST,WARRIORA oraz druga dla MAGA i SUPPORTA.
 • - Na serwer zostały wgrane bardzo mocne fixy dzięki którym nie będzie więcej lagów w grze. 
 • - Balans postaci All Might, część jego czarów ma teraz zwiększony DMG, 
 • - Dodane pokazywnie informacji o pvp protection podczas atakowania,
 • - Totalny rebalance absorbów na magical, teraz elder wand zadaje w bossy wiekszy DMG niż Thor Hammer, dodatkowo z moba Rocco został zdjęty absorb na magical.
 • - Nowa mocna runa dodana do gry Mighty Thunder Rune, jest to runa która zadaje duże dmg z energy. Dzięki czemu gracze na każdym poziomie mogą dużo łatwiej expić.
 • - Dodana runa Mighty Thunder Rune do NPC Runes Trader a także do shopa (brak wymagań by kupić). Runa jest dobra na początku gry, bardzo ułatwia expienie. Dzięki czemu jest dobrym wyborem na początku gry jeżeli chcemy szybciej expić.
 • - Do gry został dodany nowy mocny tasker, dzięki któremu możemy brać zwykłego taska + tego nowego na elity, tasker znajduje sie w big city depo oraz hope city. Ułatwi to zbieranie CP oraz kasy/expa.
 • - Do gry został dodany nowy Villian z którego wypada, nowy dobra czapka. 
 • - Do gry na prośbę graczy został dodany achivment "Donator" jest to 5 poziomowy achivment, który otrzymujemy w zależności od tego ile PP wydaliśmy w shopie. Aby gracze którzy wydają większe ilości PP mieli z tego nagrodę. 
 • - Zwiększona dwukrotnie szansa na drop blazing blood.
 • - Do gry został dodany nowy przedmiot "Metin Stone Finder", pokazuje on lokalizacje Metin Stone, jest z nim także związany nowy mocny achivment, przedmiot został dodany do shopa. 
 • - Spell u tanka Recharge od tej pory regeneruje co 2 sec na niskich poziomach zamiast co 3 sec, a na wysokich zamiast 2 sec to 1,5 sec.
 • - Na nowym namek pojawiły się nowe NPC: Super Obito, Super Naruto, Super Goku, Angel Whis u których można ulepszać czary klasowe postaci po Super Rebornie!
 • - King Guardian Set naprawiony.
 • - Zbalansowany fire i ice absorb.
 • - Naprawiony autoloot nie otwiera już cudzych ciał, 
 • - Oraz wiele więcej mniejszych zmian które zobaczycie w grze!

 

 

 

 • ENG: I am proud to announce another big update! This time the update focused mainly on the development of the so-called "end game" which is what you most often asked for! On the fanpage an event for PKT to the shop has been announced, as well as on the group (there the second event) a total of 500 points are up for grabs for everyone! I also announce that on 29.10.2021 at 20.00 DOUBLE EXP EVENT will start (orion exp boosts will appear in the shop)! Which this time will last up to 72 hours! There will also be an NPC next to temple with Halloween event! So here comes the most eventful week of the year! It's the perfect time to get back into the game or start all over again!
 • What's new in the update?
 • - The most important part of the update is the introduction of a new large system of Super Reborn Quests that we can do with Zeno. It's an evolved series of quests that can be completed from 500k to 1k!
 • - A lot of new very nice transformations after super reborn have been added to the game, each character has 10 of them! These are transformations with auras animated in place, 
 • - There are also 3 new Quest Transformations for each character: Control of Divine Ki Quest (750k lvl), Super Power (1kk lvl), Ultra Instinct (1.5kk lvl),
 • - There is a new NPC "Perfect Whis" on Beerusa planet, from whom we can get the first transformation (Control of Divine Ki Quest) after completing a series of quests, 
 • - Each of the Transformation Quests after Super Reborn adds very large bonuses of HP and KI and DMG depending on what class we have we get different amounts of attributes, 
 • - Whis's Super Reborn has been redone, now he is definitely a better support, changes:
 • 1. now has 3 quest Transformations, 
 • 2) Two new targets for Whis after Super Reborn, which give a lot of damage in PvP due to the fact that he gives fire/ice damage against the player and in addition to the target he also gives a small area damage, if a member of your party is on these grids he gets an additional DMG bonus, the higher the spell level the higher the damage + more damage to allies. Thanks to Whis in the team you can kill all kinds of bosses much faster.
 • 3) Prelude to immortal a new spell for Whis after super reborn which increases the absorb all for your team, when maxed out it gives almost immortality for your team, the higher the spell level the longer it lasts. 
 • 4) Life Beam will heal only humans and party summons. 
 • 5. life recon spell on whis has much more healing and is lvlated.
 • 6. super requiem of destruction is now the strongest area of effect spell in the game, hits twice and has much more damage.
 • 7. Changes in character balance.
 • - Super Reborn has been added to Obito, making him a stronger tank and also suitable for PvP: 
 • 1. changes in Obito's spell "mokuton jukai heki", this profession needed a good area, so the spell was strengthened, it is better than fire hail, you can lvl it and at higher levels it has EARTH DMG in players so it is useful in PvP.
 • 2) Spell "Kamui Absolute" has been changed to spell lvlated after super reborn, so it adds % more max HP at higher levels and increases base stats by more than it currently does.
 • 3) Spell "katon goryuka no jutsu" has been changed to level spell, additionally in pvp it deals fire dmg, so at higher levels it is very useful for fighting. In addition, this spell has area of effect at higher levels; the higher the level, the larger the attack area.
 • 4. spell "Rikudo Senjutsu" is now leveled up and at max level it increases heal by 45% and skils by 80!
 • 5) Spell "Gakido" is now leveled and has been completely reworked. 
 • - Super Reborn has been added to Naruto, making the character very strong and playable again: 
 • 1. the spell "Choodama Rasen Tarengan" is now leveled and after the first upgrade it deals a very high dmg to mobs.
 • Biju Rasengan" spell is now level-based, from level 2 it deals much more DMG and also hits in an area, at level 9 and 10 it deals physical DMG to people, making it the best Naruto PvP weapon currently.
 • 3) The spell "Fuuton Rasenshuriken" has now become level-based, the higher the level of the spell, the more area it hits, at level 10 it hits more area than runes! This makes it the best spell for Naruto's exertion.
 • The spell "kage bunshin no jutsu" is now a level spell, it is the strongest spell Naruto, you can use it in different ways. 
 • 5. the spell "Sage Mode" has been changed to a lvl, now it is one of the best buffs in the game, at max level it increases DMG by 38% of each type and max HP, in addition it regenerates 10% of hp every second, the buff lasts for 15 seconds!
 • - Super Reborn gets Vegetto, making him a real strong DPS, changes:
 • 1. vegetto's most important spell "Gods Regeneration" has been changed to a lvl spell, at first level it now heals 15% less than it currently does, after super reborn and upgrading the spell to max it heals up to 40% more! 
 • 2. changes to "Big Bang Kamehameha" spell, from now on it is a lvl spell. At the end levels, it deals a lot of damage while consuming little soul and ki, it is the most profitable wave in the game, perfect for bosses etc.
 • 3) Vegetto ball has been changed, now on level 1 it beats 15% less than currently, but on the last level it beats 40% more!
 • 4) Another vegetto spell "Dragon Smash" has been lvlited, it deals 5 times more damage than currently when upgraded to max level!
 • 5. gets a new very powerful level buff "Super Kaioken"!
 • - Since Son Goku is the most important character in the anime, he couldn't be neglected any longer, the whole anime was based on him. Son Goku got Super Reborn and became a powerful, brand new tank. It's a tank with a lot of HP, but it doesn't rely entirely on absorbs and also has powerful waves that you can do combos with! Changes:
 • 1. the character after Super Reborn has increased growth from 350(HP)/35(KI) to 700(HP)/100(KI), 
 • 2. character after Super Reborn gets big bonuses to HP and KI from the first transformations to make them equal to premium tanks,
 • 3. Genki Dama was the strongest spell in the whole anime, so it couldn't be improved, it's a lvl spell and the strongest in the game with not much soul consumption, 
 • 4. new very powerful wave "Ultra kamehameha" from level 350k, 
 • New powerful wave "Powered Kamehameha",
 • New very strong level target "Super Ryuken" on the last levels beats physical dmg into people making it very strong in PvP, 
 • 7. new very strong buff "Super Kaioken" ]
 • - On Beerusa Planet new NPC "Perfect Whis" has appeared. After completing series of quests we get new powerful transformation "Control of Divine Ki". (750k lvl). To do this transformation Super Reborn Quest is required!
 • - New King Durin's chest was added to the game. It's an item that can be used as a backpack (500 slots), greatly strengthens its owner.
 • - New NPC "Sad Bulma" has been added to the game. Bulma can give us a series of tasks (lvl: 200k+) after completing which we get a new item "Bulma Capsule" it is a new backpack that has 250 slots and increases our stats.
 • - A new NPC has been added to the game: "Alan Goblin Thief" located in Khazad Dum, you can exchange the Bulma capsule for a much stronger chest which has 500 slots and increases stats much more strongly, the chests are of two types one for DPS,TANK,DST,WARRIOR and the other for MAGA and SUPPORTA.
 • - Very strong fixes have been uploaded to the server so that there will be no more lags in the game. 
 • - All Might character balance, some of his spells now have increased DMG, 
 • - Added display of pvp protection information when attacking,
 • - Total rebalance of absorbers on magical, elder wand now deals more DMG to bosses than Thor Hammer, also Rocco's absorption on magical has been removed.
 • - New powerful rune added to the game Mighty Thunder Rune, it's a rune that deals high damage from energy. Thanks to that players of all levels can exp much easier.
 • - Added Mighty Thunder Rune to NPC Runes Trader and also to shop (no requirements to buy). Rune is good at the beginning of the game, it makes exping much easier. Thanks to that it is a good choice at the beginning of the game if you want to progress faster.
 • - New powerful tasker was added to the game, so we can take regular tasker + the new one for elites, tasker is located in big city depo and hope city. It will make collecting CP and money/exp easier.
 • - New Villian was added to the game, which falls out of it, new good cap. 
 • - Donor" achivment has been added to the game on players request. It's a 5 level achivment, which we get depending on how many PPs we spent in the shop. Players who spend more PPs will be rewarded for it. 
 • - Doubled the chance to drop blazing blood.
 • - A new item "Metin Stone Finder" has been added to the game, it shows the location of the Metin Stone, it also has a new powerful achivment associated with it. 
 • - Spell in tank Recharge now regenerates every 2 sec on low levels instead of every 3 sec, and on high levels it is 1.5 sec instead of 2 sec.
 • - New NPCs have appeared on new namek: Super Obito, Super Naruto, Super Goku, Angel Whis from whom you can upgrade class spells after Super Reborn!
 • - King Guardian Set fixed.
 • - Balanced fire and ice absorb.
 • - Fixed autoloot not opening other people's bodies anymore, 
 • - And many more minor changes that you will see in the game!

23.9.2021 - Important Information v2!
Author: Aragorn

PL: Dziś w godzinach porannych serwer był wyłączony z powodu przerwy technicznej, serwer już wystartował należy jednak zaktualizować klienta (wystarczy wyłączenie i włączenie klienta). Jeszcze dziś wieczorem lub jutro w dzień pojawi się kolejna aktualizacja która powinna naprawić wszystkie problemy w grze. Błąd został już zlokalizowany została tylko naprawa. 

ENG: Today in the morning the server was down due to a technical break, the server has already started but you need to update the client (just turn the client off and on). Tonight or tomorrow there will be another update which should fix all the problems in the game. The bug has already been located and only the repair is left. 

Library
  Description
  VIP Access
  Pirates Island
  Skin System
  Dragon Ball System
  Events
  Rules
  Server Info
  Creatures
  Spells
  Equipments
  Achievements NEW
  Shop Outfits
  Tutorials (forum)
  Free Premium points
Teamspeak 3
Fanpage
Follow Us
Top Players
# Name
1 Phenomenal Manggo (3,829,544)
2 Saitama (3,047,571)
3 Cutanoid (3,025,593)
4 Vvego (2,036,063)
5 Genos (1,725,033)
6 Mozyr (1,619,129)
7 Svante (1,573,765)
8 Adix (1,315,077)
9 Unlucky (1,221,596)
10 Lord Grim (1,132,189)
Top Achievement Points
# Name Value
1 Phenomenal Manggo 182
2 Vvego 179
3 Cutanoid 152
4 Intruzik 148
5 Saitama 145
6 Spicy Peanuts 127
7 Pablo Escobar Gaviria 126
8 Adix 123
9 Kosiara 123
10 Unlucky 120