Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
DBKOI
DBKOI Latest News
29.4.2021 - Double Exp Weekend!
Author: Aragorn
PL: Witam! Mam dla was dobrą wiadomość jako że jest 1-3 maja, z tej okazji startuje double exp event który potrwa 72h. Jest to idealna okazja by wrócić do gry lub zacząć od nowa! Zaczyna się 30.04 około godziny 20.00 (polskiego czasu)! Dla osób które czekają na kolejną część update z nową postacią "All Might" mamy dobrą wiadomość właśnie powoli kończymy update, pojawi się on w przyszłym tygodniu, to już pewne! Powodzenia!
EN: Hello, I have good news for you as it is 1-3 May and on this occasion I am starting a double exp event which will last 72 hours. This is the perfect opportunity to get back into the game or start over! It starts on 30.04 around 20.00 (Polish time)! For those who are waiting for the next part of the update with a new character "All Might" we have good news, we are slowly finishing the update, it will appear next week, that's for sure! Good luck!

1.4.2021 - Update v1.3.4 + EASTER EVENT + DOUBLE EXP!
Author: Aragorn

PL: Z okazji świąt wielkanocnych startuje event oraz bardzo duży update, a także w weekend odbędzie się double exp! Start eventu w którym można zdobyć bardzo mocny skin, teleport do świata wielkanocnego znajduje się po lewej od temple przed samym depo! Update postanowiliśmy podzielić na 3 części ponieważ składał się z zbyt dużej objętość, najpierw wchodzi główna część update, potem dwie dodatkowo all might oraz akt saiyanow na planecie vegeta. Dodatkowo w piątek 02.04.2021 około godziny 20.00 startuje event double exp potrwa on 48h. W tym czasie w shopie będą dostępne orion exp oraz skill boosty. Co nowego?

 1. - Dodany został Super Reborn dla Whisa (jest to trzeci reborn który możemy wykonać na poziomie 500k-1kk lvl), wykonujemy go u zeno (musimy mieć ukończone misje na omni staff). Z czasem każda z premium postaci dostanie super reborn, zaczynamy od whisa ponieważ to postać support która nie pokona nikogo w walkach 1v1. 
 2. - Czar requiem of destruction dostal nerfa o 20% ponieważ Whis dostaje dużo mocniejszą obszarówkę którą może ulepszać po super rebornie, 
 3. - Whis dostał 10 nowych outfitów po super rebornie a ostatnia na poziom 200k,
 4. - Balans (zmiany w dmg magów),
 5. - Do achivmentu pyrokara dodane +15% expa wiecej z mobków na stałe, 
 6. - Nowe boostery "Elite Provokater" dostępne są w shopie polega to na tym że gracz po użyciu boosta ma większe szanse na pojawienie się Elite bossa przy zabijaniu potworów,
 7. - Nowy boostery "Skill booster" jest to odpowiednik exp boosterów tylko ze zwiększa prędkość skillowania, 
 8. - Zmiana ceny przedmiotu do oczyszczania wody z 25 na 250 rubinów,
 9. - Naprawione questowe mobki, nie daja teraz expa ani golda,
 10. - Teraz przy każdym restarcie serwera gracze będą trafiać do Yamy automatycznie,
 11. - Dużo zmian w taskerach o które prosiliście, 
 12. - Nowy NPC do daily tasków "Scorpion Hunter" można go znaleźć na plaży niedaleko góry skorpionów, ma proste zadanie dzienne na low lvl (warto robić nawet na wiekszych żeby nabijać punkty achivmentu),
 13. - NPC Joshme Gibbs dostał także zadanie które możemy wykonywać codziennie (zalicza sie do achivmentu),
 14. - Dodane do npc zoltana na rooku nowy task na skorpiony, 
 15. - Super Kyushu od teraz wymaga do nauki 5 zamiast 10 sztabek magicznej rudy, 
 16. - Black Reborn quest został totalnie przebudowany, 
 17. - Kolejny balans god buffa magów tym razem zwiększony cd z 5 minut na 10 oraz delikatnie obniżony dmg, to już ostatni nerf tego buffa. 
 18. - Dla klasy warrior, dps, tank dodany dodatkowy dmg w moby który zwiększa się co 100k lvli, tylko z fizycznych obrażeń (miecz), 
 19. - Task Ravena zmieniony na 250 mobków, 
 20. - Do każdego itemy został dodany cap, 
 21. - Dodano exhaust przy relogu, 
 22. - Dodano nowy bardzo rozbudowany skill "Combatant" który polega na tym że im większy poziom go mamy dostajemy więcej CP z scrolli, mobów, bossów itp maksymalnie o 60% na 200 skilla, 
 23. - Dodano !tasks która daje informacje o tasku zaraz po jego wzięciu, 
 24. - Dodano początek pałacu bogatego kupca w mieście w dół od wieży pyrokara (najwyższego kapłana innosa). Znajduję się NPC combatant warlord który odpowiada za skillowanie umiejętności combatant która podnosi ilość zdobywanych combat punktów, 
 25. - Poprawiony zostało ciało infernusa po jego śmierci, 
 26. - Nowy czar dla Molten Charge jest to czar dla tanków który zdobywamy po wykonaniu misji u Merchants Bodyguard (jest to npc który chroni bogatego kupca także w jego domu), czar zwiększa dmg w moby, jest to czar ulepszany, na maksymalnym poziomie zwiększa dmg aż o 75%,
 27. - Zablokowana możliwość wrzucania itemek do drzwi, 
 28. - Poprawki w czarach które bugowały gre, 
 29. - Oraz wiele więcej zmian które zobaczycie w grze! 

ENG: On the occasion of Easter, we are starting an event and a very big update, as well as a double exp event during the weekend! The start of the event in which you can get a very strong skin, teleport to the Easter world is located on the left of the temple before the depo! We have decided to divide the update into 3 parts because it is too large, first the main part of the update, then two more all might and saiyan act on planet vegeta. Additionally, on Friday 02.04.2021 around 20.00 double exp event will start and it will last 48h. During this time orion exp and skill boosts will be available in the shop. What is new?

 1. - Super Reborn for Whis has been added (it is the third reborn we can do on 500k-1kk lvl level), we do it at zeno's (we have to have completed missions on omni staff). In time each premium character will get super reborn, we start with whis because it is a support character that cannot beat anyone in 1v1 fights. 
 2. - Requiem of destruction spell got a 20% nerf because Whis gets a much stronger area that he can upgrade after super reborn, 
 3. - Whis gets 10 new outfits after super reborn and the last one at level 200k,
 4. - Balance (changes in mage dmg),
 5. - To pyrokar achivment added +15% exp more from mobs permanently, 
 6. - New "Elite Provokater" boosters are available in the shop. It means that after using the boost the player has a higher chance of getting an Elite boss when killing monsters,
 7. - New "Skill booster" is the equivalent of exp boosters but it increases skill speed, 
 8. - Changed the price of water purification item from 25 to 250 rubies,
 9. - Fixed quest mobs, now they don't give exp or gold,
 10. - Now every time you restart the server players will go to Yama automatically,
 11. - A lot of changes in taskers which you asked for, 
 12. - New NPC for daily tasks "Scorpion Hunter" you can find him on beach near scorpion mountain, he has simple daily task on low lvl (it's worth to do even on higher lvl to get achivment points),
 13. - NPC Joshme Gibbs also got a daily quest, which you can do every day (it counts to achivment points),
 14. - Added to npc zoltan on rook a new task for scorpions, 
 15. - Super Kyushu now requires 5 instead of 10 bars of magic ore to learn, 
 16. - Black Reborn quest has been completely revamped, 
 17. - Another balance of god buff for mages, this time increased cd from 5 minutes to 10 and slightly lowered dmg, this is the last nerf of this buff. 
 18. - For warrior, dps, tank classes additional dmg in mobs was added, which increases every 100k lvl, only from physical damage (sword), 
 19. - Task Raven changed to 250 mobs, 
 20. - Cap was added to every item, 
 21. - Added exhaust when relogging, 
 22. - Added a new skill "Combatant" which is based on the fact that the higher level we have it, the more CP we get from scrolls, mobs, bosses, etc. up to 60% for 200 skill, 
 23. - Added !tasks which gives information about the task just after taking it, 
 24. - Added the beginning of a rich merchant's palace in the city down from pyrokar's tower (high priest of innos). There is an NPC combatant warlord who is responsible for skilling the combatant skill which increases the amount of combat points gained, 
 25. - Improved infernus body after his death, 
 26. - New spell for Molten Charge - it's a spell for tanks, which you can get after completing a mission at Merchants Bodyguard (an npc who protects a rich merchant also in his house), the spell increases damage to mobs, it's an upgradable spell, at maximum level it increases damage by 75%,
 27. - Blocked possibility to throw items into doors, 
 28. - Fixes to spells that were bugging the game, 
 29. - And many more changes that you will see in the game! 

23.2.2021 - Important Information!
Author: Aragorn

PL: Do regulaminu gry został dodany nowy bardzo ważny punkt, który mówi o tym że gracze którzy będą go łamać stracą możliwość odzyskiwania god itemek oraz prywatnych przedmiotów. Dostaną także pernamenty ban na komputer oraz adress ip, gracze którzy będą zgłaszać takich graczy otrzymają bardzo wysokie nagrody. Zapraszamy do zapoznania się z nowym punktem regulaminu, dodam że każdy gracz ma obowiązek przestrzegać regulaminu serwera. Cała reszta regulaminu znajduje się na forum. Nowy punkt: 

11. Gracze którzy będą niszczyć lub próbować niszczyć serwer/edycję aktualną zostaną ukarani najwyższą możliwą karą zostanie im odebrana możliwość zwrotów god itemek/priv skinów, a także zostanie zablokowana im możliwość gry na serwerze na danym komputerze oraz ip (na zawsze). Za niszczenie serwera są uważane wywoływanie crashy/klonowanie przedmiotów oraz inne czynności skierowane przeciwko serwerowi. Osoby którą będą zgłaszać takich graczy (z dowodami) otrzymają wysokie nagrody w zależności od tego jak bardzo destrukcyjne działania podejmuje gracz przeciwko serwerowi, nagrody mogą być w wysokości nawet 10.000 pkt do shopa. 

 

ENG: A new very important point has been added to the game rules, which states that players who break the rules will lose the ability to retrieve god items and private skins. They will also receive a ban pernament for computer and ip address, players who will report such players will receive very high rewards. We invite you to read the new point of rules, I will add that every player is obligated to obey server rules. All the rest of the rules can be found on the forum. New point: 

11. Players who damage or attempt to damage the server/edition will be punished with the highest possible penalty, they will be banned from returning god items/private skins and will also be banned from playing on the server on the given computer and ip (forever). Crashing/cloning items and other actions against the server are considered as damaging the server. People who will report such players (with evidence) will receive high rewards, depending on how destructive the player is, the rewards can be as high as 10.000 points to the shop.

7.1.2021 - Update v1.3.3
Author: Aragorn
 1. PL: Przyszedł czas na kolejny większy update, wcześniej pracowaliśmy głównie nad balansem więc finalnie ten update się przedłużył jednak pojawiły się w nim długo wyczekiwane zmiany! Co nowego?
 2. - Nowa premium profesja, jest to Whis pojawił się jako nowy support, jest to bardzo mocna postać do PvE, support ma zwiększony dmg z wandów o ponad 50%. Dodatkowo będzie rozwijany wątek tej postaci już w następnym update zostanie dodany dla niego trzeci reborn, jest to postać dla osób które wolą grać RPG/drużynowo.
 3. - Dodany został długo wyczekiwany Inferno Weekend Event polega on na tym że raz na tydzień pojawi się jeden z eventów o godzinie 24.00 w każdy piątek. Eventy trwają 48h. Wydarzenie aktualnie jest podzielone na 4 różne, każdy dodaje coś innego z czasem pojawi się ich więcej, aktualne eventy: 1. +25% expa więcej i +25% szybsze skillowanie, 2. +25% punktów do shopa, 3. +55% expa więcej z potworów, 4. Potwory zadają o 30% mniej obrażeń. 
 4. - Do gry zostały dodane Inferno Protect Cardy, karty są podzielone na różne ilości godzin polegają one na tym że gracz po użyciu ich jest nietykalny dla innych graczy, wiele gier oferuje takie coś jak tarcze pvp więc postanowiliśmy też dodać to do gry. Karty można kupić z shopa a ich głównym celem jest to że jeżeli gracz nie chce walczyć w PvP lub w spokoju robić questy/misje może użyć sobie takiej karty i żaden gracz nie będzie mu przeszkadzać. Aby karty nie były zbyt nadużywane i nie psuły rozgrywki znajdują się one w shopie. 
 5. - Zmiana w Dragon Hunting evencie dragon lvl 2 od teraz dodaje 15 pkt oraz kilka drobnych poprawek,
 6. - Zwiększone odporności od magical dla paru różnych bossów, 
 7. - Poprawione bugi z petami, taskerem na rooku, NPC itp,
 8. - Naprawione PZ zone w różnych miejscach, 
 9. - Zablokowane wchodzenie na PvO gdy mamy włączone PvP protection,
 10. - Poprawiony immortal ghost teraz ma także odporności od magical,
 11. - Oraz wiele innych poprawek i usprawnień dzięki którym ping w grze powinien spaść.
 12.  
 13.  
 14. ENG: The time has come for another bigger update, we were working mainly on the balance before, so in the end this update was extended, but there were long-awaited changes in it! What is new?
 15. - A new premium profession, this is Whis has appeared as a new support, it is a very strong character for PvE, the support has increased dmg from the wanders by over 50%. In addition, the thread of this character will be developed in the next update, a third reborn will be added for it, it is a character for people who prefer to play RPG/team.
 16. - The long-awaited Inferno Weekend Event has been added. It consists in the fact that once a week one of the events will appear at 24.00 every Friday. The events last 48 hours. The event is currently divided into 4 different ones, each one adds something different, with time more of them will appear, current events: 1. +25% more expa and +25% faster skill, 2. +25% more points to shop, 3. +55% more expa from monsters, 4. Monsters do 30% less damage. 
 17. - Inferno Protect Cardy has been added to the game, the cards are divided into different amounts of hours and the player is untouchable for other players after using them, many games offer something like pvp shields so we also decided to add it to the game. Cards can be bought from the shop and their main purpose is that if a player doesn't want to fight in the PvP or do quests/measures in peace, he can use such a card and no player will be disturbed. So that the cards are not overused and do not spoil the game they are in the shop. 
 18. - The change to Dragon Hunting event dragon lvl 2 from now on adds 15 points and some minor improvements,
 19. - Increased resistance from magical for a few different bosses, 
 20. - Corrected bugs with petals, a rookie cleaver, NPCs etc,
 21. - PZ zone repaired in various places, 
 22. - Locked access to PvO when PvP protection is enabled,
 23. - The improved immortal ghost now also has resistance from magical,
 24. - And many other amendments and improvements that should make the ping in the game drop.

23.12.2020 - Christmas Double Exp Event!
Author: Aragorn

PL: Z okazji Świąt Bożego Narodzenia chcieliśmy złożyć dla was jak najlepsze życzenia świąteczne a także ogłaszamy start double exp eventu który potrwa aż tydzień! Do shopa w tym czasie trafią także orion exp boosty a więc odpowiadając na wasze pytania gdy użyjemy boosta oraz wygramy event PvO to łącznie z innymi dodatkami oraz skinem pod expa jesteśmy w stanie osiągnąć aż ponad 20 razy większy exp! Event potrwa bardzo długo więc kolejny taki event będzie dopiero za około pół roku, dlatego polecamy zrobić zapas orion exp boostów. Double Exp startuje już 23.12.2020 o godzinie 20.00! Potrwa on do aż 01.01.2021! Postanowiliśmy że będzie to najdłuższy event w historii Inferno, spowodowane to jest czasem jaki teraz jest, wiele osób spędza także sylwestra w tym roku w domu a więc dla nich zostanie przeciągniety event aż do stycznia! Dziękujemy że jesteście z nami! Jeżeli zastanawiałeś się nad powrotem do gry jest to idealny okres czasu! Inferno Team od zawsze dla graczy!

ENG: On the occasion of Christmas, we would like to wish you the best possible Christmas and also announce the start of a double exp event which will last a week! During this time the orion exp boosts will also be available in the shop, so by answering your questions when you use the booster and win a PvO event, together with other add-ons and the skin under the exp we are able to achieve over 20 times more exp! The event will take a very long time so the next such event will be in about six months, so we recommend to make a stock of orion exp boosts. Double Exp starts already on 23.12.2020 at 20.00! It will last until 01.01.2021! We have decided that it will be the longest event in Inferno's history, because of the time it is now, many people also spend New Year's Eve this year at home, so for them the event will be dragged on until January! Thank you for being with us! If you've been thinking about going back to the game this is the perfect time! Inferno Team has always been for players!

 

Library
  Description
  VIP Access
  Pirates Island
  Skin System
  Dragon Ball System
  Events
  Rules
  Server Info
  Creatures
  Spells
  Equipments
  Achievements NEW
  Shop Outfits
  Tutorials (forum)
  Free Premium points
Teamspeak 3
Bonuses
Fanpage
Follow Us
Top Players
# Name
1 Donatelo (3,381,054)
2 Cutanoid (2,908,868)
3 Michelangelo (2,412,301)
4 Psychiczny Gandalf (2,005,160)
5 Czupakabra (1,919,080)
6 Rumak (1,655,175)
7 Vasto Lorde (1,610,088)
8 Leonardo (1,361,833)
9 Walker (1,260,815)
10 Phenomenal Manggo (1,196,553)