Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
DBKO Inferno
DBKO Inferno Latest News

Step into the vast Anime OTS realm with DBKO Inferno - featuring six iconic anime universes on a single server: Dragon Ball, Naruto, Bleach, Fairy Tail, One Piece, and My Hero Academy!

15.6.2024 - Update!
Author: [ADM] Aragorn

PL: Do gry została wgrana kolejna aktualizacja, która ułatwi nowym graczom grę Free To Play! W ostatnim czasie setki nowych graczy dołączają do gry, więc nie zwalniamy tempa i regularnie wgrywamy nowe aktualizacje! Nowa aktualizacja skupia się na nowej profesji premium z One Piece, Bandit Dungeon oraz zmianach w różnych systemach gry. Myślałeś nad tym, czy nie spróbować? Jest to idealny czas, aby zacząć! Przypominamy, że na naszym Discordzie codziennie odbywa się konkurs, w którym trzech graczy wygrywa aż po 500 darmowych punktów premium! Dołącz do nas!

Co nowego?

1. Nowa postać premium DST "Usopp" z anime One Piece. Jest to najtańsza z nowych postaci premium, skierowana głównie do graczy Free To Play, dlatego posiada unikalne czary, dzięki którym gracze nawet ze słabym ekwipunkiem będą w stanie radzić sobie z bossami. Usopp posiada specjalne zdolności takie jak:

   - Smiley - Jest to czar, dzięki któremu przyzywamy "Smileya", ptaka, który pomaga nam w walce. Tworzymy summona, który ma sporą regenerację życia oraz posiada aż stukrotność naszego życia, dzięki czemu ptak rozwija się razem z nami. Dodatkowo posiada on obszarowe zaklęcie, dzięki któremu ściąga ataki wrogów na siebie. Jest to mocny summon, dzięki czemu gracze, którzy mają problemy z bossami, mogą je blokować przy pomocy tego summona i spokojnie skupić się na zadawaniu obrażeń. Bardzo pomocne dla graczy Free To Play.

   - Usopp Fear - Jest to czar, dzięki któremu wystraszony Usopp zyskuje ogromną szybkość biegania, osiągając aż 5000 speeda. Jest to o 1000 więcej speeda, ponieważ limit dla każdej normalnej postaci wynosi 4000. Podczas używania tego czaru nie możemy zadawać obrażeń, ale pozwala on Usoppowi uciec z każdej ciężkiej sytuacji.

   - Różnorodne buffy i czary - Usopp może łapać wrogów w pnącza, a także posiada specjalne buffy, dzięki którym może zadawać obrażenia w MAX HP.

   - Wszystkie czary Usoppa zadają Death Damage - Dzięki temu zadaje spore obrażenia bossom.

   - Duży dmg w target - Dzięki czemu nie ma problemu z bossami. W połączeniu z death dmg rozwiązują one problemy graczy Free To Play, którzy narzekali na brak możliwości zadania wymaganych 5% obrażeń dla bossów.

   - Postać kosztuje tylko 250 punktów premium (20 PLN) - Jest to bardzo mało w porównaniu do tego, co oferuje postać, dzięki czemu gracze będą mogli szybciej zdobyć taką ilość punktów premium w grze.

   - Oraz wiele więcej ciekawych i nowych czarów do odkrycia w grze.

2. Bandit Dungeon - Do gry został dodany pierwszy dungeon na niski poziom, dostępny od 200k lvl, który można wykonać raz na 3 dni. System dungeonów nie jest prosty jak na innych serwerach, gdzie zabijasz moby, bossa i koniec. Co oferuje nowy Bandit Dungeon:

   - Ciekawe i proste misje oraz zagadki - Trzeba je rozwiązać, aby dostać się do bossa dungeonów. Misje te pokazują potencjał systemu dungeonów i służą jako tutorial tego, czego możemy się spodziewać w bardziej rozbudowanej wersji. Są w miarę proste, aby każdy gracz mógł się połapać na niskim poziomie gry.

   - Spore zarobki - Nowi gracze mogą sporo zarobić, otrzymując przedmioty premium z shopa oraz mając szansę na wartościowe przedmioty z mobów.

   - Regularny zarobek - Dungeon można wykonywać co 3 dni, więc zarobek nie jest ograniczony.

   - Duże zyski poziomowe - Podczas wykonywania dungeonów można zdobyć sporo poziomów. Na poziomie 200-500k można zdobyć nawet 20-40k poziomów.

   - Wiele achievementów do odkrycia - Za wykonywanie dungeonów można odkryć wiele osiągnięć, które wzmocnią postać.

   - I wiele więcej do odkrycia w grze.

3. Nowe questy od 200k lvl - Dodane zostało 5 nowych questów na: Thanos Helmet, Thanos Armor, Thanos Legs, Thanos Boots, Overlord Shield. Są to przedmioty, które pomogą graczom Free To Play, ponieważ praktycznie dorównują god setowi.

4. Pełen system polskich znaków - Jako pierwszy serwer wprowadzamy pełen system polskich znaków. Od teraz gracze mogą używać polskich znaków, a także NPC będą odpowiadać z polskimi znakami, co zwiększa immersję w świecie gry.

5. Poprawione dialogi - Wszystkie dialogi w grze (ponad 20k) zostały sprawdzone, błędy poprawione oraz dodano polskie znaki.

6. Nowy system emotikonek - Został stworzony od nowa, teraz ma wiele więcej funkcji. Gracze mogą otworzyć zakładkę emotikon po prawej stronie od czatu na dole, gdzie mogą ustawiać skróty do emotek. Dzięki temu systemowi już niedługo będziemy mogli dodać nowe paczki emotek!

7. Ułatwiony dostęp do ukrytego miejsca na rooku - Przedmiot został przeniesiony w bardziej dostępne miejsce, a do bramki od 50k lvla dodano mobki, które dają małą podpowiedź.

8. Odnowiony hidden island - Ponad 80% mapy jest nowa, dodatkowo pojawił się nowy NPC "Lord Gunnar", u którego można robić daily na Combat Pointsy.

9. Nowy przedmiot "Prisoner Boss Pass" - Umożliwia walkę z losowym bossem u Prisonera, dostępny w shopie za 200pp. Gdy ktoś ma szczęście, może trafić na topowego bossa i zdobyć przedmioty o wartości kilku tysięcy punktów premium.

10. Nowy daily task u "Prisoner" - Dla graczy od 1kk lvl, nagrodą jest "Prisoner Boss Pass".

11. Nowy przedmiot "Pirate Pickaxe" - Na prośbę graczy trafił do shopa, umożliwiając kopanie ore już na rooku. Przydatne szczególnie na początku nowej edycji (nowa edycja będzie za ponad pół roku, można grać spokojnie).

12. Duża złota tablica za NPC "World's Richest Man" - Na tablicy będą zapisane nazwy postaci graczy, którzy wykonają wszystkie 3 zadania, na każdą edycję.

13. Wzmocniony spell Inferno Nova - Teraz bije Fire DMG od 10 lvl, co czyni go bardzo mocnym na bossy.

14. Poprawiony Dragon Protector Set - Został wzmocniony, ale jego absorb all został osłabiony, ponieważ był zbyt mocny.

15. Poprawiono wiele błędów - Naprawiono masę błędów związanych z systemami gry i ostatnio zgłaszanymi bugami.

16. Dużo więcej do zobaczenia w grze!

Dołącz do gry i baw się dobrze!

 

ENG: A new update has been added to the game, making it easier for new players to enjoy Free To Play! Recently, hundreds of new players have been joining the game, so we are keeping up the pace and regularly implementing new updates! This new update focuses on a new premium profession from One Piece, the Bandit Dungeon, and changes to various game systems. Have you thought about giving it a try? Now is the perfect time to start! We would like to remind you that there is a daily contest on our Discord, in which three players win up to 500 free premium points each! Join us!

What's new?

1. New premium DST character "Usopp" from the anime One Piece. This is the cheapest of the new premium characters, designed primarily for Free To Play players. Usopp has unique spells that allow players with even a weak set to handle bosses. His special abilities include:

   - Smiley - This spell summons "Smiley," a bird that helps in battle. It creates a summon with high health regeneration and up to 100 times the player's health, allowing the bird to grow with the player. Additionally, it has an area spell that attracts enemy attacks to itself. This strong summon helps players struggling with bosses to block them, allowing for a focus on dealing damage. Very helpful for Free To Play players.

   - Usopp Fear - This spell grants Usopp immense running speed, up to 5000 speed. This is 1000 more than the normal limit of 4000 for any character. However, during this time, Usopp cannot deal damage, making it a spell to escape difficult situations.

   - Various buffs and spells - Usopp can entangle enemies in vines and has special buffs to deal damage to MAX HP.

   - All Usopp's spells deal Death Damage - This makes them highly effective against bosses.

   - High damage to target - Combined with death damage, it solves the problem Free To Play players had with dealing the required 5% damage to bosses.

   - Cost - Only 250 premium points (20 PLN), making it very affordable compared to what the character offers. Players can quickly earn this amount of premium points in the game.

   - And many more interesting and new spells to discover in the game.

2. Bandit Dungeon - The first dungeon for low levels has been added to the game, accessible from 200k lvl, and can be done once every 3 days. The dungeon system is not as simple as on other servers, where you just kill mobs, the boss, and it's over. What the new Bandit Dungeon offers:

   - Interesting and simple missions and puzzles - You need to solve them to reach the dungeon boss. These missions show the potential of the Dungeon System and serve as a tutorial for what to expect in more complex versions later in the game. They are simple enough for any player to understand at low levels.

   - Significant earnings - New players can earn a lot by receiving premium items from the shop and having a chance at valuable items from mobs.

   - Regular income - The dungeon can be done every 3 days, so the income is not limited.

   - Big level gains - During dungeon runs, players can gain a lot of levels. At levels 200-500k, you can gain up to 20-40k levels.

   - Many achievements to discover - Completing dungeons allows you to unlock many achievements that strengthen your character.

   - And much more to discover in the game.

3. New quests from 200k lvl - Five new quests have been added for Thanos Helmet, Thanos Armor, Thanos Legs, Thanos Boots, and Overlord Shield. These items help Free To Play players as they practically match the god set.

4. Full Polish characters system - As the first server, we introduce a full system of Polish characters. Players can now use Polish characters, and NPCs will also respond with Polish characters, enhancing immersion in the game world.

5. Improved dialogues - All game dialogues (over 20k) have been checked, errors corrected, and Polish characters added.

6. New emoticon system - It has been redesigned with many more functions. Players can open the emoticon tab on the bottom right of the chat and set shortcuts for emoticons. Thanks to this system, we will soon be able to add new emoticon packs!

7. Easier access to the hidden place on rook - The item has been moved to a more accessible place, and mobs that give hints have been added to the gate from 50k lvl.

8. Reworked hidden island - Over 80% of the map is new, and a new NPC "Lord Gunnar" has appeared, offering daily Combat Points quests.

9. New item "Prisoner Boss Pass" - This item allows you to fight a random boss at the Prisoner. It is also available in the shop for 200pp. If you're lucky, you might encounter a top boss and get items worth several thousand premium points.

10. New daily task at "Prisoner" - For players with 1kk lvl, the task rewards the "Prisoner Boss Pass".

11. New item "Pirate Pickaxe" - Added to the shop at the request of players, allowing ore mining on rook. This is especially useful at the beginning of a new edition (the new edition will be in over half a year, so there's plenty of time to play).

12. Large gold plaque at NPC "World's Richest Man" - Players who complete all 3 tasks will have their character names recorded on the plaque for each edition.

13. Enhanced Inferno Nova spell - Now deals Fire DMG from level 10, making it very powerful against bosses.

14. Improved Dragon Protector Set - It has been strengthened, but its absorb all ability has been weakened because it was too powerful.

15. Many bug fixes - A large number of game system bugs and recently reported issues have been corrected.

16. And much more to discover in the game!

Join the game and have a great time!

27.4.2024 - Last Part Update v1.4.3
Author: [ADM] Aragorn

PL: Najnowsza aktualizacja skupia się przede wszystkim na rozwoju gry Free To Play oraz docenieniu wkładu starych graczy, którzy kilka lat temu znacząco przyczynili się do rozwoju serwera. Jakie nowości zostały wprowadzone?

1. Zaimplementowany został nowy system zadań i bossów związanych z tymi zadaniami:

- Na VIP Island pojawił się nowy NPC o nazwie "Prisoner", który znajduje się pod pomieszczeniem do zdobywania doświadczenia, w kanałach, gdzie ma swoje więzienie.

- U tego NPC można otrzymać zadania dotyczące różnych potworów. Po wykonaniu zadania i jego oddaniu, gracz ma szansę stawić czoła bossowi.

- Każde zadanie na tego samego potwora można wykonywać do trzech razy, w zależności od posiadanej karty: zwykła karta pozwala na jedno wykonanie zadania, złota karta na dwa, a platynowa na trzy. Z każdym nowym zadaniem na tego samego potwora liczba wymaganych do pokonania potworów wzrasta około dziesięciokrotnie.

- Z bossów, którzy pojawiają się po wykonaniu zadania, można zdobyć premium itemy ze sklepu, od zestawu legendary przez zestaw beerus/combat pointsy, po przedmioty z bossów [S] oraz skrzynki, z których można uzyskać zestaw god. Szczegółowy opis dropu z potworów zostanie wkrótce udostępniony na stronie.

- W kolejnej aktualizacji zostanie dodana także możliwość wykonywania codziennych zadań, z których losowo będzie wybierany jeden z bossów do pokonania.

2.Wprowadzono nowy AKT o nazwie "Old Players AKT", który jest krótkim aktem mającym na celu uhonorowanie graczy takich jak "Ronnix" oraz "Lord Grim", którzy kilka lat temu znacząco przyczynili się do rozwoju serwera:

- Nowych NPC można odnaleźć na wieżach położonych w zachodniej części VIP Peaky Blinders City. Aby się tam dostać, należy wejść na najwyższy poziom murów.

- Po zakończeniu wszystkich zadań tych NPC, gracze mogą podejmować codzienne zadania na zdobycie combat pointsów.

- Na zachodniej plaży, poza granicami VIP City, znajduje się nowe miejsce znane jako Latarnia Old Jacka, inspirowana latarnią z gry Gothic 2, gdzie:

3. Spotkamy dwóch nowych NPC - "Old Jack" oraz "Merlin". Po wykonaniu zadań u Old Jacka, można uzyskać dostęp do górnej części latarni, gdzie znajduje się Merlin.

- U NPC "Merlin" dostępne jest ulepszanie magicznych przedmiotów. Obecnie można ulepszać Whis Staff oraz Wand of Harry Potter.

- Ulepszanie Whis Staffa zwiększa jego obrażenia na poziomach 1 i 2, a premium poziom 3, który wymaga większej ilości przedmiotów, zadaje obrażenia obszarowe porównywalne do Omni Whis Staff, ale nieco mniejsze.

- Ulepszanie Wand of Harry Potter już od pierwszego poziomu zwiększa obszar działania do wielkości Whis Staffa, a każdy kolejny poziom podnosi obrażenia. Poziom 3 Super Harry Potter Wand zadaje obrażenia równoważne Elder Wand, co jest znaczącą zmianą dla graczy Free To Play.

4. Zmniejszono koszt slotów na artefakty, tak że teraz poziom 3 wymaga 20k cp zamiast 50k cp, poziom 4 - 50k cp zamiast 100k cp, a poziom 5 - 100k cp zamiast 150k cp.

5. Wprowadzono zmiany w Elder Wand i Ultimate Elder Wand:

- Obrażenia w PvP dla klasy Support zostały zmniejszone o 20%.

- Obrażenia w PvP dla klasy Mag zostały zwiększone o 25%.

6. Do gry został dodany nowy NPC: "World's Richest Man", u którego możemy zdobyć, skin, tytuł oraz aurę najbogatszego człowieka na świecie a także trafić na tablicę, każdy gracz który wykona zadania u tego NPC zostanie zapisany na stałe na Tablicy najbogatszych ludzi na świecie. Jest to dodatek dla ludzi którzy chcą wesprzeć serwer i jego rozwój. Bonusy do statystyk są takie same jak ostatniego poziomu świątecznego skina. A więc nie dadzą przewagi w grze, dodatek dla osób które mają dużo pieniędzy i chcą wesprzeć serwer. 

7. Dodano nową formę odporności do najpotężniejszych bossów w grze – odporność na lifesteal i manasteal. Wcześniej, najtrudniejsze moby można było łatwo utrzymać przy życiu, nawet przez postacie z niskim poziomem zdrowia, dzięki temu, że lifesteal odnawiał całe ich życie. Lista mobów, które otrzymały tę nową odporność, to: [Q] Boba Fett, [Q] Dark Demon, [Q] Evagrius Shaman, [Q] Hakaishin Beerus Titan, [Q] Imperial Xun, [Q] Powerful Demonic Janemba, [Q] Geldren, [Q] Nazgrel.

8. W grze pojawiły się nowe Life Skill Boosty, które przyspieszają zdobywanie umiejętności w takich dziedzinach jak: Alchemy, Combatant, Cooking, Farming, Fishing, Harvesting, Herbalism, Mining, Smithing, Taster, Trading oraz Woodcutting.

9. W odpowiedzi na trudności graczy z osiągnięciem maksymalnej ilości soul, wprowadzono max soul potion, który dodaje +2 max soul. Można go użyć maksymalnie 200 razy, co daje w sumie +400 max soul. Potion dostępny jest u Emperor Calusa oraz w sklepie.

10. Wprowadzono nowy set, Dragon Protector Set, który oferuje mniejszą ochronę niż god set, ale zwiększa obrażenia. Można go zdobyć od nowych bossów i ulepszać u Smoków po ukończeniu dragon island akt 1.

11. Ostatni poziom "Mandalorian Seta" został wzmocniony – każdy przedmiot teraz zamiast dodawać +15% obrażeń fizycznych dodaje +25%, a zamiast +10% obrażeń magicznych teraz dodaje +20%. Jeśli mamy pełen zestaw na ostatnim poziomie, otrzymujemy dodatkowe +30% obrażeń fizycznych i +20% obrażeń energią od bonusu setowego. Łącznie, na ostatnim poziomie set dodaje +130% obrażeń fizycznych oraz +100% ki dmg.

12. Wprowadzono nowe Elity oraz dodano do niektórych starych elit esencje żywiołów, które są wymagane do ulepszenia Whis Staffa.

13. Poprawiono mechanikę artefaktowych bossów – teraz, gdy wyjdziemy poza określony obszar po zadaniu 1% obrażeń, nie zostaniemy już teleportowani do świątyni.

14. Na prośbę graczy nieco zwiększono limit graczy na rooku – teraz, jeśli nie posiadamy karty, możemy zalogować 5 multicontów na rooku, z brązową kartą 6, ze złotą 8, a z platynową 10.

15. Dodano blokadę do czarów takich jak "confuse", "death penetration", "stun", która zapobiega zdjęciu tych osłabień z celu, jeśli użyjemy na nim debuffa po zastosowaniu jednego z tych zaklęć.

16. Wiele innych nowości, które gracze będą mogli odkryć już w grze!

 

EN: The latest update primarily focuses on the development of the Free To Play game and appreciating the contributions of veteran players who significantly contributed to the server's development several years ago. What are the new features introduced?

 

1. A new system of tasks and bosses related to these tasks has been implemented:

   - A new NPC named "Prisoner" has appeared on VIP Island, located in the channels underneath the experience gaining room, where he has his prison.

   - This NPC offers tasks involving various monsters. After completing and submitting a task, players have a chance to face a boss.

   - Each task involving the same monster can be undertaken up to three times, depending on the card held: a regular card allows for one task, a gold card for two, and a platinum card for three. With each new task on the same monster, the number of required kills increases roughly tenfold.

   - From bosses that appear after completing a task, players can acquire premium items from the store, ranging from the legendary set to beerus/combat points and items from [S] bosses, as well as chests that can yield a god set. A detailed description of the monster drops will soon be available on the website.

   - The next update will also add the possibility of performing daily tasks, randomly selecting one of the bosses to defeat.

2. A new act named "Old Players AKT" has been introduced, a short act aimed at honoring players like "Ronnix" and "Lord Grim," who significantly contributed to the server's development several years ago:

   - New NPCs can be found on towers located in the western part of VIP Peaky Blinders City. To get there, one must ascend to the highest level of the walls.

   - After completing all tasks from these NPCs, players can undertake daily tasks to earn combat points.

   - On the western beach, outside the VIP City limits, there is a new place known as Old Jack's Lantern, inspired by the lighthouse from the game Gothic 2, where:

3. We meet two new NPCs - "Old Jack" and "Merlin". After completing tasks with Old Jack, access to the upper part of the lighthouse, where Merlin resides, is granted.

   - At "Merlin" NPC, upgrading magical items is available. Currently, Whis Staff and Wand of Harry Potter can be upgraded.

   - Upgrading Whis Staff increases its damage at levels 1 and 2, and the premium level 3, requiring more items, deals area damage comparable to Omni Whis Staff but slightly less.

   - Upgrading Wand of Harry Potter from the first level increases its area of effect to the size of Whis Staff, and each subsequent level increases the damage. Level 3 Super Harry Potter Wand deals damage equivalent to Elder Wand, which is a significant change for Free To Play players.

4. The cost for artifact slots has been reduced; now level 3 requires 20k cp instead of 50k cp, level 4 - 50k cp instead of 100k cp, and level 5 - 100k cp instead of 150k cp.

5. Changes have been made to Elder Wand and Ultimate Elder Wand:

   - PvP damage for the Support class has been reduced by 20%.

   - PvP damage for the Mage class has been increased by 25%.

6. A new NPC named "World's Richest Man" has been added, from whom players can acquire a skin, title, and aura of the world's richest person, and also appear on the leaderboard. Every player who completes tasks at this NPC will be permanently recorded on the World's Richest People leaderboard. This is an addition for people who want to support the server and its development. The stat bonuses are the same as the last level of the holiday skin, so they do not provide an advantage in the game, making it an addition for people who have a lot of money and want to support the server.

7. A new form of resistance has been added to the game's most powerful bosses – resistance to lifesteal and manasteal. Previously, the toughest mobs could be easily kept alive, even by characters with low health, as lifesteal restored their entire health. The list of mobs that received this new resistance includes: [Q] Boba Fett, [Q] Dark Demon, [Q] Evagrius Shaman, [Q] Hakaishin Beerus Titan, [Q] Imperial Xun, [Q] Powerful Demonic Janemba, [Q] Geldren, [Q] Nazgrel.

8. New Life Skill Boosts have been introduced, which accelerate skill acquisition in areas such as: Alchemy, Combatant, Cooking, Farming, Fishing, Harvesting, Herbalism, Mining, Smithing, Taster, Trading, and Woodcutting.

9. In response to players' difficulties in achieving the maximum amount of soul, a max soul potion has been introduced, which adds +2 max soul. It can be used a maximum of 200 times, totaling +400 max soul. The potion is available from Emperor Calusa and in the store.

10. A new set, the Dragon Protector Set, has been introduced, offering less protection than the god set, but increasing damage. It can be obtained from new bosses and upgraded at Dragons after completing dragon island act 1.

11. The final level of the "Mandalorian Set" has been enhanced – each item now adds +25% physical damage instead of +15%, and instead of +10% magical damage, it now adds +20%. If we have the full set at the last level, we receive an additional +30% physical damage and +20% energy damage from the set bonus. In total, at the last level, the set adds +130% physical damage and +100% ki dmg.

12. New Elites have been introduced, and essences of elements, required for upgrading Whis Staff, have been added to some old elites.

13. The mechanics of artifact bosses have been improved – now, if we move beyond a specified area after dealing 1% damage, we will no longer be teleported back to the temple.

14. At players' request, the player limit on rooku has been slightly increased – now, if we do not have a card, we can log in 5 multiconts on rooku, with a bronze card 6, with a gold 8, and with a platinum 10.

15. A block has been added to spells such as "confuse", "death penetration", "stun", which prevents removing these debuffs from the target if we use a debuff on them after applying one of these spells.

16. Many other new features, which players will be able to discover in the game!

27.3.2024 - Easter Event + Double EXP!
Author: [ADM] Aragorn

PL: Dnia 27.03 o 18:00 (CET) rozpoczyna się event Wielkanocny! W evencie do wygrania mocny skin, dużo punktów premium dla każdego (sprawdź Discord, tam więcej info o darmowych punktach!), a także świąteczne jajka pisanki które dodają punkty doświadczenia! Streamer Kasti organizuje specjalny event z nagrodami wartymi ponad 20.000 PLN! A to jeszcze nie wszystko, 29.03 o 20:00 start double exp event, który trwa 72h - okazja jakiej nie ma często! Dodatkowo przez okres świąteczny można spodziewać sie zniżek na zakupy premium. Ostatnio wprowadziliśmy też mnóstwo zmian i ułatwień dla graczy free to play! I uwaga, wkrótce kolejna duża aktualizacja! Dziękujemy, że jesteście z nami! ❤️

ENG: The Easter event starts on 27.03 at 18:00 (CET)! In the event, you can win a powerful skin, lots of premium points for everyone (check Discord, there's more info about free points!), as well as Easter eggs that add experience points! Streamer Kasti is organising a special event with prizes worth over 20,000 PLN! And that's not all, on 29.03 at 20:00 a double exp event starts, which lasts 72h - an opportunity you don't get often! In addition, discounts on premium purchases can be expected over the festive period. We've also recently made lots of changes and improvements for free-to-play players! And look out, another big update coming soon! Thank you for being with us! ❤️

 

29.1.2024 - Second Update Part v1.3.4
Author: [ADM] Aragorn

PL: Na podstawie Waszych sugestii wprowadziliśmy szereg zmian, które podzieliliśmy na trzy etapy. Niedawno zaimplementowaliśmy pierwszą część aktualizacji, zawierającą rozdziały dotyczące Rooka oraz pierwszy akt Peaky Blinders. Obecnie skoncentrowaliśmy nasze wysiłki na wprowadzeniu nowych mechanizmów gry, usprawnieniach optymalizacyjnych oraz wzmocnieniu zabezpieczeń przeciwko atakom DDoS. Ponadto, dodaliśmy możliwość łowienia, co znacznie ułatwi rozgrywkę dla graczy korzystających z darmowej wersji gry.

Co nowego?

 • - Z przyjemnością informujemy, że miasto "Small City" przeszło gruntowną renowację i modernizację. Biorąc pod uwagę, że poprzednia wersja miasta służyła nam przez ponad 14 lat, uzasadnione było dokonanie odświeżenia. W ramach tych zmian, zmodernizowaliśmy również areny treningowe, które teraz są znacznie większe, a także usunęliśmy możliwość teleportacji do Yamy przy restarcie serwera. Co więcej, dodaliśmy nowe areny treningowe w obszarze znajdującym się powyżej Temple. Zapraszamy do odkrywania licznych nowości w grze.
 • - Wprowadziliśmy innowacyjny system łowienia ryb, który umożliwia graczom na każdym poziomie doświadczenia znaczące zwiększenie regeneracji zdrowia, energii ki oraz mocy duszy. Upieczone ryby oferują regenerację większą niż God Set! Dzięki temu gracze, którzy zainwestują czas w łowienie ryb, mogą osiągnąć regenerację na poziomie do 10 milionów punktów zdrowia i energii ki na sekundę. Jest to wyraz naszego wsparcia dla graczy korzystających z darmowej wersji gry. Łowienie ryb zaczynamy podczas wykonywania aktu "Peaky Blinders" na vipie u NPC "Leif Ericsson".
 • - Z przyjemnością informujemy o wprowadzeniu nowego mechanizmu zapisu mapy, który teraz odbywa się w oparciu o nazwę postaci użytkownika w folderze AppData. Dzięki tej zmianie, mapa nie ulegnie resetowi przy korzystaniu z wielu klientów gry jednocześnie. Osoby zainteresowane przeniesieniem swoich map na inne postacie mogą to łatwo zrobić, kopiując plik mapy i zmieniając nazwę na nową nazwę postaci.
 • - Z radością ogłaszamy wprowadzenie nowego systemu listów gończych. Na terenie strefy VIP, w barze, zagościł nowy postać niezależna (NPC) o imieniu Greef Karga. To właśnie u tego NPC gracze mają możliwość wydania listu gończego na innego gracza. Listy można wystawiać w zamian za rubiny lub punkty wymienialne. Gracz, który pokona osobę, na którą został wydany list gończy, ma prawo zgłosić się po swoją nagrodę bezpośrednio u NPC Greef Karga. Jest to idealne rozwiązanie dla graczy którzy są gnębieni przez większe poziomy, dodatkowo wszystko jest w pełni anonimowe. 
 • - Informujemy, że u NPC o nazwie "Morgoth" wprowadziliśmy tygodniowe zadanie związane z The One Ring. Ponadto, dokonaliśmy modyfikacji osiągnięcia związanego z tym przedmiotem, przekształcając je w osiągnięcie wielopoziomowe.
 • - Z przyjemnością ogłaszamy wprowadzenie nowego systemu tytułów, które będą widoczne nad nazwą użytkownika. Te tytuły nie tylko wyróżniają graczy, ale również przynoszą im dodatkowe bonusy. Pierwszy z tych tytułów można zdobyć, osiągając rangę mistrza we wszystkich dostępnych klanach.
 • - Dokonaliśmy ponownego zbalansowania broni premium, które charakteryzowały się nadmierną siłą uderzenia.
 • - Zaimplementowaliśmy korekty w działaniu meteorytów u Whisa. Obecnie, na poziomach 9 i 10, meteoryty te przyznają buffa trwającego 3 sekundy, co umożliwia utrzymanie ciągłego wzrostu obrażeń, jeśli używa się ich naprzemiennie. Dzięki temu, posiadając oba ulepszenia, można nieustannie zwiększać DMG, ponieważ odnowienie meteorytu wynosi 6 sekund. Dodatkowo, zwiększyliśmy bonusy: na poziomie 9 meteoryt zwiększa obrażenia o 25%, a na poziomie 10 – o 30%.
 • - Oraz wiele więcej w grze!

 

ENG: Based on your suggestions, we have implemented a series of changes, which we've divided into three stages. We recently implemented the first part of the update, containing chapters about Rook and the first act of Peaky Blinders. Currently, we have focused our efforts on introducing new game mechanics, optimization improvements, and strengthening protections against DDoS attacks. Additionally, we have added the ability to fish, which will significantly facilitate gameplay for players using the free version of the game.

What's new?

 • - We are pleased to announce that the city "Small City" has undergone thorough renovation and modernization. Considering that the previous version of the city served us for over 14 years, a refreshment was justified. As part of these changes, we have also modernized the training arenas, which are now much larger, and we have removed the ability to teleport to Yama upon server restart. Moreover, we have added new training arenas in the area above the Temple. We invite you to discover numerous novelties in the game.
 • - We have introduced an innovative fishing system that allows players at every experience level to significantly increase the regeneration of health, ki energy, and soul power. Cooked fish offer more regeneration than the God Set! Thus, players who invest time in fishing can achieve regeneration at the level of up to 10 million health and ki energy points per second. This is an expression of our support for players using the free version of the game. Fishing begins while performing the "Peaky Blinders" act at the VIP NPC "Leif Ericsson".
 • - We are pleased to introduce a new map-saving mechanism, which now takes place based on the user's character name in the AppData folder. Thanks to this change, the map will not reset when using multiple game clients simultaneously. Those interested in transferring their maps to other characters can easily do so by copying the map file and changing the name to the new character name.
 • - We are thrilled to announce the introduction of a new bounty system. In the VIP zone, at the bar, a new independent character (NPC) named Greef Karga has appeared. It is at this NPC that players have the opportunity to issue a bounty on another player. Bounties can be issued in exchange for rubies or exchangeable points. The player who defeats the person with a bounty issued against them has the right to claim their reward directly from NPC Greef Karga. This is an ideal solution for players who are harassed by higher levels, plus everything is completely anonymous.
 • - We inform that at the NPC named "Morgoth," we have introduced a weekly task related to The One Ring. Additionally, we have modified the achievement related to this item, transforming it into a multi-level achievement.
 • - We are pleased to announce the introduction of a new title system, which will be visible above the user's name. These titles not only distinguish players but also bring them additional bonuses. The first of these titles can be obtained by achieving the master rank in all available clans.
 • - We have rebalanced premium weapons, which were characterized by excessive striking power.
 • - We have implemented corrections in the operation of meteors at Whis. Currently, at levels 9 and 10, these meteors grant a buff lasting 3 seconds, allowing for a continuous increase in damage if used alternately. With both upgrades, one can continuously increase DMG since the meteorite's renewal is 6 seconds. Additionally, we have increased the bonuses: at level 9, the meteor increases damage by 25%, and at level 10 – by 30%.
 • - And much more in the game!
21.12.2023 - Christmas Event + First Update Part
Author: [ADM] Aragorn

PL: Właśnie rozpoczął się świąteczny event! Przy Yamy i na wschód od świątyni znajdziesz teleport, który przeniesie Cię na Świąteczną Wyspę. Tam masz szansę zdobyć ekskluzywny i potężny skin, unikatowe przedmioty dostępne tylko podczas tego świątecznego wydarzenia, a także specjalne prezenty, które zwiększają poziomy w zależności od Twojego aktualnego poziomu. Dodatkowo, wprowadziliśmy pierwszą część nadchodzącej aktualizacji, przed startem edycji była dodana jedna z największych aktualizacji od paru lat, ale nie zwalniamy tempa i pracujemy już nad następnymi, to dzięki temu że ta edycja okazała się największym sukcesem od lat możemy ciągle się rozwijać! Dziękujemy że wybieracie właśnie nasz serwer! 

 • W świątecznym sklepie czekają na Ciebie promocje: otrzymasz +10% premium points przy każdym zakupie punktów. Są też obniżki na zestawy 'god set', ulepszenia do skina i inne atrakcje.
 •  
 • Co nowego w tej aktualizacji?
 • 1. Pierwszy Akt Peaky Blinders wprowadza nowy, rozbudowany system misji dostępny dzięki VIP Access. To otwiera drzwi do odkrywania nowych przedmiotów i eksploracji świeżych terenów do zdobywania doświadczenia. Jest to idealna opcja dla graczy o niższym poziomie, umożliwiając im zdobywanie doświadczenia poprzez wykonywanie misji. W przyszłości planujemy dodawać kolejne akty. Rozpocznij swą przygodę w barze, gdzie akcja nabiera tempa. Dzięki temu aktowi zyskasz dostęp do:
 • - Nowych przedmiotów w świeżo dodanych slotach z ostatniej aktualizacji,
 • - Wiele nowych osiągnięć specjalnie zaprojektowanych dla nowych graczy, które są niezwykle korzystne,
 • - Pierwszy akt, który jest łatwy i pozwala nowym graczom na szybki wzrost statystyk,
 • - Nowy system Divine Apple,
 • - I wiele innych atrakcji, które odkryjesz w trakcie przeżywania przygód w tym akcie.
 • 2. Zmiany w balansie różdżek: Od teraz wszystkie różdżki będą skalowały się z obrażeniami KI w przedmiotach, co pozwoli Magom i Postaciom Wsparcia zadawać znacznie większe obrażenia, o ile dobrze rozwijają swoje postacie. Dzięki tej zmianie, przy odpowiednim prowadzeniu postaci, ich siła ataku może wzrosnąć nawet kilkukrotnie.
 • 3. Wprowadzenie nowych umiejętności do trenowania: Teraz, kiedy najedziesz kursorem na nazwę umiejętności w pasku umiejętności, zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o tym, co daje dana umiejętność. To nowe rozwiązanie pozwala na lepsze zrozumienie i wykorzystanie każdej z umiejętności w treningu.
 • 4. Rozbudowa terenu zbiorów u Ner Farmera: Teren przeznaczony do zbierania roślin u Ner Farmera został znacząco powiększony. Dzięki temu, teraz więcej graczy może jednocześnie zbierać rośliny, co ułatwia i przyspiesza proces zbiorów.
 • 5. Aktualizacja wyglądu NPC blessowych: Teraz NPC blessowi noszą outfity inspirowane serią Gothic, co dodaje grze dodatkowego klimatu.
 • 6. Modyfikacje drzew na mapie: Kontynuujemy proces aktualizacji grafiki drzew na mapie, wprowadzając nowocześniejsze i bardziej szczegółowe tekstury.
 • 7. Naprawa NPC związanych z artefaktami: Wszystkie NPC, które mają związek z artefaktami, zostały naprawione i działają teraz poprawnie.
 • 8. Zwiększenie limitu Ki Level do 300: Teraz gracze mogą osiągać wyższe poziomy Ki, co umożliwia zadawanie większych obrażeń przy użyciu różdżek i zaklęć.
 • 9. Pozostałe zmiany: W grze czeka na Was wiele innych zmian, które odkryjecie podczas rozgrywki. Zapraszamy do eksploracji nowych możliwości i ulepszeń!
 •  

ENG: The holiday event has just begun! Near Yamy and east of the temple, you'll find a teleport that will take you to the Christmas Island. There, you have a chance to acquire an exclusive and powerful skin, unique items available only during this holiday event, as well as special gifts that increase levels depending on your current level. Additionally, we've introduced the first part of the upcoming update; before the start of this edition, one of the biggest updates in several years was added, but we're not slowing down and are already working on the next ones. Thanks to the success of this edition, which has been the biggest in years, we can continue to develop! Thank you for choosing our server!

 • In the Christmas shop, promotions await you: you will receive +10% premium points with every point purchase. There are also discounts on 'god set' bundles, skin upgrades, and other attractions.
 •  
 • What's new in this update?
 • 1. The first Act of Peaky Blinders introduces a new, expanded mission system available through VIP Access. This opens the doors to discovering new items and exploring fresh territories for gaining experience. It's an ideal option for lower-level players, allowing them to gain experience through mission completion. In the future, we plan to add more acts. Start your adventure in the bar, where the action picks up. With this act, you'll gain access to:
 •    - New items in freshly added slots from the last update,
 •    - Many new achievements specially designed for new players, which are extremely beneficial,
 •    - The first act, which is easy and allows new players to quickly increase their stats,
 •    - New Divine Apple system,
 •    - And many other attractions that you'll discover while experiencing adventures in this act.
 • 2. Changes in the balance of wands: From now on, all wands will scale with KI damage in items, allowing Mages and Support Characters to deal significantly more damage, provided they develop their characters well. With this change, with proper character management, their attack power can increase several times.
 • 3. Introduction of new skills for training: Now, when you hover the cursor over the name of a skill in the skill bar, detailed information about what the skill provides will be displayed. This new solution allows for a better understanding and utilization of each skill in training.
 • 4. Expansion of Ner Farmer's harvesting area: The area designated for plant gathering at Ner Farmer has been significantly expanded. As a result, more players can now simultaneously gather plants, making the harvesting process easier and faster.
 • 5. Update of the appearance of bless NPCs: Now bless NPCs wear outfits inspired by the Gothic series, adding extra atmosphere to the game.
 • 6. Modifications of trees on the map: We continue the process of updating the graphics of trees on the map, introducing more modern and detailed textures.
 • 7. Repair of NPCs related to artifacts: All NPCs related to artifacts have been fixed and now function correctly.
 • 8. Increase of the Ki Level limit to 300: Now players can achieve higher Ki levels, allowing for greater damage with wands and spells.
 • 9. Other changes: Many other changes await you in the game, which you will discover during gameplay. We invite you to explore new possibilities and improvements!

Library
  Description
  VIP Access
  Pirates Island
  Skin System
  Dragon Ball System
  Events
  Server Info
  Creatures
  Spells
  Equipments
  Achievements NEW
  Shop Outfits
  Tutorials (forum)
  Free Premium points
Community
Facebook
Follow Us
Top Players
# Name
1 Wbita (6,138,069)
2 Wwhis (5,145,884)
3 Fristajlo (5,110,385)
4 Shaddo Eternal (4,553,842)
5 Kubamartin (4,364,554)
6 Whiz (4,298,774)
7 Aizenhover (4,169,086)
8 Toppo (3,582,674)
9 Soupe (3,451,345)
10 Pan Czlajn (3,293,200)
Top Achievement Points
# Name Value
1 Wbita 428
2 Fristajlo 381
3 Shaddo Eternal 374
4 Kubamartin 369
5 Wwhis 365
6 Soupe 362
7 Ainzowany 356
8 Aizenhover 344
9 Toppo 336
10 Payek 331
Top Combat Points
# Name Value
1 Stinha 217,563
2 Pablovsky 214,814
3 Jeyjey 155,243
4 Inosuke 155,037
5 Devilmas 148,587
6 Laxenhover 138,854
7 Pulsar 137,896
8 Ainzowany 135,089
9 Gabimaru 134,096
10 Miudarin 133,501