; ?> DBKO-INFERNO
No changelogs submitted.
21 March 2019 (16:38) by Aragorn - UPDATE z 21.03.2019

PL: Jako podziękowanie za to że wybraliście nasz serwer odbył się dziś kolejny update! W ostatnich tygodniach padały nowe rekordy graczy a obecny rekord to aż 490 graczy! Postanowiliśmy więc wprowadzić optymizacje silnika dzięki którym nie będzie problemów z taką ilością graczy. Zostały naprawione różne bugi a także zostało dodane także dużo rzeczy.
Co nowego?
- Nowa wyjątkowa i mocna postać z anime "Fairy Tail" Zeref! 
- Dodano nowy czar o który prosiliście dla postaci z Naruto, Bleacha oraz Fairy Tail który dodaje +100 attack speeda do trenowania,
- Poprawiono kolejny raz balans Vegetto w tej chwili w formie "Ultra Mode" jest on odporny od paraliży/stunów a także na jego formę nie działa debuf, ale tylko na formę ultra mode jeżeli gracz ma włączone buffy + ultra mode traci on wtedy tylko buffy a ultra mode zostaje,
- Poprawiono buga z którym męczyliście się na trainerach, od tej pory nie będzie żadnych debugów klienta na trainerach niezależnie ile osób będzie stało na twoim stacku,
- Poprawiono buga z możliwością pushowania graczy na trainerach,
- Została poprawiona wydajność serwera tak aby mógł utrzymać jak największą ilość graczy,
- Został wprowadzony nowy system save od tej pory każdy crash serwera oraz restart będzie automatycznie zapisywany dzięki czemu nie będzie już nigdy możliwości klonowania przedmiotów,
- Naprawiono bugi z kamui teleport od tej pory nie będzie z nim już błędów,
- Ulepszono "legendary makankosappo" od tej pory bije więcej wraz z poziomem gracza dzięki czemu staje się jedną z najsilniejszych broni dla postaci magicznych,
- Ulepszony został czar "genki dama" dla postaci Goku, 
- Oraz wiele więcej mniejszych zmian! 


ENG: As a thank you for choosing our server, another update took place today! In recent weeks, new player records have been recorded and the current record is up to 490 players! So we decided to introduce engine optimizations so that there will be no problems with this amount of players. Various bugs have been repaired and many things have been added as well.
What's new?
- A new unique and powerful character from the anime "Fairy Tail" Zeref!
- Added a new spell that you asked for a character from Naruto, Bleach and Fairy Tail who adds +100 speed attack to train,
- Once again, the Vegetto balance is improved in the form of "Ultra Mode", it is immune from paralysis / stun and its form is not debuf, but only on the ultra mode if the player has buffs + ultra mode he loses only buffs and ultra mode stays,
- Fixed bug with which you tired on trainers, from now there will be no customer debug on trainers regardless of how many people will be on your stack,
- Bug fixed with the ability to push players on trainers,
- The server's performance has been improved so that it can keep as many players as possible,
- The new save system has been introduced so far every server crash and the restart will be automatically saved so that there will never be the possibility of cloning before,
- Fixed bugs from kamui teleport from now on there will be no more errors with it
- Improved "legendary makankosappo" from now on beats more with the player's level so that it becomes one of the strongest weapons for magical characters,
- The "genki dama" charm for the Goku character has been improved,
- And many more minor changes!

01 March 2019 (00:30) by Aragorn - Update z 01.03.2019

PL: Druga część sporego update, skupiała się ona na rozwinięciu pierwszej części update,  poprawiono wiele bugów a także dodano dużo nowości. Skupiliśmy się także na rozbudowie profesji dystansowych dodaniu dla nowych broni oraz ulepszeń, wprowadzamy po woli zmiany które pomogą w wprowadzeniu nowe postaci premium DST. Wymagane jest pobranie nowego klienta! Co dodano:
- Pvp exp stage został dodany od teraz zamiast 5x PVP jest 6-1x w zależności od tego który mamy poziom, do 50k lvl mamy 6x rate od tego momentu zaczyna się zmieniać do 450k+ gdzie mamy już tylko 1x pvp rate. 
- Poprawiono auto clean house, od teraz gracze które mają domki a ich ostatni login był powyżej 31 dni wtedy domki zostają automatycznie czyszczone i są znowu wolne do kupna.
- Poprawione wszystkie bugi związane z sagami,
- Dodano dużo nowych NPC którzy dają nam serie zadań po których ukończeniu jesteśmy w stanie zrobić zadania na ulepszenie whis staffa oraz dostep do pałacu zeno, dodano łącznie ponad 10 NPC, (łącznie około 15-20 zadań). Seria zadań zaczyna się od Baba Guli.
- Dodano nowy system UPGREADÓW broni dystansowej, od tej pory broń dystansową można także ulepszać pojawił się w mieście Cavalorn który jest myśliwym, po wykonaniu u niego zadań możemy kupować nowe mocne bronie oraz istnieje możliwość ulepszania broni dystansowej, do aż +100, jednak ulepszenia broni dystansowej są mocniejsze każde jedno ulepszenie to +12 dmg czyli łącznie można osiągnąć +1200 DMG! 
- Dodano nowe rodzaje broni które możemy kupować u Cavalorna na wyspie piratów im więcej u niego wykonamy misji tym lepsze bronie będzie nam sprzedawać dystansowe!
- Poprawiono bug z expami na dzwigniach, od teraz w momencie cleanu nie bedzie zadnego buga. 
- Dodano Pałac Zeno u którego można walczyć na arenie Tytanów wykonując zadania u Zeno musimy uważać co piszemy bo gdy wybierzemy złe dialogi ochroniarze Zeno zaatakują nas a wtedy by to cofnąć będziemy musieli zrestartować Zeno przedmiotem z shopu o nazwie "Zeno Peacekeeper", 
- Dodano do lota z Elite mobków Piece of Langris Shards, są to shardy które zamieniamy u Cavalorna na Langris shardy i dzięki temu możemy ulepszać bronie dystansowe,
- Dodano dużo nowych potworów expowych,
- Oraz wiele innych mniejszych zmian! 

ENG: The second part of a big update, it focused on developing the first part of the update, corrected many bugs and also added a lot of new features. We have also focused on expanding the distance professions for new weapons and upgrades, and introducing changes that will help introduce new premium DST characters. It is required to download a new customer! What was added:
- Pvp exp stage has been added from now instead of 5x PVP is 6-1x depending on which level we have, up to 50k lvl we have 6x rate from that moment it starts to change to 450k + where we have only 1x pvp rate.
- The auto clean house has been improved, from now on players who have houses and their last login was above 31 days, then the houses are automatically cleaned and are free to buy again.
- All bugs related to sagas have been corrected,
- Added a lot of new NPCs that give us a series of tasks after which we are able to complete the task to improve whis staff and access to the zeno palace, added a total of more than 10 NPCs, (a total of about 15-20 tasks). The series of tasks begins with Baba Guli.
- The new UPGREAD system of ranged weapons has been added, since now the ranged weapon can also be improved in Cavalorn which is a hunter, after completing his tasks we can buy new strong weapons and there is a possibility of upgrading ranged weapons, up to +100, but upgrading weapons distance is stronger every single improvement is +12 dmg, so you can reach +1200 DMG in total!
- Added new types of weapons that we can buy from Cavalorn on the pirate island, the more we carry out the mission, the better weapons we will sell ranged!
- Fixed a bug with expami on levers, from now on cleanu will not be any bug.
- Added Zeno Palace with which you can fight in the Titans arena by doing tasks with Zeno we have to be careful what we write because when we choose evil dialogs, Zeno bodyguards will attack us and then we will have to undo Zeno's subject from the shop called "Zeno Peacekeeper",
- Piece of Langris Shards have been added to the flight from the Elite mobków, they are shards which we exchange with Cavalorn on Langris shardy and thanks to that we can improve ranged weapons,
- Many new expw monsters have been added,
- And many other minor changes!


20 February 2019 (06:58) by Aragorn - UPDATE z 20.02.2019

PL: Update V5.5 postanowiliśmy podzielić na części z względu na ilość rzeczy które zamierzamy wprowadzić. Pierwsza część ogromnego update obyła się dzisiaj! Ta część update skupiała się głównie na wprowadzeniu Sag Systemu, oraz poprawieniu balansu. Czyli to na co bardzo długo nam zwracaliście uwagę! W ciągu kilku dni powinno pojawić się druga część update!

Co dokładnie zostało zmienione:
- Wprowadzono ogromy Sag System był on wzorowany na Sag Systemie z dbko 3.11, jednak został on napisany od nowa i przebudowany oraz przebalansowany na nasz serwer, na sagi składają się ponad 40 NPC oraz ponad 100 przeciwników! Sagi podzielone na saiyan saga, Freeza saga, Cell Saga, Buu Saga, DBGT saga, w planach są także sagi z DB Super! 
- Nowa metoda powiększania punktów duszy, wykonując sagi, przechodząc poszczególne etapy jesteśmy w stanie zdobyć łącznie ponad 150 punktów duszy,
- Nowa metoda expienia, jeżeli nie dajesz radę się expić na zwykłych respach a masz silną ekipę możesz już na niskim lvl ruszyć na sagi, łącznie sagi są w stanie dać nam nawet 30-40 tysięcy poziomów! 
- Nowy sposób zdobywania złota, z potworów sagowych zdobywamy duże ilości złota,
- Nowa maszyna dedykowana dużo mocniejsza jest w stanie utrzymać 800-1000 graczy,
- Dodane zostały na mapę kolejne NPC u których można wykonać zadania na punkty duszy,
- Przebalansowany został także DMG postaci z broni fizycznych (dystansowych oraz bliskich) od teraz co 100 tysięcy poziomów gracza siła ataku z broni zostanie podniesiona o 50%, maksymalna ilość to aż 350% aktualnego dmg na 700k lvl!
- Naprawiono Champa Skin od tej pory zwiększa nie tylko Magic DMG a także Magical DMG!
- Ultimate expboost (200%) działa na potwory ale także na ludzi,
- Poprawiono komende !shop od tej pory dostajemy wszystkie przedmioty na raz które zamawiamy oraz jeżeli nie mamy capa itemy trafiają do depo,
- Oraz wiele mniejszych zmian! 

ENG: Update V5.5 we decided to divide into parts due to the amount of things we intend to introduce. The first part of the huge update has come today! This part of the update focused mainly on the introduction of the System Sag, and the improvement of the balance. So what you've been paying attention to for a long time! Within a few days, the second part of the update should appear!
What exactly has been changed:
- Enormous Sag System was introduced, it was modeled on the Sag System from db3 3.11, but it was rewritten and rebuilt and re-assigned to our server, the saga consists of over 40 NPCs and over 100 enemies! Sagas divided into saiyan saga, Freeza saga, Cell Saga, Buu Saga, DBGT saga, there are also plans for sands with DB Super!
- A new method of magnifying soul points, performing sagas, passing individual stages, we are able to acquire a total of over 150 soul points,
- New expienia method, if you do not manage to raise on normal respach and you have a strong team you can move to the saga on low lvl, in total sagas are able to give us even 30-40 thousand levels!
- A new way of acquiring gold, we get large amounts of gold from saga monsters,
- A further NPC has been added to the map, where you can perform tasks for soul points,
- DMG has also been re-assigned the form of physical weapons (spacers and relatives) from now on every 100,000 player levels the strength of the attack from the weapon will be raised by 50%, the maximum amount is up to 350% of the current dmg per 700k lvl!
- Fixed Champa Skin from now increases not only Magic DMG but also Magical DMG!
- Ultimate expboost (200%) works on monsters but also on people,
- The command has been improved! Shop from now we get all the items at once that we order and if we do not have capa items go to the depot,
- And many smaller changes!

18 January 2019 (22:12) by Aragorn - Mini Update z 18.01.2019

PL: Przepraszamy za dzisiejszą przerwę techniczną nie była ona wywołana przez nas, serwerownia miała awarie techniczną, w przyszłym miesiącu zmieniamy serwerownie nie będzie już takich problemów. Jako rekompensatę zostanie zorganizowany event na punkty do shopu, będzie on na fanpage. Dodatkowo 26-27 stycznia odbędzie się double exp, będzie można kupić także orion exp boosty (przygotujcie punkty). Dodatkowo zostało dodane trochę mniejszy zmian:

- Zwiększono czas przez który możemy dołączyć do eventów z 7 na 10 min,
- Poprawiono szybkość znikania ciał, 
- Poprawiono czar blut, 
- Poprawiono balans magów zmniejszony został ich dmg 5-20%,
- Zwiększono dmg vegetto balla oraz zmieniono jego pobieranie soula z 125 na 110,
- Poprawiono wejście do hotelu, 
- Poprawiono quest na czar Blut,
- Oraz wiele mniejszych poprawek. 

ENG: We are sorry for today's technical break it was not called by us, the server room had technical failures, next month we will change the server rooms there will be no such problems. As compensation, an event will be organized for points to the shop, it will be a fanpage. In addition, on 26-27 January there will be a double exp, you can also buy orion exp boosts (prepare points). In addition, some minor changes have been added:
- Increased the time by which we can join events from 7 to 10 minutes,
- The speed of disappearing bodies has been improved,
- Fixed the blud spell,
- The balance of mages has been improved, their dmg 5-20% has been reduced,
- The vegetation ball was increased and its download from 125 to 110 was changed,
- Entrance to the hotel has been improved,
- The quest for the Blut spell has been improved,
- And many smaller patches.

14 January 2019 (21:42) by Aragorn - Update z 14.01.2019

PL: Update głównie skupiał się na optymizacji serwera, poświęciliśmy na to bardzo dużo czasu oraz pieniędzy, jednak dzięki temu w tej chwili serwer jest w stanie utrzymać ponad 500 osób bez lagów, wcześniej przy 300 już były lagi, do tego naprawiliśmy sporo bugów i błędów w grze, zostało także dodane kilka ciekawych rzeczy: 

- 3 questy dla profesji z Bleache na ulepszenie czaru Blut,
- Dodano na mapie sporo NPC z misjami dla powiększenia ilości soul pointsów, 
- Naprawiono drzwi na Pirates Island, 
- Przywrócono dawne tempo bicia przy max attack speedzie (250 max as),
Naprawione dokuczliwe problemy z Auto Lootem oraz PvO,
Przyspieszone znikanie ciał potworków, teraz każde ciało znika po 60-sieciu sekundach,
Poprawione literówki w starych NPC,
Nowy spell 'Cancel Summons' który usuwa wszystkie summony,
- Nowa profesja premium Obito dostępna w shopie,
Usprawniony quest na Regeneration LvL 3,
- Do shopu dodano także exhanger który daje +150 pp do shopa, 
Drobne poprawki w buffach,
- Czary przy magów zabierają soula 25 soul jeden czar (combo spells),
- Dodatkowe powiadomienia przy czyszczeniu mapy, 
Od teraz po użyciu komendy !shop i odebraniu przedmiotu gracz będzie zapisywany, koniec z oszukiwaniem, 
- Poprawiono Dragon Hunting Event, 
- Dodano dużo nowych broni dla postaci typu DST najsilniejsza z nich znajduje się w shopie, na resztę dojdą questy z czasem,
- Oraz wiele mniejszych zmian. 

ENG: Update mainly focused on optimizing the server, we spent a lot of time and money on it, but thanks to this the server is able to maintain over 500 people without lag, before there were 300 lags left, we also fixed a lot of bugs and bugs in the game , some interesting things have also been added:
- 3 quests for the profession from Bleache to improve the Blut spell,
- A lot of NPCs have been added on the map with missions for increasing the number of soul points,
- The Pirates Island door has been repaired,
- The old attacking speed with max attack speed (250 max as) has been restored,
- Repaired problems with Auto Loot and PvO,
- Accelerated disappearance of the bodies of monsters, now every body disappears after a 60-second network,
- Fixed typos in old NPCs,
- New spell 'Cancel Summons' that removes all summons,
- New Obito premium profession available in the shop,
- Improved quest for Regeneration LvL 3,
- Small fixes in buffs,
- Additional notifications when cleaning the map,
- From now on using the! Shop command and picking up the item, the player will be saved, no more cheating,
- Fixed Dragon Hunting Event,
- Added a lot of new weapons for the DST type characters, the strongest of them is in the shop, the rest will come to the quests with time,
- And many smaller changes.
22 December 2018 (02:18) by Aragorn - WINTER UPDATE z 22.12.2018r


PL: Odbył się właśnie największy jaki kiedykolwiek update! Update o nazwie "Winter Update", odbył się także restart postaci który był wywołany dużymi zmianami w balansie oraz wieloma prośbami graczy, gracze którzy zakupili punkty do sklepu w grudniu zostaną im zwrócone. Poprzednia edycja trwała ponad rok czasu ta edycja będzie jeszcze dłuższą! Nie możesz się już doczekać startu? Możesz nam pomóc z testami serwera w zakładce "Beta" możecie dołączyć do testów! Wymagane jest pobranie nowego klienta! Dodatkowo także konkurencyjne serwery przestały już istnieć dziękujemy że wybraliście nasz serwer! Inferno stało się najlepszym z listy wysoko poziomowych serwerów! Do rzeczy co zostało zmienione w ostatnim update?
Lista zmian: 
1. Nowe respy dla: 60k, 100k, 100k, 150k, 200k, 250k
2. Zmiany w eq:
(Zmiany dokonano w regeneracji przedmitów oraz skillach) 
- Bills armor, legs, boots 200k > 250k
- Magic Health shield 700k > 1kk
- Magic Mana shield 450k > 650k
- Bills set 200k > 250k
- Changeling helmet, armor, legs, boots 25k > 35k
- Golden Goku armor, legs, boots 40k > 50k
- Golden Goku set 25k > 50k
- Legendary helmet, armor, legs, boots 75k > 100k
- Legendary set 50k > 100k 
- Shenron set 720k > 1,2kk
- Fusion armor, legs, boots 250k (stałe hp) > 500k
- Nowy bonus: fusion set +500k hp/ki
- Orochimaru items 5k > 10k 
- Jack Sparrow Compass 100k > 200k
- Jack Sparrow Cap 60k > 80k
3. Nowe przedmioty:
- Shiny Ultimate Sannin Forehead Protector   
- Shiny Ultimate Sannin Coat  
- Shiny Ultimate Sannin Legs  
- Shiny Ultimate Sannin Boots    
- Edo Uchiha Bandana
- Edo Uchiha Fighting Armor   
- Edo Uchiha Fighting Legs        
- Edo Uchiha Fighting Boots       
4. Naprawiono dwa nie dzialajace anihilatory od 2k oraz 8k!
5. Nowe metody platnosci z kazdego kraju! Automatyczne paysafecardy! W tym także płatności bitcoin! 
6. Duza ilosc nowych potworow ponad 50! W tym questowe i expowe. 
7. Zmiana ceny removera z 50 diamentów na 50 rubinów. 
8. Dwa duże nowe questy na buffy.
9. Zmiany w skinach:
- Champa skin 20% > 25%
- Easter bunny 800k > 1,75kk 
- Medusa skin 30 skills > 40
- Jack Sparrow Outfit 500k > 1kk
- Thorus skin 500k > 1kk ]
- Changeling Skin 50 > 60
10. Dodano do SHOP-a nowy przedmiot "Dice" jest to kostka którą można używać do gry z kolegami ale też do zarabiania kasy na tzw. kasynie. 
11. Daily rewards system! Jest to nowy system w którym możemy odbierać dzienne nagrody! Co 22h w zależności od tego czy posiadamy VIP access otrzymujemy lepsze nagrody, nagrody z vipem dzielą się na zwykłe(75% szans na dropa), rare(20%), legendary (5%). W legendarnych przedmiotach znajdują się itemy z sms shopu o różnej wartości!
12. Zmieniono/ulepszono niektóre transformacje postaci które byly brzydkie.
12. Zmiany na Pirates Island:
- Dodano skrzynki z nagrodami na mapie,
- Cały nowy rozdział przygody na pirates island, w trzecim rozdziale mozemy odblokowac kopanie zlota a takze zdobyc +170 soula!
13. Zmiany w skillach:
- Energy - od tej pory możemy skillowac zamiast do 150 to do 200 - dodatkowo teraz przy 200 skilla podstawowego gdy użyjemy buffa +50 energy (lub nałożymy eq na energy) mamy 250 energy wtedy redukcja obrażeń magicznych to aż 90%! 
- Attack Speed - zmniejszono troche szybkosc wbijania attack speeda o około 25%! 
14. Usunieto Dragon Ball Six Stars z dropa zwyklych potoworow. 
15. Bardzo duże zmiany w balansie prawie każda postać ma zmieniony dmg, najwiekszą różnicę widać w postaciach typu DPS i DST, zmieniono także kilka przyrostów postaci:
- Freeza 30/45 > 50/75
- Cooler 35/55 > 55/80
- Dende 30/200 > 50/200
- Videl 40/65 > 60/80
- Shin 50/200 > 60/200
- Vegetto 175/175 > 150/150
- Turles 55/50 > 70/60
- Naruto 340/50 > 410/90 
16. Nowe postacie z naruto:
- Haku 
- Itachi
- Konan  
- Madara  
- Minato 
- Obito  
- Suigetsu
16a. Nowe postacie z Bleache:
- Urahara  
- Grimmjow
16b. Nowa postać z Dragon Balla: Toppo
17. Dodano także postać z nowego anime "Fairy Tail":
- Natsu  
18. Dodane zostały także dwie nowe premium postacie: Obito (tank), Toppo (mag). Aby je zrobic potrzebujemy wykonac quest na premium profesje + kupic odpowiedni przedmiot z sms shopu!
19. Poprawiono nagrody z Tasków teraz dodają dużo więcej expa i troche wiecej golda. 
20. System petów został zmieniony/zmodyfikowany i ulepszony teraz pety od trzeciego poziomu w góre zmieniają swój dmg w zależności od tego który mamy lvl, premium pet stał się także dużo silniejszy. 
21. Oraz wiele wiele więcej w grze!
Screeny znajdują się niżej. 

ENG: ENG:  The biggest update ever took place! Update called "Winter Update", there was also a restart of the character that was caused by large changes in the balance and many requests from players, players who bought points to the store in December will be returned to them. The previous edition lasted over a year, this edition will be even longer! Can not you wait to start? You can help us with server tests in the "Beta" tab you can join the tests! It is required to download a new customer! In addition, also competitive servers have ceased to exist, thank you that you have chosen our server! Inferno has become the best of the list of high-level servers! To what has been changed in the last update?
A list of changes:
1. New respy for: 60k, 100k, 100k, 150k, 200k, 250k
2. Changes in eq:
(Changes were made in the regeneration of the items and skills)
- Bills armor, legs, boots 200k> 250k
- Magic Health shield 700k> 1kk
- Magic Mana shield 450k> 650k
- Bills set 200k> 250k
- Changeling helmet, armor, legs, boots 25k> 35k
- Golden Goku armor, legs, boots 40k> 50k
- Golden Goku set 25k> 50k
- Legendary helmet, armor, legs, boots 75k> 100k
- Legendary set 50k> 100k
- Shenron set 720k> 1.2kk
- Fusion armor, legs, boots 250k (fixed hp)> 500k
- New bonus: fusion set + 500k hp / ki
- Orochimaru items 5k> 10k
- Jack Sparrow Compass 100k> 200k
- Jack Sparrow Cap 60k> 80k
3. New items:
- Shiny Ultimate Sannin Forehead Protector
- Shiny Ultimate Sannin Coat
- Shiny Ultimate Sannin Legs
- Shiny Ultimate Sannin Boots
- Edo Uchiha Bandana
- Edo Uchiha Fighting Armor
- Edo Uchiha Fighting Legs
- Edo Uchiha Fighting Boots
4. Fixed two non-working annihals from 2k and 8k!
5. New payment methods from every country! Automatic paysafecardy! Including bitcoin payments!
6. A lot of new monsters over 50! Including questowe and expowe.
7. Changing the remover's price from 50 diamonds to 50 rubies.
8. Two big new quests for buffs.
9. Changes in skins:
- Champa skin 20%> 25%
- Easter bunny 800k> 1.75kk
- Medusa skin 30 skills> 40
- Jack Sparrow Outfit 500k> 1kk
- Thorus skin 500k> 1kk]
- Changeling Skin 50> 60
10. Added to the SHOP new item "Dice" is a cube that can be used to play with colleagues but also to earn cash on the so-called. casino.
11. Daily rewards system! This is a new system in which we can receive daily prizes! Every 22h, depending on whether we have VIP access, we get better rewards, vip awards are divided into regular (75% chance for a drop), rare (20%), and legendary (5%). Legendary items include items from a sms shop of various values!
12. Some transformations of characters that were ugly have been changed / improved.
12. Changes to Pirates Island:
- Added a box with prizes on the map,
- The whole new chapter of the adventure on pirates island, in the third chapter, we can unlock digging the gold and also get +170 soula!
13. Skills changes:
- Energy - from now we can skill up to 150 to 200 - additionally now with 200 basic skills, if we use buff +50 energy (or we impose eq on energy) we have 250 energy then the reduction of magic damage is up to 90%!
- Attack Speed ​​- decreased the attack speed by approx. 25%!
14. Removed Dragon Ball Six Stars from the drop of ordinary monsters.
15. Very large changes in the balance almost every character has changed dmg, the biggest difference can be seen in the DPS and DST forms, and also several increments of the form have been changed:
- Freeza 30/45> 50/75
- Cooler 35/55> 55/80
- Dende 30/200> 50/200
- Videl 40/65> 60/80
- Shin 50/200> 60/200
- Vegetto 175/175> 150/150
- Turles 55/50> 70/60
- Naruto 340/50> 410/90
16. New characters from naruto:
- Haku
- Itachi
- Konan
- Madara
- Minato
- Obito
- Suigetsu
16a. New characters from Bleache:
- Urahara
- Grimmjow
16b. A new character from Dragon Ball: Toppo
17. Also added a character from the new anime "Fairy Tail":
- Natsu
18. Two new premium characters have also been added: Obito (tank), Toppo (mag). To do them, we need to do a quest for premium professions + buy the right item from the sms shop!
19. Improved prizes from Tasków now add a lot more expa and a little more gold.
20. The pet system has been changed / modified and now the pets from the third level have been upgraded to change their dmg depending on which one we have lvl, the premium pet has also become much stronger.
21. And much much more in the game!


22 August 2018 (19:52) by Aragorn - Zmiana w balansie z 22.08.2018

Postacie z Naruto i Bleache mogą od teraz używać czaru speed up aby uciec z stuna. 

Dodatkowo domki osób które dostają delete postaci będą od teraz automatycznie czyszczone po restarcie serwera. 

20 May 2018 (01:26) by Aragorn - MINI UPDATE z 20.05.2018

Poprawiono płynność gry, dodano nowe rozwiązanie otworzenie okienka trade po przez kliknięcie prawym przyciskiem na NPC, powróciły przelewy instant transfer z każdego banku! 

09 May 2018 (17:01) by Aragorn - UPDATE z 07.05.2018

PL: Spóźniony patch notes jednak w końcu jest! Update skupiał się na bardzo wielu wątkach jednak nie sposób jest ich wszystkich wypisać. Update skupiało się głównie na wprowadzeniu zmian o których potrzebie wprowadzenia mówili nam gracze a więc o to jest! A co nowego? (w skrócie) 


1. Całkowita zmiana obecnych buffów, większość graczy uważała że buffy są bez użyteczne, zrobiliśmy je od nowa, teraz jest 8 buffów dla każdej postaci oraz 4 buffy zależne od klasy jaką jesteśmy czyli warrior/dps/dst/support/tank/mage. Każda postać ma buffy dobrane idealnie pod swoją klase, supporty buffy supportowe itp. 
1b. Aby używać ostatnich dwóch buffów należy wykonać questy które pojawią się w przyszłym update!
2. Nowa postać długo oczekiwana Chaoz, jest to MAG z nowymi specjalnymi czarami typu summon tenshin który z lvlem Chaoza staje się coraz mocniejszy! 
3. Dodane został pełniejszy opis postaci w momencie klikania na danego gracza. Teraz możemy się dowiedzieć czy osoba jest przed rebornem, po rebornie czy po black rebornie oraz widzimy jego profesje dodatkowo klase typu tank itp. 
3b. Dodano również informacje w momencie gdy ktoś chce zobaczyć kim jesteśmy pojawia się nam w server logu informacja. 
4. Sword Evolution System
Każdy miecz może wydobywać dusze z potworków, grając postacią z BLEACHA(na czerwono) klikamy prawym przyciskiem myszki na miecz a następnie na potworka. Jeżeli miecz jest założony na odpowiedni slot a potworek ma malo HP to ekstraktujemy dusze. Maksymalna ilość dusz w każdym mieczu to 100000, przekłada się to na 40% większe obrażenia z tego miecz. Obrażenia są zwiększane na każdej postaci.

5. Duża ilość nowych miejsc oraz questów, dla postaci z DB doszły nowe buffy, dla Bleache ulepszanie miecza to i coś dla Naruto się znajdzie, questy na nowe amulety! Amulety są naprawdę mocne. 
6. Nowy system regeneration, od teraz doszły questy na ulepszenie czarów leczących! Z każdym levelem leczymy się coraz mocniej! 
7. Poprawiona część spelli dzięki którym mogliśmy wchodzić do temple itp.
8. Doszła duża ilość nowych mobów, oraz dużo mobów starych została zmodyfikowana. 
9. Do klienta z auto updaterem dodano możliwość kliknięcia na niego prawym przyciskiem i przez to odpalenia opcji trade! 
10. Dodano zakładkę "Gallery" gdzie można dodawać zdjęcia z gry! Zapraszamy do dodawania!
11. Naprawiono również wiele estetycznych rzeczy takich jak nazwy przedmiotów itp. 
12. Oraz wiele więcej w grze! :) 

ENG: A late patch, however, is finally there! Update focused on many threads, but there is no way to list them all. Update focused mainly on introducing changes that the players needed to introduce, so it's all about it! What's new? (in brief)

1. Total change of current buffs, most players thought that buffs are unhelpful, we made them from scratch, now there are 8 buffs for each character and 4 buffs depending on the class we are ie warrior / dps / dst / support / tank / mage. Each character has buffs perfectly matched to his class, supports, support buffs, etc.

1b. To use the last two buffs, do quests that will appear in the next update!
2. A new long-awaited character Chaoz, it is a MAG with new special summon tenshin spells which with Chaus's lvl becomes more and more powerful!
3. A fuller description of the character was added when clicking on the player. Now we can find out whether the person is in front of reborn, after rebornie or black rebornie, and we see his professions in addition to class tank etc.
3b. Information has also been added when someone wants to see who we are, information appears in the server log.

4. Sword Evolution System
Each sword can extract souls from monsters, playing with a character from BLEACH (in red) click with the right mouse button on the sword and then on the monster. If the sword is put on the right slot and the monster has little HP, we extract the souls. The maximum number of souls in each sword is 100,000, which translates into 40% more damage from this sword. Damage is increased on each form.

5. A lot of new places and quests, for the characters from the DB came new buffs, for Bleache, improving the sword, and something for Naruto will be found, quests for new amulets! Amulets are really strong.
6. The new regeneration system, from now on there are quests for improving the healing spells! With each level, we heal more and more!
7. Improved part of the spella thanks to which we could enter the temple etc.
8. There were a lot of new mobs, and a lot of old mobs were modified.

9. And much more in the game! :)

10 April 2018 (12:25) by Aragorn - UPDATE z 09.04.2018

PL: Duży update w którym wysłuchaliśmy próśb graczy i dodajemy nową postać "Herkulesa - Satana" jest to postać nie spotykana na innych serverach i w takie właśnie postacie chcemy teraz dodawać, nowe nie spotykane nigdzie indziej! Co nowego:
- Nowa postać "Herkules - Satan",
- Poprawiono nie zliczoną ilość bugów którą zgłaszali gracze,
- Wprowadzono nowy przelicznik dla "armorów" teraz 1k defa = 7.5% mniejszy dmg z broni fizycznych (przypominam że każdy item można u piratów z upgreadować do +1k armora!),
- Dodano opis do drzwi questowych (z nazwami itemek ktore zdobywamy z questów), 
- Zmniejszono utratę upgreadów podczas nie udanego upgreada,
- Naprawiony został Changeling Quest,
- Wprowadzono znowu walutę dimenty i rubiny,
- Zakonczenie eventu Wielkanocnego dziekujemy za udział,
- Oraz wiele wiele więcej!ENG: A big update in which we listened to the requests of the players and add a new character "Hercules - Satana" is a character not found on other servers, and in such characters we want to add now, new ones not found anywhere else! What's new:
- The new character "Herkules - Satan",
- Fixed not counted number of bugs reported by players,
- Introduced a new converter for "armors" now 1k defa = 7.5% smaller dmg from physical weapons (I remind you that each item can be pirated with up to +1k armor!),
- Description added to the quest door (with the names of itemek that we get from quests),
- The loss of upgreads during the unsuccessful upgrade has been reduced,
- Changeling Quest has been repaired,
- The currency of the dimes and rubies has been introduced again,
- Thank you for the Easter event for participation,
- And much much more!