; ?> DBKO-INFERNO

Pirates Island (Wyspa Piartów)

PL: Wyspa piartów jest to miejsce dla ludzi którzy lubią klimat RPG. Znajdziemy tu wiele ciekawych miejsc, zadań, questów, tasków. Główną nagrodą za wykonywanie zadań dla NPC jest dostęp do Systemu Upgreadów (opisany niżej). Znajdziemy tu wiele ciekawych wątków z Piratów z Karaibów, serii Gothic, oraz wątki z Władcy Pierścieni.
ENG: The piartów island is a place for people who like the atmosphere of RPG. We will find here many interesting places, tasks, quests, tasks. The main reward for completing tasks for the NPC is access to the Upgreads system (described below). We will find here many interesting threads from the Pirates of the Caribbean, the Gothic series, and stories from the Lord of the Rings.

Upgread System:

PL: Do upgreadu potrzebujemy Piece of Dark Shard lub Piece of Azure Shard są to przedmioty które możemy zdobyć z mini bossów (opisane niżej). Gdy posiadamy 100 Piece of Azure shard możemy je zamienić w Dark Shard lub Azure Shard u NPC w drugim rozdziale na Wyspie Piratów.
ENG: For upgread we need Piece of Dark Shard or Piece of Azure Dark Shard are items that we can get from mini bosses (described below). When we have 100 Piece of Azure shard, we can turn them into Dark Shard or Azure Shard in the NPC in the second chapter on the Pirate Island.PL: Gdy już mamy Azure Shard lub Dark Shard potrzebujemy inhibitora jest to substancja która potrzebujemy aby się udało ulepszenie, inhibitory mają różną siłe 25%, 40%, 50%, 65%, 75%, 80%, 95%. Dark Shard jest do ulepszania broni, Azure Shard służy do ulepszania reszty ekwipunku. Dark Shard dodaje +7 ataku, Azure Shard dodaje +10 armora, Langris Shard dodaje +12 ataku ale tylko dla broni dystansowych. Itemy można ulepszać 100 razy. Łącznie na +100 otrzymujemy: +700 do ataku lub +1000 do armora (Każde 1000 armora to aż 7.5% mniej dmg dostajemy z fizycznych obrazen! Łącznie możemy zdobyc +30% ochrony). Gdy posiadamy oba przedmioty używamy inhibitora na shardzie, po czym możemy użyć go na przedmiocie. Jeżeli ulepszenie się nie uda tracimy 30% ulepszenia czyli z przykładowo +20 spadniemy na +14, inhibitor wyznacza szansę na udanie się ulepszenia.
ENG: When we already have Azure Shard or Dark Shard we need an inhibitor, this is the substance that we need for the improvement to be made, the inhibitors have different strengths of 25%, 40%, 50%, 65%, 75%, 80%, 95%. Dark Shard is for upgrading weapons, Azure Shard is used to improve the rest of the equipment. Dark Shard adds +7 attack, Azure Shard adds +10 armor, Langris Shard adds +12 attack but only for distance weapon. Itemes can be upgraded 100 times. In total, at +100 we get: +700 to attack or +1000 to armor (Each 1000 armor is as much as 7.5% less dmg we get from physical injuries! In total, we can earn + 30% protection). When we have both objects we use an inhibitor on shard, after which we can use it on the object. If the improvement is not successful, we lose 30% of the improvements, i.e. with +20 going down to +14, the inhibitor determines the chance for improvement.Rozdziały: (chapters)

PL: 1. Pierwszy rozdział rozpoczyna się po wykonaniu dla Jacka Sparrowa jego zadania. (Polega ono na tym że podczas walki na morzu Jack traci swoje itemy i my musimy je odnalesc, pozniej sie okazuje ze ktos je ukradł i ukrył na wyspie niedaleko), pierwszy rozdział skupia się na Francisie który zleca nam pierwsze misje dzięki którym poznajemy świat. Rozdział kończy się na przy wzięciu ostatniej misji na zdobycie zaufania. Odblokowujemy tym rozmowę z resztą NPC.
ENG: 1. The first chapter begins after Jack Sparrow's mission. (It consists in the fact that during the fight at sea Jack loses his items and we must find them, later it turns out that someone stole them and hid them on the island nearby), the first chapter focuses on Francis who commissioned us the first missions through which we explore the world. The chapter ends with taking the last mission to gain trust. We unlock this conversation with the rest of the NPC.PL: 2. Drugi rozdział rozpoczyna się po wzięciu ostatniej misji od Francisa, polega na zdobyciu zaufanie od każdego z członków załogi. W tym rozdziale wykonujemy misje i odblokowujemy wiele opcji w tym upgread system. Rozdział kończy się na zdobyciu awansu u Kapitana Greaga po zdobyciu awansu możemy korzystać z wielu przywileji przykładowo kupować lepsze inhibitory 50% i 65%.
ENG: 2. The second chapter begins after taking the last mission from Francis, it involves winning trust from each of the crew members. In this chapter, we perform missions and unlock many options in this upgread system. The chapter ends with the promotion of Captain Greag after winning the promotion, we can use many privileges, for example, buy better 50% and 65% inhibitors.PL: 3. Trzeci rozdział polega na tym że mamy odbić kopalnie złota Morie jest to kopalnia z Władcy Pierścieni, możemy tam kopać złoto oraz wiele więcej! Główną nagrodą jest możliwość robienia daily tasków z 3 rozdziału, taski te wykonujemy codziennie i za nie otrzymujemy punkty duszy. Możemy zwiększyć swój poziom dusz nawet o ponad 170! Trzeci rozdział odblokowuje nam także dostępy do ciekawych respów.
ENG: 3. The third chapter is that we have to take back the gold mines of Morie, this is the Lord of the Rings mine, we can dig gold there and much more! The main reward is the ability to make daily tasks from Chapter 3, we do these daily and receive soul points for them. We can increase your soul level by more than 170! The third chapter also unlocks our access to interesting respawns.


PL: 4. Czwarty rozdział pojawi się wkrótce!
ENG: 4. The fourth chapter will appear soon!