Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
 • DBKOI» Latest News
  Server Online » Players Online: 53 / 1200 » Monsters: 132929 » Uptime: 22h 30m
  11.2.2020 - The beta tests are today over.
  Author: Aragorn

  PL: Dzisiejsze beta testy trwały parę godzin jednak są problemy z optymizacją i crashami, postarami się jak najszybciej je rozwiązać i przywrócimy betę wkrótce! 

  ENG: Today's beta tests lasted a few hours but there are problems with optimization and crashes, we will try to solve them as soon as possible and we will restore the beta soon!

  10.2.2020 - Welcome on Beta test update!
  Author: whiteblXK

  PL: Witamy na beta testach update, przed wprowadzeniem aktualizacji postanowiliśmy zrobić testy aby sprawdzić czy wszystko działa jak należy, testy potrawają około 2 tygodni, przez ten czas można wszystko przetestować na serwerze znajduję sie aż o 100 razy większy exp aby nie tracić na to czasu oraz 10 razy skill. Zapraszam do testowania aktualizacji. 

  ENG: Welcome to the beta beta update, before the update we decided to do tests to check that everything works as it should, tests last about 2 weeks, during this time you can test everything on the server I am up to 100 times more exp not to waste time on it and 10 times skill. I invite you to test the update.

  21.3.2019 - UPDATE z 21.03.2019
  Author: whiteblXK
  PL: Jako podziękowanie za to że wybraliście nasz serwer odbył się dziś kolejny update! W ostatnich tygodniach padały nowe rekordy graczy a obecny rekord to aż 490 graczy! Postanowiliśmy więc wprowadzić optymizacje silnika dzięki którym nie będzie problemów z taką ilością graczy. Zostały naprawione różne bugi a także zostało dodane także dużo rzeczy.
  Co nowego?
  - Nowa wyjątkowa i mocna postać z anime "Fairy Tail" Zeref! 
  - Dodano nowy czar o który prosiliście dla postaci z Naruto, Bleacha oraz Fairy Tail który dodaje +100 attack speeda do trenowania,
  - Poprawiono kolejny raz balans Vegetto w tej chwili w formie "Ultra Mode" jest on odporny od paraliży/stunów a także na jego formę nie działa debuf, ale tylko na formę ultra mode jeżeli gracz ma włączone buffy + ultra mode traci on wtedy tylko buffy a ultra mode zostaje,
  - Poprawiono buga z którym męczyliście się na trainerach, od tej pory nie będzie żadnych debugów klienta na trainerach niezależnie ile osób będzie stało na twoim stacku,
  - Poprawiono buga z możliwością pushowania graczy na trainerach,
  - Została poprawiona wydajność serwera tak aby mógł utrzymać jak największą ilość graczy,
  - Został wprowadzony nowy system save od tej pory każdy crash serwera oraz restart będzie automatycznie zapisywany dzięki czemu nie będzie już nigdy możliwości klonowania przedmiotów,
  - Naprawiono bugi z kamui teleport od tej pory nie będzie z nim już błędów,
  - Ulepszono "legendary makankosappo" od tej pory bije więcej wraz z poziomem gracza dzięki czemu staje się jedną z najsilniejszych broni dla postaci magicznych,
  - Ulepszony został czar "genki dama" dla postaci Goku, 
  - Oraz wiele więcej mniejszych zmian! 


  ENG: As a thank you for choosing our server, another update took place today! In recent weeks, new player records have been recorded and the current record is up to 490 players! So we decided to introduce engine optimizations so that there will be no problems with this amount of players. Various bugs have been repaired and many things have been added as well.
  What's new?
  - A new unique and powerful character from the anime "Fairy Tail" Zeref!
  - Added a new spell that you asked for a character from Naruto, Bleach and Fairy Tail who adds +100 speed attack to train,
  - Once again, the Vegetto balance is improved in the form of "Ultra Mode", it is immune from paralysis / stun and its form is not debuf, but only on the ultra mode if the player has buffs + ultra mode he loses only buffs and ultra mode stays,
  - Fixed bug with which you tired on trainers, from now there will be no customer debug on trainers regardless of how many people will be on your stack,
  - Bug fixed with the ability to push players on trainers,
  - The server's performance has been improved so that it can keep as many players as possible,
  - The new save system has been introduced so far every server crash and the restart will be automatically saved so that there will never be the possibility of cloning before,
  - Fixed bugs from kamui teleport from now on there will be no more errors with it
  - Improved "legendary makankosappo" from now on beats more with the player's level so that it becomes one of the strongest weapons for magical characters,
  - The "genki dama" charm for the Goku character has been improved,
  - And many more minor changes!
  1.3.2019 - Update z 01.03.2019
  Author: whiteblXK
  PL: Druga część sporego update, skupiała się ona na rozwinięciu pierwszej części update,  poprawiono wiele bugów a także dodano dużo nowości. Skupiliśmy się także na rozbudowie profesji dystansowych dodaniu dla nowych broni oraz ulepszeń, wprowadzamy po woli zmiany które pomogą w wprowadzeniu nowe postaci premium DST. Wymagane jest pobranie nowego klienta! Co dodano:
  - Pvp exp stage został dodany od teraz zamiast 5x PVP jest 6-1x w zależności od tego który mamy poziom, do 50k lvl mamy 6x rate od tego momentu zaczyna się zmieniać do 450k+ gdzie mamy już tylko 1x pvp rate. 
  - Poprawiono auto clean house, od teraz gracze które mają domki a ich ostatni login był powyżej 31 dni wtedy domki zostają automatycznie czyszczone i są znowu wolne do kupna.
  - Poprawione wszystkie bugi związane z sagami,
  - Dodano dużo nowych NPC którzy dają nam serie zadań po których ukończeniu jesteśmy w stanie zrobić zadania na ulepszenie whis staffa oraz dostep do pałacu zeno, dodano łącznie ponad 10 NPC, (łącznie około 15-20 zadań). Seria zadań zaczyna się od Baba Guli.
  - Dodano nowy system UPGREADÓW broni dystansowej, od tej pory broń dystansową można także ulepszać pojawił się w mieście Cavalorn który jest myśliwym, po wykonaniu u niego zadań możemy kupować nowe mocne bronie oraz istnieje możliwość ulepszania broni dystansowej, do aż +100, jednak ulepszenia broni dystansowej są mocniejsze każde jedno ulepszenie to +12 dmg czyli łącznie można osiągnąć +1200 DMG! 
  - Dodano nowe rodzaje broni które możemy kupować u Cavalorna na wyspie piratów im więcej u niego wykonamy misji tym lepsze bronie będzie nam sprzedawać dystansowe!
  - Poprawiono bug z expami na dzwigniach, od teraz w momencie cleanu nie bedzie zadnego buga. 
  - Dodano Pałac Zeno u którego można walczyć na arenie Tytanów wykonując zadania u Zeno musimy uważać co piszemy bo gdy wybierzemy złe dialogi ochroniarze Zeno zaatakują nas a wtedy by to cofnąć będziemy musieli zrestartować Zeno przedmiotem z shopu o nazwie "Zeno Peacekeeper", 
  - Dodano do lota z Elite mobków Piece of Langris Shards, są to shardy które zamieniamy u Cavalorna na Langris shardy i dzięki temu możemy ulepszać bronie dystansowe,
  - Dodano dużo nowych potworów expowych,
  - Oraz wiele innych mniejszych zmian! 

  ENG: The second part of a big update, it focused on developing the first part of the update, corrected many bugs and also added a lot of new features. We have also focused on expanding the distance professions for new weapons and upgrades, and introducing changes that will help introduce new premium DST characters. It is required to download a new customer! What was added:
  - Pvp exp stage has been added from now instead of 5x PVP is 6-1x depending on which level we have, up to 50k lvl we have 6x rate from that moment it starts to change to 450k + where we have only 1x pvp rate.
  - The auto clean house has been improved, from now on players who have houses and their last login was above 31 days, then the houses are automatically cleaned and are free to buy again.
  - All bugs related to sagas have been corrected,
  - Added a lot of new NPCs that give us a series of tasks after which we are able to complete the task to improve whis staff and access to the zeno palace, added a total of more than 10 NPCs, (a total of about 15-20 tasks). The series of tasks begins with Baba Guli.
  - The new UPGREAD system of ranged weapons has been added, since now the ranged weapon can also be improved in Cavalorn which is a hunter, after completing his tasks we can buy new strong weapons and there is a possibility of upgrading ranged weapons, up to +100, but upgrading weapons distance is stronger every single improvement is +12 dmg, so you can reach +1200 DMG in total!
  - Added new types of weapons that we can buy from Cavalorn on the pirate island, the more we carry out the mission, the better weapons we will sell ranged!
  - Fixed a bug with expami on levers, from now on cleanu will not be any bug.
  - Added Zeno Palace with which you can fight in the Titans arena by doing tasks with Zeno we have to be careful what we write because when we choose evil dialogs, Zeno bodyguards will attack us and then we will have to undo Zeno's subject from the shop called "Zeno Peacekeeper",
  - Piece of Langris Shards have been added to the flight from the Elite mobków, they are shards which we exchange with Cavalorn on Langris shardy and thanks to that we can improve ranged weapons,
  - Many new expw monsters have been added,
  - And many other minor changes!


  20.2.2019 - UPDATE z 20.02.2019
  Author: whiteblXK
  PL: Update V5.5 postanowiliśmy podzielić na części z względu na ilość rzeczy które zamierzamy wprowadzić. Pierwsza część ogromnego update obyła się dzisiaj! Ta część update skupiała się głównie na wprowadzeniu Sag Systemu, oraz poprawieniu balansu. Czyli to na co bardzo długo nam zwracaliście uwagę! W ciągu kilku dni powinno pojawić się druga część update!
  Co dokładnie zostało zmienione:
  - Wprowadzono ogromy Sag System był on wzorowany na Sag Systemie z dbko 3.11, jednak został on napisany od nowa i przebudowany oraz przebalansowany na nasz serwer, na sagi składają się ponad 40 NPC oraz ponad 100 przeciwników! Sagi podzielone na saiyan saga, Freeza saga, Cell Saga, Buu Saga, DBGT saga, w planach są także sagi z DB Super! 
  - Nowa metoda powiększania punktów duszy, wykonując sagi, przechodząc poszczególne etapy jesteśmy w stanie zdobyć łącznie ponad 150 punktów duszy,
  - Nowa metoda expienia, jeżeli nie dajesz radę się expić na zwykłych respach a masz silną ekipę możesz już na niskim lvl ruszyć na sagi, łącznie sagi są w stanie dać nam nawet 30-40 tysięcy poziomów! 
  - Nowy sposób zdobywania złota, z potworów sagowych zdobywamy duże ilości złota,
  - Nowa maszyna dedykowana dużo mocniejsza jest w stanie utrzymać 800-1000 graczy,
  - Dodane zostały na mapę kolejne NPC u których można wykonać zadania na punkty duszy,
  - Przebalansowany został także DMG postaci z broni fizycznych (dystansowych oraz bliskich) od teraz co 100 tysięcy poziomów gracza siła ataku z broni zostanie podniesiona o 50%, maksymalna ilość to aż 350% aktualnego dmg na 700k lvl!
  - Naprawiono Champa Skin od tej pory zwiększa nie tylko Magic DMG a także Magical DMG!
  - Ultimate expboost (200%) działa na potwory ale także na ludzi,
  - Poprawiono komende !shop od tej pory dostajemy wszystkie przedmioty na raz które zamawiamy oraz jeżeli nie mamy capa itemy trafiają do depo,
  - Oraz wiele mniejszych zmian! 

  ENG: Update V5.5 we decided to divide into parts due to the amount of things we intend to introduce. The first part of the huge update has come today! This part of the update focused mainly on the introduction of the System Sag, and the improvement of the balance. So what you've been paying attention to for a long time! Within a few days, the second part of the update should appear!
  What exactly has been changed:
  - Enormous Sag System was introduced, it was modeled on the Sag System from db3 3.11, but it was rewritten and rebuilt and re-assigned to our server, the saga consists of over 40 NPCs and over 100 enemies! Sagas divided into saiyan saga, Freeza saga, Cell Saga, Buu Saga, DBGT saga, there are also plans for sands with DB Super!
  - A new method of magnifying soul points, performing sagas, passing individual stages, we are able to acquire a total of over 150 soul points,
  - New expienia method, if you do not manage to raise on normal respach and you have a strong team you can move to the saga on low lvl, in total sagas are able to give us even 30-40 thousand levels!
  - A new way of acquiring gold, we get large amounts of gold from saga monsters,
  - A further NPC has been added to the map, where you can perform tasks for soul points,
  - DMG has also been re-assigned the form of physical weapons (spacers and relatives) from now on every 100,000 player levels the strength of the attack from the weapon will be raised by 50%, the maximum amount is up to 350% of the current dmg per 700k lvl!
  - Fixed Champa Skin from now increases not only Magic DMG but also Magical DMG!
  - Ultimate expboost (200%) works on monsters but also on people,
  - The command has been improved! Shop from now we get all the items at once that we order and if we do not have capa items go to the depot,
  - And many smaller changes!